Sparen op de stoep :ht nummer zicht op de baan - zicht op het werk 6 juni 1980 Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen f Produkten verkopen uit een bancair dienstenpakket is een bezigheid, die een aparte aanpak, gelegenheid, plaats en tijd vraagt. Bij voorkeur staat zo'n vakman/ vrouw aan een goed toegeruste commerciële balie; zit in een rustige spreekkamer, of aan een bureau, voorzien van telefoon, reken machine, tarieven, folders en regle menten. Niet zelden bezoekt hij/zij de cliënt thuis. En op het moment, dat het de "koper" past. Maar zulk een bancair product verkopen in hevige concurrentie met werphengels, camera's, sieraden, t.v.'s, gereedschapssets, cosmetica, oliebollen, gedistilleerd, fijne vlees waren, visvoer en zangzaad, (alles tegen sterk gereduceerde prijs), dat is een klus die je niet zo maar klaart. Zo meenden wij aan de Beijerland- selaan (- netjes Boulevard-Zuid ge heten totdat wij een bij Mees afgestofte spreuk op ons lieten in werken: er moet hoe dan ook gegaard en gespaard worden om met al dat andere verre te varen. Door deze wijsheid bemoedigd bouwde BMH-B'laan haar tentje op de Braderie-winkelcentrum-Boule- vard-Zuid, in welker midden dage lijks wordt gebankierd. De Braderie vond plaats een week nadat de overal uitstekend geslaag de Meesrenterekeningaktie was af gesloten. De verkoopstemming zat er dus nog goed in, toen honderden uit de duizenden voorbijgangers (-want op de doelgroep blijf je letten...) de BMH-producten wer den getoond en toegelicht. Bijstaande foto's van relatiebeheer der Spijkers laten zien hoe hoog wij de rente mee hadden om aandacht voor onze producten met grote vrijheid te trekken. Haast anekdotisch is de navolgende reaktie van een passant: toen een medewerker aan een groep belangstellenden (bekijks was er ge noeg) de Meesrenterekening aan prees als spaarpot voor duurdere zaken, zoals: f3.000,- vrij per maand, een t.v.!f6.000,- binnen 48 uur rond de ultimo (een bank stel! ja zelfs op 30 november en 1 december f 9.000,- samen, om boe- tevrij en met redelijke restwaarde van de oude een nieuwe auto te kunnen kopen!- riep een toehoorder ge fascineerd uit: "Staat dat allemaal in die folder, meneer? Antwoord: "Nee, meneer, zulke dingen bedenkt u zelf, als u intelli gent spaart, zoals de folder zegt..... Over belangstelling hadden de me- dewerk(st)ers, die er hun vrijdag avond en de hele zaterdag voor over hadden, niet te klagen. Vele folders werden royaal toegelicht uitgereikt, alsmede een kleine attentie, een overgeschoten tas, een ballpoint, een spaarton voor wie het gesprek dieper ging. Rotterdam heeft ongeveer 580.000 inwoners, waarvan bijna 250.000 "op Zuid". Volgens het Braderie comité zijn er 100.000 over de Boulevard, dus langs Mees, getrok ken. Hoe de resultaten ook zijn, in ieder geval heeft de afdeling Commercië- le-planning hierbij gratis een paar gegevens, om een volgend jaar vrij moedig een target te stellen M.A. van Beveren Ook bovengenoemd onderwerp is niet direct aan de assurantie makelaardij noch aan de bankzaken inhaerent. Meerdere bank- collegae waaronder ondergetekende kwamen in de loop van de bezettingstijd in de assurantiewereld terecht, enerzijds tengevolge van de stormachtige groei van de molestverzekerin- gen en anderzijds door het sterk verminderde emplooi in de bankwereld. Zeer kort voor het einde van Wereldoorlog II werd een sinds enkele jaren gekoesterd plan een eigen Schadever zekeringsmaatschappij op te richten uitgevoerd, alwaar onder getekende al direct met Herverzekering te maken kreeg en waar de bankervaring goed van pas kwam. Dit ter inleiding. Verzekering is een publieke zaak; een ieder wordt hiermede gecon fronteerd. Geheel anders ligt dit bij Herverzekering. Dit is uitsluitend een zaak tussen Verzekeraars onder ling, waarmede het publiek