Tussentijdse verkiezingen OR-BMH Forensen is ook niet alles :ht 16 in dit nummer RECTIFICATIE KWARTAALBRIEF BAANZICHT 15-8-1980 zei nr. 13 zicht op de baan - zicht op het werk 5 september 1980 Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen Als gevolg van het tussentijds aftre den van drie leden van de OR-BMH zijn voor het vervullen van de hier door ontstane vacatures verkiezin gen nodig in Amsterdam en in Rotterdam. De kandidaatstelling hiervoor was voor de werknemers organisaties mogelijk tot 15 juli en voor de kiesgerechtigde medewer kers in deze kiesgroep van 18 juli tot 21 augustus jl. Na het verstrijken van bovenge noemde termijnen ziet de situatie er thans als volgt uit: Kiesgroep Amsterdam Door de werknemersorganisaties zijn kandidaat gesteld de heer P.C.N. Clarijs (FNV) en de heer F.J. Dumont (FNV) Door 30 niet bij een werknemersor ganisatie aangesloten kiesgerechtig de medewerkers is voorts kandidaat gesteld mevrouw S.W. de Ruiter-Pigge. Op woensdag 10 september zullen in Amsterdam verkiezingen plaats vinden om uit één van de bovenge noemde kandidaten een OR-lid te kiezen. De verkiezingen zullen worden gere geld door de regionale verkiezings commissie, die wordt gevormd door de heren A. Bakker, Drs M.C. Everard en W.J. Smit. Plaats en tijdstip van de verkiezin gen zullen door hen worden be kendgemaakt, terwijl zij beschikken over formulieren voor het schrifte lijk stemmen en voor het stemmen bij volmacht (artikelen 10 en 11 van het verkiezingsreglement). Wij doen een beroep op de Amster damse medewerkers om op 10 sep tember in groten getale naar de ondernemingsraad-stembussen te gaan. Degenen, die bereid zijn veel tijd en energie in het OR-werk te steken, hebben er recht op dat door een grote kiezersopkomst uw belang stelling hiervoor duidelijk aan de dag treedt. Kiesgroep Rotterdam De werknemersorganisaties hebben van hun recht tot het stellen van kandidaten geen gebruik gemaakt. VS P.C.N. Clarijs Ik ben Peter Clarijs, 29 jaar, ge trouwd en vader van een dochter van 2Vi jaar. Ik werk sinds 1974 bij Bank Mees Hope in de automati seringssector, afdeling operating. Tot tevredenheid van mezelf kan ik wel zeggen. Na bijna 25 jaar in Rotterdam gewoond te hebben wonen wij nu ruim 4 jaar in Woerden en het bevalt ons hier uitstekend. Mijn hobby's zijn: wandelen en recreatiefietsen, vooral in de bos sen; bovendien voetbal ik in vereni gingsverband. Ook lees ik graag, waaronder veel SF-verhalen. Het besluit om mij kandidaat te stellen voor een plaats in de O.R. heb ik genomen na een oproep van de Dienstenbonden FNV aan hun leden om zich kandidaat te stellen. De reden voor mij is dat ik mij meer wil inzetten en betrekken bij het werk van de bank buiten de afde ling en wil proberen daadwerkelijk een steentje bij te dragen bij even tuele moeilijkheden of veranderin gen van mensen of zaken binnen de bank. In het OR-werk heb ik geen enkele ervaring, maar praktijk is de beste leerschool. En als je interesse ergens naar uitgaat, leer je het sneller en makkelijker. F.J. Dumont Geachte collega's, Jammer dat er om welke redenen dan ook tussentijdse verkiezingen gehouden moeten worden, in dit geval omdat een collega van ons er mee stopte. Een OR immers die steeds weer andere collega's in z'n midden krijgt, kan moeilijk een goed wer kend geheel worden. Plezierig is het voor mij persoonlijk om thans weer mee te mogen din gen naar uw 'gunst om ook voor u en namens u zitting te kunnen nemen in de OR, een orgaan waar ik ruim 4 jaar in heb mogen mee denken en praten, maar, hoewel het mijn bedoeling was daar vorig jaar mee door te kunnen gaan, onder broken werd, doordat een ander een aantal stemmen meer had dan ik en deze uiteraard dus mijn plaats ging innemen. Wetende dat ik vorig jaar bij de verkiezingen een stemmenaantal van ruim 100 haalde, heb ik mij thans weer kandidaat gesteld voor de OR. Ik zou graag willen besluiten met u allen te vragen gebruik te maken van uw stemrecht, uw kandidaat te bepalen, zodat de door u gekozene in elk geval weet dat zij of hij niet toevallig uitverkoren is, maar met instemming van velen uwer. F.J. Dumont Mevrouw S.W. de Ruiter-Pigge Aangezien bij kandidaatstelling voor de O.R. nu eenmaal voorstel len hoort en een prentje ga ik, voor diegenen, die mij nog niet kennen maar meteen