Kwartaalbrief van de hoofddirectie BMH 's-Hertogenbosch geopend Wijziging in de kinderbijslagbetaling in dit nummer 19 Vrijstelling van afgifteprovisie Eurochequekaarten zicht op de baan - zicht op het werk Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen In het derde kwartaal zijn de cijfers over het eerste halfjaar 1980 gepu bliceerd. Na het tegenvallende eerste kwartaal is het per saldo niet onbevredigend dat de netto-winst over het eerste halfjaar slechts wei nig is achtergebleven bij die over de vergelijkbare periode van het vorige jaar. De bedrijfswinst is echter aan merkelijk lager, doordat de kosten sterker stegen dan de opbrengsten. Uit de tussentijdse balans blijkt dat de posten debiteuren en middel lange leningen een bevredigende stijging te zien geven. Mede door de scherpe rentefluctuaties in vooral de Verenigde Staten en de aanhou dend krappe geldmarkt in Neder land, is de rente-opbrengst niet in gelijke mate toegenomen. Uit de tot dusver bekend zijnde cijfers over het derde kwartaal kan worden afgeleid, dat de in het tweede kwar taal opgetreden verbetering zich, zij het in iets mindere mate, wel heeft voortgezet. Er zijn echter zoveel onzekere factoren, zowel politiek als economisch, dat het niet ver standig lijkt een voorspelling te doen over de resultaten over het gehele jaar. Inmiddels is al wel de planbrief 1981 verzonden, waarmee een be gin is gemaakt met de budgetcyclus voor dat jaar. Het ziet er naar uit, dat in nagenoeg de gehele geïn dustrialiseerde wereld met nauwe lijks groeiende economische bedrij vigheid rekening moet worden ge houden. Ondanks het te verwachten lagere besteedbaar inkomen, zullen we opnieuw via planmatige benade ring van de spaarmarkt moeten trachten het volume uit te breiden. Ook voor de overige marktsegmen ten blijft het accent gericht op het aantrekken van creditgelden. In dit kader wordt de aandacht gevestigd op de mogelijk betalingsstromen van onze relaties meer dan voorheen door onze bank te laten lopen. Het is de grote verdienste van onze medewerkers in deze sector, dat wij daarbij kunnen wijzen op een hoog waardig operationeel apparaat. In de gesprekken met onze relaties blijkt steeds weer hoe belangrijk dat voor de bank is. Voor de financiering van de toege nomen activa heeft de bank in het derde kwartaal 2 leningen geplaatst, t.w. een binnenlandse obligatie lening van f150 miljoen met een coupon van 9 3/4 en een z.g. euronote van f75 miljoen met een rente van 10%. Bij beide emissies heeft als co-manager de Kuwait Investment Corporation gefun geerd. Er is ons gebleken, dat de naam van onze bank hierdoor in het Midden Oosten reeds een aanmerke lijk grotere bekendheid heeft gekre gen. Met klanten van kantoor Den Haag is een eerste z.g. cliëntenpanel geor ganiseerd, waarbij onder leiding van een neutrale voorzitter, aan de klan ten gevraagd wordt om de dienst verlening van onze bank te bespre ken, zodat wij kunnen leren waar deze verbeterd en uitgebreid kan worden. Het is de bedoeling verge lijkbare bijeenkomsten te organise ren met klanten van kantoor Am sterdam en kantoor Rotterdam, waarna de gesprekken zullen wor den geëvalueerd. Onze vertegenwoordiger in Londen heeft zijn definitieve behuizing be trokken op de 4e verdieping van het kantoorpand Moorgate 48-54. Op 27 november zal aan bankiers en relaties in Londen ter gelegenheid van de opening van de represen tative-office een receptie aange boden worden in de historische Goldsmith Hall. In het achter ons liggende kwartaal is in principe besloten op het ter rein naast het Dienstencentrum Al- blasserdam een bedrijfshal te bou wen, waardoor opslag- en archief diensten gecentraliseerd kunnen worden en thans nog gehuurde pan- BEDRIJTSMEDEDELING De heer Mr A.R.P. Dorleijn, thans verbonden aan het Directoraat Ef fecten, is per 1 november a.s. be