COMPAGNIE 6e JAARGANG No 2 23 FEBRUARI 1968 VERKIEZING NIEUWE ONDERNEMINGSRAAD Geruime tijd geleden is een commissie inge steld, wier taak het zou zijn een reglement te ontwerpen vooreen ondernemingsraad voor de firma's Mees Hope en R.Mees Zoonen Assurantiën gezamenlijk. Dit was nodig ge worden door de fusie van de firma's R.Mees Zoonen en Hope Co. en het zelfstandig worden van de Assurantie-afdeling onder de naam R. Mees Zoonen Assurantiën. Deze commissie is inmiddels met haar werk gereed gekomen en heeft het door haar ontworpen reglement ter goedkeuring aan de Bedrijfs- commissie voor de Handelsbanken ingezon den. Deze goedkeuring is inmiddels verkregen en nu wil de O.R. zo spoedig mogelijk overgaan tot de verkiezing van een nieuwe Raad vol gens het nieuw ontworpen reglement. Als tijdstip voor de verkiezing is gedacht aan medio maart 1968 met als peildatum 1 maart 1968, d.w z. dat iedere medewerker, die op 1 maart 1968 21 jaar of ouder is en op die datum 1 jaar of langer in dienst is van een der firma's kiesgerechtigd is en dat perso neelsleden, die op genoemd tijdstip 23 jaar of ouder zijneneen dienstverband van 3 jaar of meer hebben, verkiesbaar zijn als lid van de O.R Daar het nieuwe reglement op verschillende punten nogal afwijkt van het oude reglement en het nieuwe reglement nog niet in druk is verschenen, lijkt het ons goed hieronder een overzicht te geven van de bepalingen van het nieuwe reglement, voorzover deze bepa lingen betrekking hebben op de verkiezing. Artikel 7 (Samenstelling van de raad) Ongerekend de voorzitter telt de onderne mingsraad 18 leden, waarvan a. 5 het kantoor Rotterdam van de firma Mees Hope plus de stadsbi jkantoren en het kantoor Alblasserdam vertegenwoordigen, b. 2 de kantoren te 's-Gravenhage van de firma's Mees Hope en R.Mees Zoonen Assurantiën vertegenwoordigen, c. 1 het kantoor Delft van de firma Mees Hope vertegenwoordigt, d. 1 de overige bijkantoren van de firma Mees Hope vertegenwoordigt, e. 3 het kantoor Amsterdam van de firma Mees Hope vertegenwoordigen, f. 3 het kantoor Rotterdam van de firma R. Mees Zoonen Assurantiën, incl. de kan toren te Rotterdam van de met haar geli-

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Mees & Hope Groep - Compagnie | 1968 | | pagina 1