niets te maken heeft. Allereerst een toelichting over het begrip Herverzekering. Een directe Schadeverzekeraar kan alleen het hoofd boven water houden wanneer het aantal verzekeringen in een be paalde branche zo groot is dat de wet der grote getallen werkt m.a.w. hoe groter het aantal verzekeringen hoe juister de kansberekening; de grondslag van verzekeren. Zou het aantal verzekeringen in een branche gering zijn, dan is verzekeren als pure gamble te beschouwen. Maar hier komt de Herverzekeraar te hulp. Zonder in details te treden kan gesteld worden dat de Herver zekeraar op 2 manieren de Verzeke raar kan steunen. Ten eerste kan Herverzekeraar van elke acceptatie een overeengekomen deel in herver zekering accepteren, zodat de mo gelijkheden van Verzekeraar wor den verruimd resulterend in een groter aantal verzekeringen. Als 2e methode kan de Herverzekeraar of juister gezegd bovendien kan de Herverzekeraar een bepaalde bran che van een Verzekeraar extra be schermen door deze een z.g. para plu te verkopen, welke paraplu be scherming geeft zodra de schadebe- talingen in een bepaalde branche boven een vooraf gesteld percentage van de ontvangen premie stijgt, waardoor Herverzekeraar het meer dere schadebedrag voor zijn reke ning neemt, voor welke bescher ming wel een forse premie moet worden betaald. Uit het vorenstaan de zal duidelijk zijn dat de rol van Herverzekeraar zeer belangrijk is; deze zal eerst tot het afsluiten van een dekkend contract bereid zijn wanneer volledig vertrouwen be staat in de werkwijze van de directe Verzekeraar. Van beide partijen wordt dan ook de uiterste goede trouw vereist. Er kan dan ook gezegd worden dat de Herverzeke raar als de beste vriend van de Verzekeraar moet worden be schouwd, zodat in geval van fat soenlijk zaken doen een contract tussen partijen van langdurige aard is. De kern van een herverzekerings contract is dat de Herverzekeraar in elk opzicht aan de fortuinen van de Verzekeraar gebonden is. Herverzekering wordt als weten schappelijk vak beoefend door een aantal in de gehele wereld werkende Professionele Herverzekeraars, die ook niets anders doen dan Herver zekeren. Velen beschikken over een uitermate gespecialiseerde staf voor elke afzonderlijke verzekerings branche en bovendien verdeeld naar land van oorsprong. Het merkwaar dige doet zich voor dat zo'n staf van specialisten soms juister geïnfor meerd is over de situatie van een bepaalde branche in enig land dan de inheemse Verzekeraar. Daarnaast wordt Herverzekering eveneens be dreven door Verzekeraars onder ling, veelal op basis van reciproci teit. Er is reeds opgemerkt dat een ui terst goede trouw is vereist, hetgeen voor de afgevende Verzekeraar be tekent dat de gehele acceptatiepoli- tiek beheerst dient te worden door fatsoenlijk zaken doen, mede reke ning houdend met de belangen van Herverzekeraar. In de praktijk bete kent dit dat Verzekeraar zijn afgif- ten zo dient te regelen in overeen stemming met de beoordeling van het risico dat nimmer gezegd kan worden dat Verzekeraar werkt op de rug van de Herverzekeraar. Dat zulks toch wel eens voorkomt heeft tot gevolg dat de goede vriendschap geen jaren stand houdt; een eerste vereiste voor een gezonde samen werking tussen partijen. In dit verband moet een zich nu afspelend unicum in de geschiedenis van het roemruchtige Lloyd's Lon- vervolg op pag. 2 kol. 1) Personalia 2 Filmen 3 Vakaturelijst 4 Toernooi-verslagen 5 Puzzel 6 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) T.H.M. Duin drs F.G.M. Eversmann J.J. Gerretzen J. Kroese J.A.L. de Leeuw L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 20 juni 1980. Kopij dient uiterlijk 11 juni 1980 in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam BAAN ZICHT HERVERZEKERING

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1