Interview met Ir U.K.G. Duijne Feestelijke afsluiting Basiscursus BMH :ht 14 Hoofd Automatisering in dit nummer zicht op de baan - zicht op het werk 25 juli 1980 Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen Kunt u ons een korte levensbe schrijvinggeven? In 1962 studeerde ik af aan de H.T.S. richting electrotechniek. Daarna ben ik ongeveer een jaar werkzaam geweest op een groot ingenieursbureau te Amsterdam al waar ik in contact kwam met auto matisering, zij het vanuit de logis tieke en technische kant. Na dat jaar ben ik gaan werken bij het studiecentrum N.O.V.I., waar ik een van de assistenten was van Professor Eu we. Op 1 december 1966 kwam ik bij de ABN trecht. Allereerst bij een onderzoeksgroep binnen de organi satie-afdeling. De bedoeling was na te gaan hoe de ABN van nieuwe technieken zoals bijvoorbeeld data communicatie gebruik zou kunnen gaan maken. In 1968 probeerden we het eerste project te realiseren t.w. het buitenlandsysteem, wat be gonnen is met behandeling van be talingsopdrachten en vervolgens af handeling arbitragetransacties, de- viezenmelding, de boekhouding, vreemde valuta etc. Dit systeem is tussen 1967 en 1970 gemaakt en in gebruik genomen en het functio neert nu nog volgens ruwweg de zelfde opzet. In 1969 werd ik chef systeemanalyse tot ongeveer eind 1970. Per 1 januari 1971 aanvaard de ik de functie afdelingsdirecteur van het Computercentrum. In deze functie, waartoe behalve systeem exploitatie ook systeemtechniek en algemene zaken behoorden, ben ik gebleven tot het moment dat ik de ABN verliet. Er waren toen (1971) drie rekencentra t.w. 1 ex Handel- Maatschappij Amsterdam, 1 van de Twentsche Bank in Amsterdam en 1 van de Twentsche Bank te Rotter dam. De beide Amsterdamse centra moesten samengevoegd worden, dat is het Rekencentrum Amstelveen. Het Rotterdamse centrum is naar Breda gegaan. De eerste helft van de zeventiger jaren is er een periode geweest van enorme groei in het bankwezen, hetgeen zich ook weerspiegelde in de automatisering. Zo ontstonden nieuwe functies binnen automatise ring en was er een sterke aanwas van het aantal personeelsleden. Wa ren er begin 1970 slechts 60 men sen werkzaam in de drie reken centra, begin 1980 zijn dit er al ca. 300. In de tussentijd (1972-1977) te Eindhoven aan de T.H. de studie bedrijfskunde gevolgd, met als eind- richting organisatiekunde en daar binnen ondememingsplanning. Dit heb ik in hoofdzaak gedaan omdat ik "in-lijn" wilde blijven met de steeds toenemende professionalise ring. Op 1 februari dit jaar ben ik bij Bank Mees Hope gekomen, een ander (breder) werkterrein in een geheel nieuwe omgeving. Ik vind het reuze leuk en een hele uitda ging. Ir U.K.G. Duijne In het verleden zijn er een aantal grote projecten voor de bank tot stand gekomen en er staan er nog een aantal op doorbreken. Er is veel werk aan de winkel. Een ander punt binnen onze bank is dat een steeds groter aantal mensen zich bewust wordt dat automatisering ook voor hen een uitdrukkelijke rol speelt. Dat geeft ons de verplichting om in het bedrijf mede te delen wat er gebeurt en te informeren hierom trent. Dit is betrekkelijk nieuw; het betekent dat je niet alleen technisch Een jaarlijks terugkerend evene ment is de afsluitdag van de Basis cursus BMH. Nadat de laatste exa mens zijn gehouden, komen de cur sisten een dag tezamen onder meer om hun diploma in ontvangst te nemen. Gezien het grote aantal cursisten werden er twee afsluitdagen gehou den en wel op 9 en 10 juni jl. Evenals vorige jaren weer in Am sterdam, omdat wij een bezoek aan de Effectenbeurs plegen te brengen. Voor iemand die daar nog nooit geweest is, is het heel interessant eens te zien, hoe de handel in effecten zich afspeelt. Na dit bezoek was er een wandeling naar kantoor waar gezamenlijk de lunch gebruikt werd. Het middagprogramma begon met een bezichtiging van de effecten- kluis waarna de heer L.A.M. Henkes een korte voordracht hield over data communicatie. De eerste dag heeft de heer Drs N.J. Krever na een korte inleiding de diploma's uitgereikt; de tweede dag deed de heer Drs G.J. Fabius dit. Tot slot zijn we nog een uurtje met elkaar blijven napraten. Om de ke len te bevochtigen waren er diverse drankjes beschikbaar. (vervolg op pag. 2 kol. 1 goede systemen moet maken, maar je ook voortdurend bewust moet zijn dat degenen die er mee moeten werken zich er wèl in moeten vin den. Heeft u hobbies? Tot mijn spijt blijft er slechts wei nig tijd over voor hobbies. Ik ben verzot op muziek, lees graag (van alles maar vooral detectives). Ik heb vroeger gevoetbald, getafel tennist, aan volleybal gedaan en getennist. Op sportgebied ben ik momenteel helaas passief. Bovendien houd ik veel van huis dieren die natuurlijk ook mijn aan dacht vergen. Met vakantie ga ik graag naar Italië. Mede om die reden ben ik een cursus Italiaans gaan volgen. De laatste paar jaar echter heb ik een rondreis door de V.S. gemaakt om daarna aan het strand wat uit te puffen. Is er een vraag niet aan u gesteld die u toch graag opgenomen ziet? Ja. De vraag hoe bevalt het u hier. Ik wil graag zeggen dat ik tot dusver een prettig contact heb met de mensen die ik hier in mijn nieuwe functie ontmoet. Ik tref bijzonder veel belangstelling onder de mensen voor automatisering in het alge meen. Het leeft echt in de bank en ik vind het plezierig om hier mee bezig te mogen zijn. Vakaturelijst 2, 3 Personalia 2,3 Puzzel 4 BMH Hockey-dassen 4 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) T.H.M. Duin drs F.G.M. Eversmann J.J. Gerretzen J. Kroese J.A.L. de Leeuw L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese,Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 15 augustus 1980. Kopij dient uiterlijk 6 augustus in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam 11 BAAN ZICHT 3 "'féiw*! I i

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1