Verhuizing BMH- Groningen Beoordeling :ht 10 in dit nummer Enquête beoordeling 1979 6 mei zicht op de baan - zicht op het werk 23 mei 1980 Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen Na een intensieve voorbereiding, die maanden in beslag nam, is het hoofdkantoor van de regio Groningen op 25 april jl. verhuisd van de Oude Boteringestraat 17 naar de Dwinger 7. De verhuizing betekende een ingrijpende operatie, die toch praktisch vlekkeloos is verlopen. De dienstverlening aan de kliënten heeft slechts enkele uren stilgelegen. Op maandag de 28e april draaiden de meeste afdelingen weer op volle toeren. Na 56 jaar gevestigd te zijn geweest in de Oude Boteringestraat, in het pand met de mooie gevel in neo-renaissance stijl, (één van de bezienswaar digheden van Groningen) was de verplaatsing weliswaar een hele stap, maar zij was nodig i.v.m. de gestage groei van het bedrijf enerzijds en de eisen van de tijd anderzijds. Wij menen, dat de nieuwe behuizing, het begane-grond-gedeelte van het door de Bedrijfsvereniging voor het Bakkersbedrijf gebouwde kantoren complex, aan de eisen voldoet. Waren voorheen de bedrijfsonderdelen in de Oude Boteringestraat en de Rode Weeshuisstraat over twee op enige afstand van elkaar gelegen gebouwen verdeeld, thans zijn alle afdelingen in één gebouw onderge bracht, waardoor de efficiëntie bepaald kan worden bevorderd. Gelegen in het stadscentrum, vlakbij de Gr.Markt, was de bereikbaarheid van de oude vestigingsplaats langzamerhand meer en meer problematisch geworden. Ook dit was een reden, waarom de verplaatsing was gepland en is doorgevoerd. De nieuwe behuizing is gelegen tegen het stadscentrum aan en tegelijkertijd dichtbij het N.S.-hoofdstation, een groot busstation en de uitvalswegen naar het Zuiden, Westen en Oosten. Het beter bereikbaar zijn, de moderne inrichting en de mogelijkheden tot bet bereiken van een meer efficiente werkwijze zullen zeker factoren blijken te zijn, die stimulerend kunnen werken op een verdere groei van de Groningse vestiging. De verplaatsing heeft haar afsluiting gevonden in een op 9 mei jl. gehouden "open dag", waarvoor grote belangstelling bestond. Beoordeling: een bedreiging of een goede zaak? Als het om u zelf gaat, zal het u zeker raken. Misschien denkt u "wat matigt iemand zich aan om over mij te kunnen oordelen"? Al gauw wordt beoordelen gezien als terugkijken, kijken hoe hij of zij het gedaan heeft om hem/haar daarvoor al of niet te belonen; dat is prestatiebeoordeling. Daar gaat het bij ons niet om. Ons beoordelen is niet op het verleden gericht, doch op de toekomst. Het beoogt om, daar waar dat wenselijk is, verbetering te brengen in iemands functioneren. Dit kan óók door de werksituatie, de omstandigheden waarbinnen men werkt, te veranderen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de samenwerking met de collega's, de chef van wie u leiding ontvangt, de structuur van de organisatie waarbinnen u werkt, naar uw toekomstmogelijkheden of het werk zelf dat u verricht. Als je iets of iemand wilt verbeteren of veranderen, ga je uit van een bestaande situatie. Bij het vaststellen van die bestaande situatie baseer je je op het verleden. Maar dat verleden is geen doel. Doel is, zoals reeds gezegd, om in de toekomst verbetering aan te brengen. Iemands functioneren te verbeteren, betekent een verandering te weeg brengen. Dit kan niet van de ene dag op de andere. Het zal een proces zijn waarbij regelmatig de zogenaamde werkgesprekken moeten worden gevoerd. Velen hebben een eerste werkgesprek achter de rug en vonden dat erg nuttig. Wil het beoordelen echt een proces worden, dan zal een tweede, een derde en elk jaar weer een beoordelingsronde afgewerkt moeten worden. Voor ons allemaal was de eerste ronde nieuw, voor u als beoordeelde, maar even zo goed voor uw chef als beoordelaar. We stonden er wat onwennig tegenover. Het is voor beide partijen, u en uw chef, ook niet gemakkelijk om op basis van een door uw chef gevormd oordeel hierover open en eerlijk te praten. Het gaat erom dat het gesprek niet ontaardt in een welles-nietes gekibbel, maar dat u het met uw chef eens wordt over een bepaald oordeel, dat niet persé dat van de chef hoeft te zijn. U praat weliswaar in eerste instantie over de mening die de chef over u heeft, maar dóór erover te praten, kan hij zijn mening wijzigen. Nu ligt er de basis, een gemeenschappelijke mening over u, die als uitgangspunt kan dienen om te zoeken naar mogelijkheden om, daar waar dat wenselijk is, verbetering te verkrijgen. Met uw chef maakt u dan afspraken over zaken die tot verbetering of tot de gewenste verandering kunnen bijdragen. Dit is de filosofie achter ons beoordelingssysteem, een hulpmiddel om te bereiken dat u met een goede motivatie en tevreden uw bijdrage in onze organisatie levert. Een GOEDE ZAAK dachten wij. Een tweede ronde komt er aan. Midden 1979 is een enquête gehouden onder beoordeelden en beoorde laars om, mede op grond van ervaringen en meningen van deze betrokke nen, de beoordelingssystematiek kritisch te bekijken. De uitkomsten van de enquêtes vindt u hieronder. Enquête beoordelaars MATERIAAL: 50 Beoordelaars hebben het formulier ingevuld; hun leeftijd varieerde van 29 tot 62 jaar, waarbij de meesten ouder dan 40 zijn, met een piek in de leeftijdsklasse van 51 tot en met 60 jaar. Het merendeel van de chefs is meer dan 15 jaar in dienst van Bank Mees Hope N.V. VRAAGSTELLING: De enquête bestaat uit 29 vragen die de volgende onderwerpen betreffen: de voorlichting met betrekking tot het beoordelingsgebeuren de procedure de vragenlijsten het adviesgesprek het werkgesprek de gemaakte afspraken RESULTATEN: Voorlichting Over de voorlichting was 98 van de ondervraagden redelijk tot zeer tevreden. Slechts 2 vond dit niet voldoende. (vervolg op pag. 2 kol. 1) B^RIJTSMEDEDELING Vergoeding autokosten inciden teel gebruik De in de Personeelgids onder 5.2 genoemde kilometervergoeding voor hen, die toestemming heb ben zakelijke kilometers voor BMH te rijden in hun privé-auto in het kader van het zgn. "inci denteel gebruik" is verhoogd. Ingaande 01.01.1980 tot f 0,525 per zakelijk gereden kilometer; ingaande 01.03.1980 tot f 0,53 per zakelijk gereden kilometer; ingaande 01.04.1980 tot f 0,535 per zakelijk gereden kilometer; ingaande 01.05.1980 tot f 0,54 per zakelijk gereden kilometer. Sociale Zaken BMH NIBE-cursussen Schiedam OR-beraad Puzzel 2 3 4 t/m 8 8 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) T.H.M. Duin drs F.G.M. Eversmann J.J. Gerretzen J. Kroese J.A.L. de Leeuw L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 6 juni 1980. Kopij dient uiterlijk 28 mei 1980 in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam BAAN ZICHT v - - t

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1