O 17 Ervaring in Frankrijk met de franse slag, op z'n frans? Vergeet het maar in dit nummer GEPROMOVEERD Bij een afscheid Verzuchting van een secretaresse 1 zicht op de baan - zicht op het werk 19 september 19 '80 Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B. V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen Elf jaar geleden liep ik gedurende onze vakantie een hevige verzwering op, die mij in Oostenrijk drie weken in een ziekenhuis deed vertoeven. Als francofiel - ik geef dadelijk toe dat 't overdreven was heb ik toen, mijn fantasie een ogenblik de vrije loop latend, even gedacht: ik had liever gezien dat het ziekenhuisverblijf mij in Frankrijk was overkomen. Gewoon maar om te ervaren hoe 't in een Frans ziekenhuis toegaat. Het was een losse gedachte die je zelf dwaas vindt en waar je verder geen aandacht aan schenkt. Toch is zij in mijn geheugen blijven hangen, anders had u haar hier niet gelezen. Werd ik voor die toch dwaze overpeinzingen onlangs "gestraft"? Niet bijgelovig zijnde, zie ik hier geen "straf' maar puur toeval als u het volgende leest. Mijn vrouw en ik hadden enkele weken in Spanje en Frankrijk door gebracht en waren eind april op de terugweg aangeland in een motel ten noorden van Limoges, waar we enige dagen wilden doorbrengen. De omgeving is er namelijk bosrijk en bijzonder mooi. 's Avonds aan het diner had ik ineens geen kracht in de rechterhand om 't vlees te snijden, zodat ik m'n vrouw moest vragen dit voor mij te doen. 's Nachts bemerkte ik tot mijn grote ontsteltenis dat ik aan benen, armen en handen volkomen ver lamd was, een verschijnsel dat ons Op 5 september is Dr B.F. ten Bosch, hoofd emissies en syndica ten binnenland van BMH, aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de economische weten schappen gepromoveerd. Promotor was Professor Dr L.A. Ankum. Zijn academisch proefschrift "Hybridische Financieringsinstru menten en de Vermogensstructuur" behandelt de toepassingsmogelijk heden van preferente aandelen en achtergestelde obligaties in het ka der van de financiering van de onderneming. Er is een drietal afne mende kwaliteiten van de vermo gensstructuur onderscheiden. Voor elk van deze situaties is voor de onderneming de betekenis aangege ven van aantrekking van preferent aandelenkapitaal en achtergesteld obligatievermogen bij de voorzie ning in de vermogensbehoefte. Cen traal staat daarbij handhaving van de elasticiteit in de vermogensstruc tuur. Er is aandacht besteed aan de voorwaarden waartegen dit vermo gen door de belegger aan de onder neming wordt overgedragen. Behalve bij uitgifte van preferente aandelen en achtergestelde obliga ties op de openbare kapitaalmarkt, is uitgebreid stilgestaan bij de moge lijkheid van onderhandse plaatsing van preferente aandelen bij de Fi nancieringsmaatschappij Industrieel Garantiefonds alsmede bij opne ming van achtergesteld krediet bij De Nationale Investeringsbank. De studie sluit in belangrijke mate aan bij de praktijk. De relevante financierings- en beleggingstheorie ën in de Nederlandse alsmede Angelsaksische wetenschappelijke literatuur zijn als basis gekozen. Van het proefschrift is een handels editie uitgebracht met het doel de inhoud van deze studie in bredere kring bekend te maken. In dit verband valt te denken aan finan ciële leiders van grote en middelgro te Nederlandse ondernemingen, professionele en particuliere beleg gers, bankiers alsmede een ieder die zich in de problematiek rond de vermogensstructuur van de onder neming wenst te verdiepen. Het NIBE is bereid gevonden deze handelseditie in haar publikatie- reeks op te nemen. Onze felicitaties aan de jonge doctor, die bij een drukke werk kring het enthousiasme heeft weten op te brengen voor de wetenschap pelijke verdieping van een proble matiek, waarmee ondernemingen en banken regelmatig worden gecon fronteerd. geheel onbekend was en waar we natuurlijk geen raad mee wisten. Na de volgende ochtend eerst de huisarts in Nederland gebeld te heb ben voor wie het zonder de patient te zien onmogelijk was over dit verschijnsel iets zinnigs te zeggen, werd de "dorps"-huisdokter van het motel opgebeld, die binnen een halfuur aan m'n sponde was. Ook voor hem was goede raad duur. Een Franse uitdrukking luidt: la nuit portera conseil, de nacht wij zeg gen "tijd" - geeft raad. In de geest hiervan handelde deze allervriende lijkste huisdokter. De volgende och tend was hij reeds om 8 uur op nieuw bij mij om de toestand te aanschouwen. Welnu, in de situatie was geen