van start: Ik ben Sophia Wilhelmina Pigge, beter bekend als Fenny de Ruiter. Ik zal maar niet bij mijn geboorte beginnen, want dat laat de ruimte in Baanzicht niet toe. We beginnen dus maar een behoorlijk eind ver der. Begin 1971 ben ik bij Mees Hope NV in dienst gekomen als typiste in het operationeel effecten bedrijf. Ik heb sindsdien alle uithoe ken van het effectenbedrijf wel gezien, vooral door mijn werk op de leveringsafdeling en de effecten reclame. Momenteel ben ik werk zaam als operationeel begeleidster professionele beleggers in het direc toraat effecten. Ik vind het best moeilijk om in een paar woorden te zeggen waarom ik lid wil worden van de O.R. Ik weet niet precies hoe het daar toegaat, maar ik volg het wel van enige afstand en daaruit heb ik kunnen opmaken, dat in de O.R. problemen worden behandeld, die de mensen in dit bedrijf ter harte gaan. Omdat je aan de zijlijn vaak werkeloos moet toekijken, wil ik aan de oplos sing van die problemen door de O.R. mijn steentje bijdragen. Evenmin zijn door de kiesgerechtig de medewerkers kandidaten gesteld. Dit houdt derhalve in dat de beide vacatures in deze kiesgroep onver vuld zullen blijven. Het behoeft geen betoog dat het zeer teleurstellend is te moeten ervaren dat de medewerkers in Rot terdam geen belangstelling hebben voor de OR, het instituut dat met name de belangen van de medewer kers in de onderneming moet behar tigen onder steeds moeilijker wor dende omstandigheden in een tijd van economische teruggang en van steeds verdergaande automatisering. De bovendien verkregen grotere bevoegdheden door de nieuwe Wet op de Ondernemingsraden vereisen een goede bemanning van de OR. Het zorgdragen voor een goede sa menstelling van de OR is niet de taak van de OR zelf, maar de taak van alle medewerkers. Aan de kant blijven staan en kritiek oefenen op het werk dat een klein aantal men sen zo goed mogelijk probeert te doen, is eenvoudig; daadwerkelijke medewerking wordt meer op prijs gesteld. V erkiezingscommissie Amsterdam, dinsdag 19 augustus. Om 4 uur 's middags sijpelen de eerste berichten door. De binnen stad van Amsterdam is afgezet, trams rijden niet meer en het Cen traal Station is nog slechts bereik baar via de IJ-ingang aan de achter zijde. Reden: een gekraakt pand aan de Prins Hendrikkade wordt ontruimd, en er wordt rekening gehouden met felle tegenstand aan de zijde van krakers en sympathisanten. Wij besluiten iets eerder dan nor maal de bank voor gezien te houden en begeven ons richting CS. Duizen den forensen, meest kantoorlui, zijn met ons. Al vrij snel horen wij om ons heen dat we maar beter rechts omkeert kunnen maken, want het is niet allemaal even plezierig wat er zich vóór het station afspeelt. Maar wat moet je? Ter hoogte van het Beursplein ontwaren wij datgene wat wij al zo dikwijls op TV gezien hebben: een rij van ME-ers, arm in arm, en we komen er niet door- vervolg op pag. 2 kol. 1) Een kleine onnauwkeurigheid kan erg vervelend zijn. Zo stond abusievelijk in de kopij van de laatste kwartaalbrief en der halve in de tekst van dat artikel in Baanzicht: terwijl de effectenprovisies een verlagende ontwikkeling ver toonden. Dit laatste was vooral het gevolg van de activiteiten van de professionele afdelingen." Niet zo'n leuke mededeling. Want het zijn juist de professionele afdelingen ge weest die voor een toeneming van de effectenprovisies hebben zorgge dragen. Als de lezer zo vriendelijk wil zijn voor "verlagende" te lezen "verheugende", krijgen - overeen komstig wat bedoeld werd die afdelingen de eer die hun toekomt. Een fout komt nooit alleen en de tijden veranderen snel. In mei jl. zou het niet mogelijk geweest zijn een obligatielening tegen 11 a pari (bij het schrijven van deze rectificatie bedraagt de couponren te een 9 3/4 uit te geven, zoals in de Kwartaalbrief staat; het moet 12 zijn. K.J.H. Bruins Personalia 2, 3 Personeelsvereniging 4 Puzzel 6 Gepensioneerden Sociëteit 6 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) T.H.M. Duin drs F.G.M. Eversmann J.J. Gerretzen J. Kroese J.A.L. de Leeuw L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 19 september 1980. Kopij dient uiterlijk 10 september in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam BAAN ZICHT

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1