Europese Beleggingsanalisten in congres bijeen Vakantierechten bij ziekte in dit nummer 21 zicht op de baan - zicht op het werk Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen. t Van 14 t/m 17 oktober is in Den Haag voor de elfde keer het twee-jaarlijkse Congres van de Europese Federatie van Vereni gingen van Beleggingsanalisten (EFFAS-congress) gehouden. Inclusief de speciale gasten en de pers waren er ca. 600 genodigden uit 23 landen. Behalve Europeanen waren er ook vertegenwoordigers uit het Verre Oosten en Noord- en Zuid- Amerika. Van onze bank waren twee man van de afdeling Effectenresearch aanwezig. Het Congres ving op 14 oktober aan met bedrijfsbezoeken. Naar keuze konden uitstapjes gemaakt worden naar Akzo, Philips en Unilever plus de Koninklijke/Shell. Nu is het bij de Internationals niet de gewoonte dat er buiten de offi ciële publikaties om veel van dat gene wordt verstrekt waar de beleg gingsanalisten dol op zijn t.w. cijfers en winstverwachtingen en dat gebeurde ook ditmaal niet. De ontvangst bij de diverse onderne mingen was echter bijzonder harte lijk en het gemis aan cijfers werd gecompenseerd door een uitsteken de lunch en het bezoek aan bepaal de afdelingen van de ondernemin gen. druk op de olieprijzen gaat ontstaan en dat derhalve de betalingsbalans tekorten van de industriële en de ontwikkelingslanden nog groter gaan worden dan ze al zijn, terwijl anderzijds de betalingsbalansover schotten van de olie-exporterende landen steeds sneller toenemen. Witteveen ziet hierin de grootste bedreiging van de wereldeconomie. Het terugsluizen van de oliegelden levert al moeilijkheden op en als de discrepantie tussen olie-exporteurs en olie-importeurs nog verder toe neemt voorziet Witteveen weer stag natie in de economische groei en wereldwijd een grotere werkloos heid. De huidige wereldrecessie kan volgens hem wel eens langer duren Het eigenlijke congres begon op woensdag met de welkom-speech van de heer Vervuurt, voorzitter van de EFFAS en de officiële ope ning door de Minister van Finan ciën. Na de introduktie door de voorzitter van de Nederlandse Ver eniging van Beleggingsanalisten sprak de oud-Minister van Finan ciën en voormalig IMF-directeur Witteveen over de toekomst van het internationale monetaire systeem. Volgens hem kan de oorlog in het Midden-Oosten er toe leiden dat de schaarste aan olie in de wereld groter wordt. Dat zou dan beteke nen dat er opnieuw een opwaartse en dieper zijn dan algemeen wordt verondersteld ofschoon een goed matigingsbeleid positief kan wer ken. Voorts verwachtte de heer Witteveen dat in de komende jaren sommige commerciële banken wat moeilijkheden zullen krijgen, omdat bepaalde landen niet in staat zullen blijken op tijd rente en aflossing van hun leningen terug te betalen. Een crisis in het internationale mo netaire stelsel verwacht hij echter niet. Spreker ging in op het feit dat de nadruk in een aantal ontwikkel de landen is komen te liggen op de monetaire politiek. Deze krap-geld politiek, met de daaraan verbonden hoge rentestanden die overigens later door de Amerikaanse eco noom Galbraith werd afgewezen wordt toegepast omdat andere be leidsmiddelen nauwelijks meer ef fectief zijn. In begrotingen kan nau welijks worden gesnoeid, de belas tingdruk is in vele landen zo hoog dat belastingpolitiek ook zelden mogelijk is en inkomenspolitiek stuit veelal op bezwaren van de sociale partners. Derhalve wordt dikwijls de toevlucht genomen tot monetaire politiek, al zijn de gevol gen ervan, hoge rente en grotere werkloosheid, wel pijnlijk. Na deze plenaire zitting moest voor de rest van de dag een keuze ge maakt worden uit negen sessies, waarvan er drie gevolgd konden worden. Gesproken werd o.m. over technologie in de jaren '80, Euro pese kapitaalmarkten, de econo mieën en aandelenmarkten in het Verre Oosten, de OPEC, de derde wereld landen met nieuwe groeien de industrieën en toenemende schulden waarbij Brazilië en India als voorbeeld werden genomen, winsten