verandering gekomen. Na het gebruikelijke medische onder zoek nam de dokter het goede besluit een specialist van een kliniek in Limoges te raadplegen. Hij maak te een afspraak voor mij voor de dag zelf en regelde het vervoer. Bij voorbaat verzekerde deze huisarts ons dat de te raadplegen specialis ten "sont des gens trés honnêtes", d.w.z. zeer fatsoenlijke mensen zijn. Van honorarium voor het tweede bezoek wilde hij, ondanks mijn aandringen, niets weten. Als verkla ring voor z'n matineuze tweede bezoek vertelde hij, dat de platte landsbevolking aldaar gewoon is erg vroeg op te staan, waardoor 't mogelijk is dat een huisdokter 's morgens vroeg van 7 uur af, vóór het ochtendspreekuur een deel van zijn ronde doet. De dorps-ambulancier zorgde er voor, dat ik, vergezeld van mijn vrouw, prompt op tijd in de kliniek te Limoges aanwezig was, waar een cardioloog, een neuroloog en een (vervolg op pag. 2 kol. 1 Met weemoed in het hart ben ik dezer dagen uitgetreden uit de re dactiecommissie van Baanzicht. De reden hiervan is van zuiver persoon lijke aard. Ik heb namelijk een leeftijd bereikt, waarop men gelei delijk zijn beroepsactiviteiten be gint af te bouwen. Dat het redacteurschap van Baan zicht daarbij één der eerste werk zaamheden is, die ik afstoot, be treur ik wel. Mijn werk in de redactiecommissie heb ik immers steeds bijzonder plezierig gevonden. Ik meen echter dat Baanzicht een brandpunt kan zijn van communica tie tussen de medewerkers van BMH. Wil het dit worden, dan moet het gedragen worden door mensen die volop in het bedrijf staan en die over een jeugdig enthousiasme be schikken. Dit betekent dat er een moment komt (en dat zal voor ieder redactielid anders liggen) dat men moet weten terug te treden om plaats te maken voor jongeren. Voor mij acht ik deze tijd thans gekomen. Deze beslissing werd ver gemakkelijkt doordat Mr J.P.J, van Druten bereid was de fakkel over te nemen. Daarbij hoop ik in de toe komst zo nu en dan nog eens via Baanzicht aan het onderlinge con tact te kunnen bijdragen. Dus in zekere zin toch geen defini tief afscheid. Voorlopig althans blijf ik medewerker van BMH en als zodanig sterk betrokken bij Baan zicht. Frank Eversmann Geef mij het geheugen van een olifant en laat het tenminste drie jaren kunnen omvatten; laat mij door een klein wonder méér dingen tegelijk kunnen doen, zoals vier telefoons beantwoorden op hetzelfde moment, terwijl ik een brief tik, die vandaag uit móet, hoewel ik weet dat hij morgen pas getekend wordt; laat mij mijn geduld niet verliezen als ik uren naar stukken heb lopen zoeken en die tenslotte terugvind op het bureau van mijn baas; geef mij, met mijn eenvoudige opleiding, de kennis van een hoogleraar; help mij om alle instructies te begrijpen en uit te voeren zonder uitleg; help mij te weten, zonder dat het verteld wordt, waar mijn baas is, wat hij doet en hoe laat hij terug zal zijn; en, als ik aan het einde van het jaar opdracht krijg om papieren te vernietigen, geef mij dan de vooruitziende blik, om te weten welke ik toch moet bewaren, omdat er over enkele dagen weer naar gevraagd zal worden. De ENGELENBEWAARDERS van de accountmanagers Wijzigingen in Redactie-commissie In de samenstelling van de redactie commissie hebben een tweetal mu taties plaatsgevonden. De heer Eversmann heeft zich, om redenen die hij elders in dit blad uiteenzet, teruggetrokken. In zijn plaats is tot de redactie-commissie toegetreden de heer Mr J.P.J, van Druten, werkzaam op de afdeling Corporate Finance. De heer De Leeuw heeft zijn zetel, op verzoek van Sociale Zaken, over gedragen aan Mevrouw A.A.C. Haveman-van der Avoird, medewerk ster Sociale Zaken te Rotterdam De redactie is de heren Eversmann en De Leeuw veel dank verschul digd voor hun enthousiasme en inbreng. Van Everdingen 40-jarig jubileum van de heer D. Heynis Op 14 oktober a.s. zal de heer D. Heynis zijn 40-jarig jubileum vieren. In de directiekamer van Bank Mees Hope NV, Oude Delft 165, Delft, zal hem een receptie worden aange boden van 16.30 tot 18.00 uur. Uw aanwezigheid zal ten zeerste op prijs worden gesteld. Personalia Enquête O.R. Vakaturelijst Puzzel 2 3 3,4 4 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) Mr J.P.J, van Druten T.H.M. Duin J.J. Gerretzen Mw. A.A.C. Haveman-v.d. Avoird L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 3 oktober 1980. Kopij dient uiterlijk 24 september in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam BAAN ZICHT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1