Utrecht maakt furore; Mees maakt furore! in dit nummer Verloop van het wisseldisconto zicht op de baan - zicht op het werk Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen Gaarne willen wij langs deze weg reageren op het extra bericht van de Ondernemingsraad dat de medewer kers werd toegezonden eind juni 1980. Met de Ondernemingsraad zijn wij van mening dat een goed functione rende afdeling Sociale Zaken onont beerlijk is. In het kader van het sociale Beleidsplan 1979-1981 wordt gestreefd naar een verster king van deze afdeling om de vele voorgenomen taken naar behoren te kunnen verrichten. In dit licht moet dan ook de benoeming van een hoofd van de gezamenlijke RPD's worden gezien. In de Overlegvergadering van 13 mei 1980 is er verschil van mening gerezen over de interpretatie van de Wet op de Ondernemingsraden ten aanzien van het ontstaan van be doelde functie, de inhoud en de vervulling hiervan. De OR stelt dat het ontstaan van deze nieuwe functie binnen Sociale Zaken volgens de wet eerst voor advies aan de OR had moeten wor den voorgelegd omdat het hier een belangrijke organisatieverandering betrof. Wij zijn van mening - en dat leest u eveneens in het bericht van de OR - dat de wet niet de bedoeling kan hebben gehad dit soort organisatieveranderingen als belangrijk aan te merken. Het is o.i. dan niet relevant of deze wijziging zich binnen Sociale Zaken afspeelde of elders, dat maakt het niet meer of minder adviesplichtig. Ook met betrekking tot punt b verschillen wij van mening met de OR; het betrof geen wijziging van een regeling van het bedrijfsmaat- schappelij werk, maar een andere hiërarchieke verhouding binnen So ciale Zaken. Overigens wordt bin nenkort een nota bedrijfsmaat schappelijk werk (een regeling in de zin der wet) ter instemming aan de OR aangeboden. Tenslotte willen wij erop wijzen dat in onze procedure "vakaturemel- ding" een uitzondering is gemaakt voor de funkties die passen in een loopbaanontwikkeling van onze ei gen medewerkers, hetgeen in de onderhavige situatie het geval is. Voor alle duidelijkheid zij gesteld dat de hoofddirectie zich niet heeft gebaseerd op een regeling inzake carrière- en loopbaanplanning om dat deze er nog niet is. Het ging om individuele gevallen. Wij hadden er behoefte aan u ons standpunt toe te lichten. 1 juli 1980 heel best was. Ieder kind die dat wilde mocht tijdens de rit een mopje vertellen of een liedje zingen. U begrijpt daar werd door vrijwel iedereen aan meegedaan. Zoals dat vaak gaat, waren er een paar bij die vaak aan het woord waren en bo vendien moppen wisten te vertellen die ijzersterk waren. Om plus minus 11 uur waren we goed en wel binnen de omheining (vervolg op pag. 3 kol. 4) OR-beraad Vakaturelijst Personalia Puzzel Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) T.H.M. Duin drs F.G.M. Eversmann J.J. Gerretzen J. Kroese J.A.L. de Leeuw L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 25 juli 1980. Kopij dient uiterlijk 16 juli 1980 in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam Met ingang van 23 juni jl. is het wisseldisconto met Vi% verlaagd tot 9Vi%. Voor de verstreken periode in 1980 is het verloop van het wissel disconto als volgt geweest: 1 januari 1 mei 9Vi 2 mei 22 juni 10 23 juni - heden 9Vi Niet alleen ons kantoor Utrecht met het succesvolle sub-kantoor Zeist maakt door zijn spectaculaire groei in een korte spanne tijds furore. Ook het bij de opening van onze Stichtse vestiging aan de Gemeente Utrecht gegeven paard, dat de naam "Mees" mee kreeg, maakt thans reeds in politiekringen duidelijk furore! Door een equipe van de Bereden Brigade van de Utrechtse politie werd met twee paarden waarvan één, "ons" paard Mees (een lichte vos met bles en vier witte sokken) deel genomen aan de vaardigheidsdagen voor de paarden van de Nederlandse Bereden Politie, die op 4 en 5 juni in Amersfoort werden gehouden. Ons paard Mees, bereden door de hoofd agent W. van Ettekoven, was bijzonder succesvol en behaalde in de springproef met zeer zware concurrentie een eerste prijs! Vanuit Utrecht laat Mees veelvuldig van zich horen. Wil men 41 kinderen veilig laten dartelen, dan zijn daar toch beslist wel enige begeleiders bij nodig. Wel nu daar ontbrak het niet aan, Va dertje Karsen, wat heeft deze man toch een geweldige interesse voor Voor zaterdag 14 juni had het bestuur van de Personeelsvereniging van Bank Mees Hope Amsterdam, voor de wat oudere kinderen een dagtocht georganiseerd naar "de Ef- teling". Plaats van samenkomst was Westeinde t/o De Nederlandsche Bank tussen 8.30 uur en 9.00 uur. Helaas moesten alle kinderen die wel op tijd waren, wachten op een drietal, dat niet op tijd aanwezig was en waarvan bleek naderhand dat ze zonder enig bericht wegble ven. Een en ander hield in dat de bus pas kon gaan rijden na een onnodig oponthoud van ongeveer 20 minuten. Voor de 39 kinderen die op tijd waren, was het erg vervelend, voor een tweetal kinde ren, die hun oudere broer of zus wegbrachten een zeer onverwachte meevaller, zij mochten mee. het verenigingsleven, Riny van den Broek van de giro, die niet schroomde zelfs een paar belhamels in haar ploeg op te nemen, Veer man van de transfer, deze man heeft het bestaan alles voor de groep te betalen, Jaap Snijders, die de algehele leiding had, dan komen we aan Moeder en Vader Daan, Vader Daan werkt bij Th. Gilissen en verder op het laatste moment toegevoegd schrijver dezes. De reis begon dus tegen half tien en al direct bleek, dat de stemming Bericht van de Hoofddirectie DeEfteling (I)

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1