Nadoe uitleg van de loonmaatregel •W3S MOST De spaarcampagne 1980: een groot succes in dit nummer Legitimatie voor ABN-vakantiereizen zicht op de baan - zicht op het werk 20juni 1980 Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen Vorige maand is aan alle medewerkers een circulaire gezonden waarin een samenvatting werd gegeven van de op 3 april j J. gepubliceerde loonmaatregel. Inmiddels hebben ons vragen bereikt over hetgeen bedoeld wordt met betrekking tot verbetering van arbeidsvoorwaaiden op grond van de herwaardering van individuele funkties. Dit is voor ons aanleiding om de mogelijkheden van loonsverbetering die de loonmaatregel toestaat, nog eens in zijn geheel op een rijtje te zetten. Toegestane loonsverbeteringen De loonmaatregel staat slechts een beperkte verbetering van het loon toe en geeft aan welke loonsverhogingen in 1980 mogelijk zijn. Prijsindex Per 1 juli 1980 ontvangen alle medewerkers van 23 jaar en ouder een toeslag op het salaris van f 26,— bruto per maand in plaats van een prijscompensatie. Zij die een leeftijd hebben beneden 23 jaar ontvangen bij: 22 jaar: 92% f24,05 21 jaar: 85 f22,10 20 jaar: 77% f20,15 19 jaar: 70 f 18,20 18 jaar: 62% f 16,25 17 jaar: 55 f 14,30 16 jaar: 47% f 12,35 Voor medewerkers met een kortere dan de "normale" arbeidsduur wordt de toeslag naar evenredigheid verminderd. De gebruikelijke periodieke verhogingen Gedurende de looptijd van de loonmaatregel zal aan medewerkers van 23 jaar en ouder slechts de helft van een gebruikelijke periodieke verhoging mogen worden toegekend. Dit laat de per 1 januari 1980 toegekende periodieke verhogingen onverlet. Zoals u bekend, is het bij BMH niet gebruikelijk om tussentijds periodieke verhogingen toe te kennen aan medewerkers van 23 jaar en ouder. De gebruikelijke periodieken per 1 juli 1980 voor medewerkers jonger dan 23 jaar, mogen dit jaar worden toegekend. Promotie De loonmaatregel laat het toekennen van een loonsverhoging op grond van een reële promotie toe. Herwaardering bestaande funk tie De maatregel bevat voorts een bepaling (art. 7) betreffende herwaardering van een afzonderlijke funktie. In die gevallen waarin op basis van een funktiewaarderingssysteem een bestaande funktie op een hoger niveau wordt gewaardeerd èn waaraan een hogere beloning wordt toegekend zal van het voornemen mededeling moeten worden gedaan aan de Loontechnische Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken, onder opgave van: (a) de reden waarom de herwaardering gewenst wordt geacht; (b) de omschrijving van de gewijzigde funktie-inhoud; (c) de aan de herwaardering verbonden loonmutatie. De Loontechnische Dienst kan gedurende 6 weken na ontvangst van het voorstel tot herwaardering bezwaar maken. Nadien wordt een verklaring van geen bezwaar geacht te zijn gegeven. Voor zover er bij ons sprake is van herwaardering van een bestaande funktie in positieve zin, zullen deze gevallen door Sociale Zaken aan de Loontechnische Dienst ter kennis worden gebracht. Tegelijkertijd zullen betrokkenen hiervan in kennis worden gesteld. De toekenning van een hogere funktiegroep en de daaraan verbonden financiële gevolgen kan in deze gevallen dus niet onmiddellijk worden doorgevoerd. Dit kan eerst geschieden nadat bericht van geen bezwaar tegen de herwaardering is ontvangen of indien na 6 weken geen bericht van bezwaar is binnengekomen. De betrokkenen zullen onzerzijds worden geinformeerd zodra een en ander vaststaat. Onkostenvergoeding (incl. reiskostenvergoeding) Deze mogen worden verhoogd: (a) indien het systeem op grond waarvan deze verhogingen moeten worden berekend, vóór 11 januari 1980 schriftelijk vastlag en exact aangeeft hoe de verhoging Zoals de meesten van u wel gemerkt zullen hebben, heeft de Bank van 3 maart tot en met 9 mei jl. een grote landelijke aktie gevoerd. Deze was er op gericht om zoveel mogelijk mensen (al dan niet BMH-cliënten) er toe over te halen om een Mees-rente-rekening bij ons te openen. Dit om te proberen nieuw spaargeld aan te trekken. Als tastbaar resultaat van de Spaarcampagne 1980 kan worden vastgesteld dat in de genoemde periode liefst 5729 nieuwe spaarrekeningen zijn geopend. Dit mooie resultaat is zeker niet alleen tot stand gekomen door (vervolg op pag. 2 kol. 1 berekend moet worden, (b) indien de verhoging wordt aangepast aan stijging van tarieven sinds 1 januari 1980. N.B. Het bovenstaande zal vooralsnog alleen van toepassing zijn op de reiskostenregeling woon-/ werkverkeer. Sociale Zaken In voorgaande nummers van Baanzicht hebt u kunnen lezen wie voor de korting in aanmerking komen en bij welke ABN-kantoren u terecht kunt. Tevens werd mededeling gedaan van een legitimatieformulier en de instanties/functionarissen waar u deze legitimatie kunt verkrijgen. Het lijkt ons goed de procedure een zo breed mogelijke bekendheid te geven. 1. De legitimaties worden aangevraagd bij de daartoe door Sociale Zaken aangewezen functionarissen. Zij mogen niet eerder dan 1 maand voor boeking van de reis afgegeven worden, ze hebben nl. een geldigheidsduur van 1 maand en worden daarna niet meer door een ABN-kantoor geaccepteerd. Het spreekt vanzelf dat de medewerker op het moment dat de reis gemaakt wordt tot de kring van rechthebbenden moet behoren. 2. De legitimatie is persoonlijk en moet door de daarop vermelde medewerker zelf aan het ABN-kantoor worden overhandigd. Dit kantoor mag een identificatiebewijs vragen (paspoort, rijbewijs, etc.). 3. Het formulier bestaat uit 3 delen: a. de eigenlijke legitimatie b. de declaratie van ABN aan BMH c. een controlekopie De medewerker/aanvrager krijgt de eerste twee delen en moet deze beiden aan het ABN-kantoor overhandigen. Het 3e deel moet de functionaris die de legitimatie afgeeft direct verzenden aan de Centrale Personeel Administratie te Rotterdam. 4. De behandeling van de reis verloopt zonder tussenkomst van de Regionale Personeeldiensten en is een zaak tussen de medewerker en het ABN-kantoor. 5. Het is niet mogelijk om voor de aanbetaling/reissom de personeelsrekening bij BMH te laten belasten. De betaling moet in contanten plaats vinden. 6. Voor de verleende korting (10% van de reissom) zendt het ABN-kantoor de declaratie aan de Centrale Personeel Administratie, welke afdeling zich aan de hand van de controlekopie, er van vergewist dat de declaratie terecht plaats vond. Zij betaalt daarna de korting terug aan het ABN-kantoor. Via een circulaire zijn inmiddels de hoofden van dienst in kennis gesteld van het formulier en het gebruik daarvan. Procesbeheer Basiscursus BMH 2 Personalia 3 Bedrijfsbrandweer 3,4 De Rotterdamse Haven 5 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) T.H.M. Duin drs F.G.M. Eversmann J.J. Gerretzen J. Kroese J.A.L. de Leeuw L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 4 juli 1980. Kopij dient uiterlijk 25 juni 1980 in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam BAAN ZICHT

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1