COMPAGNIE ■<>-•-0 6e JAARGANG Nol 9 FEBRUARI 1968 Op een bijeenkomst van personeelsfunctio narissen van ons bedrijf op dinsdag 6 februari jl. is uitvoerig gesproken over de nieuwe sa larisadministratie. Het is ons gebleken dat, ondanks alle voorlichting die èn schriftelijk door de organisatie afdeling èn mondeling door de personeelsmensen op de kantoren is gegeven er toch nog vele vragen zijn over gebleven. Daarom zullenwij in het volgende nummer van Compagnie een uitvoerige toelichting geven op de nieuwe salarisslips, zodat iedereen dan in staat zal zijn de verschillende bedragen diedaarin genoemd worden, te begri jpen. Wel kan h ier reeds vermeld worden dat een over gang van het ene systeem naar een ander na- tuurlijk de nodige moeilijkheden metzich meebrengten dat het even neemt om volledig ingespeeld te raken. We zijn er echter van overtuigd dat het nieuwe systeem in alle op zichten beter zal voldoen dan het vroeger gebrui kte en hopen dat u straks dezelfde me ning zult zijn toegedaan. In ieder geval krijgt u dus straks een duide lijke voorlichting over de samenstelling van de "slip". In dit nummer valt betrekkei i jk weinig nieuws uit het bedrijf te vermelden en wordt de hoofdschotel gevormd door het verslag van de feestavond van het Amsterdamse Assuran tiekantoor, waarin de lezers ongetwijfeld de persoon van de schrijver zullen herkennen. We bevinden ons wel in een periode waarin jubilea vallen. Vierden we kortgeleden net vijftigjarig bestaan van kantoor Schiedam, straks gaan we herdenken (op 26 februari) dat de Beijerlandselaan 40 jaar geleden een vestiging van Mees verkreeg. En dan leven we natuurlijk nu ook al toe naar 1 970, het jaar waarin wi j zulIen vieren dat in 1 720 R.Mees Zoonen zich vestigden als bank iers en assurantiemakelaars. Still going strong and stronger. Dat laatste "and stronger" geldt over de ge hele linie, want in die 250 jaar zijn vele versterkingen aan de firma toegevoegd; zoals uit de huidige naam Mees Hope al blijkt. En straks het samengaan met de Nederlandse Overzee Bank. Nog even een spotlight op een misschien weinig opvallende activiteit van R.M.Z.A. Na de grote brand bij Shell Pernis zijn op een aantal plaatsen in de omgeving zitda gen geopend waar bewoners van dit gebied hun schadeclaim kunnen deponeren. De staf die deze claims opneemt en behandelt be staat uit gepensioneerde en actieve mede werkers van onze firma. Voorwaar assuran tiebemiddeling van het zuiverste soort!

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Mees & Hope Groep - Compagnie | 1968 | | pagina 1