noemd tot Hoofd van de Regionale Personeeldienst Amsterdam. Zoals bekend, heeft de heer Dor leijn onder meer enige jaren het CWIP-team geleid. Sociale Zaken In het volgende nummer van Baanzicht hopen wij u uitvoerig verslag te doen van de festiviteiten bij de opening van dit nieuwe kantoor. Bank Mees Hope mag tot nu toe de kinderbijslag voor haar medewerkers zelf berekenen en uitbetalen. Dit is in het verleden ontstaan, toen de Raden van Arbeid problemen hadden om de lijsten voor kinderbijslag voor loontrekkenden tijdig te verwerken. Nu de kinderbijslag voor loontrekkenden is vervallen, en alle kinderbijslag uit hoofde van één wet, de AKW wordt betaald, en nu bovendien de Raden van Arbeid bezig zijn hun administratie te automatiseren, heeft de regering bepaald dat de bedrijven de berekening en uitbetaling van de kinderbijslag niet meer zelf mogen doen. Dit betekent dat met ingang van het eerste kwartaal 1981, de formulieren voor het aanvragen van kinderbijslag rechtstreeks door de medewerkers bij de Raden van Arbeid moeten worden ingediend. De Raden van Arbeid stellen zelf het recht op kinderbijslag vast, maken de berekeningen en verzorgen de betaling. Alle administratieve gegevens, nodig voor de bepaling van recht op kinderbijslag, moeten door ons aan de Raden van Arbeid worden overgedragen. De medewerkers, die gewend waren de kinderbijslag vóór het eind van het kwartaal reeds te ontvangen, zullen moeten wachten tot hun Raad van Arbeid hun aanvraag heeft behandeld en het geld op hun giro- of bankrekening heeft gestort. Dit zal nooit vóór het eind van het kwartaal het geval kunnen zijn, maar, naar gelang men vroeger of later het formulier heeft ingeleverd, variërend van 1 tot 8 weken na afloop van het kwartaal. Indien er problemen of onduidelijkheden zijn, kan dit nog later worden. Omdat alle betreffende gegevens aan de Raden van Arbeid worden overgedragen, kunnen wij niet meer helpen bij vragen over het recht op kinderbijslag. In voorkomende gevallen moet de medewerker zelf naar de Raad van Arbeid gaan. Overgangsmaatregel Inmiddels zijn wij in gesprek met de Raad van Arbeid in Rotterdam om regelingen te treffen waardoor deze hele omschakeling soepel kan verlopen. Wij zullen ernaar streven dat wij u in ieder geval voor het jaar 1981 alle service kunnen bieden die u tot nu toe van ons gewend was. Nadere mededelingen over de overgangsmaatregel zullen wij in een volgende Baanzicht bekend maken. Sociale Zaken den afgestoten kunnen worden. In Den Haag zijn vergaande plannen om na de sluiting van het kantoor Carel van Bylandtlaan een nieuw kantoor in het Benoordenhout te vestigen. Tenslotte nog dit: wij zijn een dienstverlenend bedrijf en uw sala ris wordt uiteindelijk betaald door de klant; vanuit die instelling moet het mogelijk zijn de noodzakelijke groei te realiseren die nodig is om het rendement van ons bedrijf op peil te houden. Mr W.F. van Beuningen Per 1 januari 1981 geldt dat geen afgifteprovisie verschuldigd is voor twee Eurochequekaarten per perso- neelrekening, met dien verstande dat één Eurochequekaart is be stemd voor de rekeninghouder zelf en één Eurochequekaart bestemd is voor de gemachtigde of medege- rechtigde van diezelfde personeel- rekening. Wij vragen u beleefd de tekst in de Personeelgids, onder 8.1.3. dien overeenkomstig aan te passen. Sociale Zaken Coördinatie Computer bestanden 2 ARIB 4 Vakaturelijst 5 Puzzel 6 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) Mr J.P.J. van Druten T.H.M. Duin JJ. Gerretzen Mw. A.A.C. Haveman-v.d. Avoird J. Kroese L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 7 november 1980. Ko pij dient uiterlijk 29 oktober in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam BAAN ZICHT WrW^ÊÊÊFWfi 24 oktober 1980 llll Mr W.F. van Beuningen

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1