Kwartaalbrief van de hoofddirectie Réunie gepensioneerden BMH Halfjaarcijfers 1980 15 in dit nummer zicht op de baan - zicht op het werk Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen Nu het 2e kwartaal is afgesloten, kunnen we wel zeggen dat we, voorzover het de resultaten van de bank betreft, na het teleurstellende eerste kwartaal duidelijk meer de wind in de zeilen hebben gekregen. De sterke stijging van de inkomsten uit rente heeft hieraan het meeste bijgedragen. De provisieopbrengsten uit betalingsverkeer bleken niet af te wijken van onze verwachtingen, terwijl de effektenprovisies een ver lagende ontwikkeling vertoonden. Dit laatste was vooral het gevolg van de aktiviteiten van de profes sionele afdelingen; het kwakkelende klimaat op de beurs werd weerspie geld in het relatief achterblijven van de kantoorresultaten op dit gebied. Mede dankzij het uitstekende resul taat van de Spaarcampagne 1980, kan in de spaarsector worden terug gezien op een zeer bevredigend kwartaal. Zowel het spaargelden- bestand als het marktaandeel na men in deze periode toe. De introduktie van de Meesvaluta- rente-rekeningen in april mag een succes worden genoemd. Dit niet in de laatste plaats door de ruime aandacht die deze introduktie van de kant van de pers kreeg. De koppeling van de introduktie van een nieuw produkt aan de presen tatie van het jaarverslag bleek een goede formule. In dit kader is zeker de uitgifte in mei van een 11 %'s obligatielening van de bank het vermelden waard. Ondanks het recordbedrag van 150 miljoen gulden konden niet alle inschrijvingen volledig worden toe gewezen. In het zakelijke bedrijf werd ge werkt aan de ontwikkeling van de voorgenomen acquisitieprogram ma's. Een algemene doelstelling hierbij is de prospectieve relatie op zo deskundig mogelijke wijze te confronteren met het totale dien stenpakket van de bank; uiteraard is het realiseren van een goede samen werking tussen meerdere afdelingen en directoraten hiervoor een vereis te. Het functioneren van ons represen tative office in Londen heeft nu een meer concrete vorm gekregen; aan een verdere uitbouw van onze akti viteiten aldaar kan nu verder ge werkt worden. De kantoren Schiedam en Gronin gen kregen de beschikking over nieuwe, meer aan deze tijd aange paste huisvestingen. De beide nieu we panden werden feestelijk in ge bruik genomen, onder grote belang stelling van de zijde der relaties. De voortgang van de voorbereidin- Jawel, we zijn er ook dit jaar weer met z'n allen op uit getrokken. Nou ja, met z'n allen, in elk geval zo'n 320 vrouwen en mannen, als ik ze goed heb geteld, gingen op 21 mei jl. uit alle windstreken op stap om het jaarlijkse réunie-feest te vieren. Ditmaal was het reisdoel het Ont spanningspark "De Waarbeek" te Hengelo (O). De meesten van ons moesten er wel ruim twee uur voor treinen en dat nog op een dag waarop 65-plussers met een NS- kaart blijkbaar vrij reizen hadden. Het was dan ook één en al AOW dat de wagons bevolkte en je wist niet meer wie er nu wel en wie er niet bij je eigen ploeg behoorde. Als je dan ten slotte na veel geschuifel toch nog twee onbezette plaatsjes vindt plof je neer en vraag je je meteen af of je overburen ook oud-collega's van je kunnen zijn. Ik geneer me altijd een beetje als ik de namen niet meer weet maar als de man dan tijdens het gesprek dat langzaam op gang komt vertelt dat hij en zijn echtgenote al over de tachtig zijn en samen de halve wereld hebben afgereisd weet je meteen dat het onmogelijk een Mees-man kan zijn. Op de plaats van bestemming wor den we keurig in klaarstaande bus sen geladen en naar De Waarbeek getransporteerd, dat overigens niet ver van het station verwijderd ligt. Gelokt door de zon, die ons die dag gunstig gezind is, zoekt een ieder het buitenterras op waar de koffie gen rond de opening van ons nieu we kantoor te Den Bosch, die nu definitief is vastgesteld op 23 okto ber a.s., verlopen geheel naar wens. In de personele sfeer dient in de onderhavige periode niet onvermeld te blijven de aankondiging van de directiewisseling