per aandeel en de huidige vervolg op pag. 2 kol. 1 Telkens weer blijkt, uit vragen die ons regelmatig bereiken, dat er in de praktijk onduidelijkheid bestaat over hoe de wettelijke bepalingen ten aanzien van vakantierechten bij ziekte, moeten worden uitgelegd. Dit is voor ons aanleiding om een en ander voor u nog eens op een rijtje te zetten. Voor wij een aantal situaties gaan uitleggen is het van belang om te weten dat u recht op vakantiedagen hebt, als u werkt en daarvoor salaris ontvangt. Situatie I eerste jaar 100 arbeids ongeschikt: Stel dat u op een bepaald moment ziek wordt. Wat heeft dat voor gevolgen ten aanzien van uw vakan tierechten? Gedurende de periode dat u ziek bent, ontvangt u geen salaris maar een ziektewet-uitkering, die aange vuld wordt tot het nettobedrag van uw salaris. Dit zou betekenen dat u geen va kantiedagen meer kunt opbouwen (u ontvangt immers geen salaris maar een uitkering). De wet bepaalt echter dat u gedu rende uw ziekteperiode nog voor ten hoogste één jaar aanspraak op vakantiedagen behoudt. Situatie II na één jaar 100% ar beidsongeschiktheid: Indien u een jaar ziek bent geweest, komt u in aanmerking voor een WAO-uitkering indien uw arbeids ongeschiktheid blijft voortbestaan. Als u volledig arbeidsongeschikt blijft, levert dit geen onduidelijk heid op ten aanzien van de vakan tierechten, want het recht op va kantiedagen komt dan te vervallen. Situatie III gedeeltelijke arbeidson geschiktheid Wat zijn echter uw vakantierechten bij gedeeltelijke arbeidsongeschikt heid? Indien u bijvoorbeeld normaal 40 uur per week werkt, en op een bepaald moment wegens ziekte nog slechts 5 ochtenden per week gaat werken 20 uur), rijst de vraag wat uw vakantierechten in dagen uitgedrukt, zijn. Stel dat u normaal recht zou heb ben op 24 vakantiedagen per jaar. Wat gebeurt er dan met het vakan tietegoed als u in het gegeven voor beeld een ochtend vrijaf zou ne men? Zoals wij reeds aan het begin ver meld hebben, hebt u recht op va kantiedagen indien u werkt en daar voor een salaris ontvangt. In ons voorbeeld betekent dit, dat u bijv. voor de ochtenden een salaris en voor de middagen een uitkering ontvangt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat u in dit geval niet over 24 hele vakantiedagen maar over 24 halve vakantiedagen praat. Als u dus, wederom in ons voor beeld, een snipperdag opneemt, be tekent dit, dat u de ochtend vrijaf neemt. Uw vakantietegoed is daarna nog 23 halve dagen. Sociale Zaken BEDRIJESMEDEDELING Onlangs is, in overleg met de onder nemingsraad, besloten om de afde lingen Belastingen te Amsterdam en 's-Gravenhage, die deel uitmaakten van de kantoren Amsterdam en 's-Gravenhage, organisatorisch on der te brengen in de Fiscale Dienst. De Fiscale Dienst bestaat thans uit de afdelingen Fiscale research, de afdeling Belastingzaken (Amster dam), de afdeling Belastingzaken ('s-Gravenhage) en het Secretariaat. De chef van de afdeling Belasting zaken (Amsterdam), de heer J.G. van Boven, zal eind 1980 zijn func tie neerleggen en gebruik gaan ma ken van de VUT-regeling. Hij zal per 1 januari 1981 worden opge volgd door de heer L.J. Onderde- linden. Hoofddirectie Als u computer-output ontvangt die niet voor u bestemd is, neem dan overwijld contact op met ons Re kencentrum te Amstelveen (tele foon 03480-1 79 22), afdeling Out- putverzending. In veel gevallen zitten collega's van u met stagnaties in hun werkzaam heden doordat zij die computer- output missen. Procesbeheer Opening rond feestdagen 2 NIBE-opleidingen 3 Nieuwe Intrestprog. 4 Personalia 5 Vakaturelijst 5 Puzzel 6 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) Mr J.P.J, van Druten T.H.M. Duin J.J. Gerretzen Mw. A.A.C. Haveman-v.d. Avoird J. Kroese L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 5 december 1981. Kopij dient uiterlijk 26 november in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam BAAN ZICHT 21 november 1980

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1