bij kantoor Delft. En de daarmee verbonden vervul ling van de vacature Hoofd Regio nale Personeeldiensten. Zoals be kend hebben geruime tijd geleden de eerste gesprekken met behulp van het nieuwe personeelsbeoorde lingssysteem plaatsgevonden. Op basis van de ervaringen, tot uitdrukking komend in de enquêtes die zijn gehouden en in de evaluatie daarvan, zal het beoordelingssys teem enigszins worden aangepast. Het ligt in de bedoeling om in het derde kwartaal te starten met een tweede ronde. Voor het Operationeel bedrijf was het een belangrijk kwartaal. Zo werden in verband met de invoering van een nieuwe interestprogramma- tuur een aantal belangrijke voorbe reidende maatregelen genomen. Met name dient hierbij vermeld te wor den de conversie van het CM-be- stand en de gecompliceerde beoor deling van de testresultaten van deze nieuwe programmatuur. Het ligt in de lijn der bedoelingen om in augustus een aantal voorlichtingsbij eenkomsten over de nieuwe inte- restprogrammatuur voor de kan toorfunctionarissen te organiseren. Met name door Automatisering werd daarnaast veel aandacht be steed aan de aansluitingen op het SWIFT-systeem. Onder supervisie van het Operationeel Effectenbe drijf werd daarnaast de eerste aan zet gegeven tot het samenvoegen van de computerale effectensyste men van Amsterdam en Rotterdam. Al met al was het een actief kwar taal. Vooruit kijkend naar het derde In de eerste helft van het lopende jaar steeg het balanstotaal van f 10.432,1 miljoen tot f 11.325,5 miljoen, dit is met 8,6%. De kredietverlening-debiteuren, kredieten op middellange en lange ter mijn, wissels en voorschotten tegen effecten- steeg in deze periode met 10% tot f 6.340,1 miljoen. In de eerste maanden van 1980 kwam de rentemarge verder onder druk te staan. In het tweede kwartaal trad evenwel een herstel op. Per saldo steeg het resultaat uit hoofde van Interest met 2,1% ten opzichte van het eerste halfjaar 1979. De provisies vertoonden een stijging met 5,9%. De totale opbrengsten namen toe met 2,4%, terwijl de kostenstijging 7,9% bedroeg. Per saldo week de netto-winst nauwelijks af van het resultaat over de overeenkomstige periode van 1979. Indien zich geen onverwachte verstorende invloeden voordoen ver trouwen wij voor het gehele jaar een resultaat te kunnen behalen dat niet in belangrijke mate van dat van het vorige jaar zal afwijken. De Hoofddirectie en vierde kwartaal dienen echter toch alle zeilen te worden bijgezet om met name wat betreft het resul taat van de bank de voor 1980 geplande doelstellingen te realise ren. 5 augustus 1980 en krentewegge lekkerder smaakt dan de stol met Kerstmis bij je thuis. Na de koffie de bus weer in voor een tocht door het mooie Twente. De chauffeur doet zijn best om je zoveel mogelijk te laten zien. Voor die oude waterradmolen, welke zich links van ons zou moeten bevinden, moeten we echter nog eens terug komen als de bladeren zijn gevallen (vervolg op pag. 2 kol. 1) Vakaturelijst Personalia Puzzel Damesdagtocht 3 2 4 4 ATTENTIE VOOR DE TUSSENTIJDSE VERKIEZINGEN VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD IN DE KIESGROEPEN AMSTER DAM EN ROTTERDAM Het goed functioneren met een optimale bezetting van een OR is van belang voor de onderneming en haar medewerkers. Het vervullen van de functie van OR-lid is geen "hobby", maar een in het bedrijf als volkomen normaal te erkennen bedrijfsfunctie van niet geringe zwaarte. Voor het OR-lid zelf betekent de goede vervulling van OR-taken een zeer waardevol gegeven voor de verdere ontplooiingsmogelijkheden. DE KANDIDAATSTELLING SLUIT OP 21 AUGUSTUS; FOR MULIEREN ZIJN VERKRIJGBAAR OP HET OR-SECRETA- RIAAT TE ROTTERDAM (TEL. 632229) Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) T.H.M. Duin drs F.G.M. Eversmann J.J. Gerretzen J. Kroese J.A.L. de Leeuw L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 5 september 1980. Kopij dient uiterlijk 27 augustus in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam BAAN ZICHT 15 augustus 1980

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1