8 Dames dagtocht 1980 m dit nummer zicht op de baan - zicht op het werk 18 april 1980 Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen In het le kwartaal van dit jaar heeft een belangrijke gebeurtenis plaats gevonden, die aan velen van u voor bijgegaan is. In het weekend van 16 en 17 februari jl. is namelijk de verhuizing gerealiseerd van ons computercen trum van Woerden naar Amstel veen. Tegelijkertijd zijn hierbij ter vervanging van de economisch en technisch verouderde computers twee nieuwe Siemens 7760 syste men in gebruik genomen met een grotere en snellere verwerkingscapa citeit. De niet-direct-betrokkenen kunnen zich moeilijk voorstellen, wat daar allemaal voor komt kijken. Vandaar dat deze ingrijpende operatie de hoofdnoot van dit kwartaal bericht vormt. De voorlaatste verhuizing van ons Rekencentrum vond plaats in 1974 van ons kantoor aan de Coolsingel te Rotterdam naar een in samen werking met het computercentrum Spaarbanken gesticht nieuw pand te Woerden. Op dinsdag 29 april a.s. organiseert de Personeelsvereniging Mees Hope Rotterdam haar jaarlijkse Damesdagtocht. Deze dag is bedoeld voor mede werksters en echtgenotes van mede werkers van de regio Rotterdam. Ook dit jaar gaan wij weer in zuidelijke richting. Vertrek: 8.15 uur Coolsingel Aankomst Rotterdam: ca. 21.00 uur. Prijs: f 45,- p.p. Opgeven, uitsluitend schriftelijk vóór 24 april 1980 aan: Mej. J.C. van der Heijden Juridische Afdeling Coolsingel. De behoefte aan meer ruimte voor het computercentrum van de Spaar banken leidde ertoe, dat destijds besloten werd een gedeelte van het computercentrum van de ABN in Amstelveen te huren. Een dergelijke verplaatsing van het Rekencentrum houdt in een over plaatsing van medewerkers, een ver huizing van kostbare randappara tuur en kantoorinventaris en een stuk organisatie ter verkrijging van de vereiste faciliteiten. De voorbe reiding hiervan is ongeveer een jaar geleden aangevangen. Aan het sociale aspect werd de volle aandacht geschonken. Vele factoren moesten in de beschouwing worden betrokken. In 1974 waren de betreffende me dewerkers van het Rekencentrum reeds hun arbeidsplaats richting Woerden gevolgd, waartoe een spe ciale verplaatsingsregeling was ont worpen. Het opnieuw verhuizen zou door een nieuwe regeling moge lijk gemaakt moeten worden, doch onderkend werd, dat de woning marktsituatie in de omgeving van Amstelveen bijzonder slecht is. In verband daarmede werd een nieuwe woon/werkverkeerregeling ontworpen. De afdeling Bouwzaken van de ABN heeft in de voor ons bestemde ruimte volgens onze wensen een aantal bouwkundige voorzieningen getroffen, zoals het indelen van de vertrekken, het voorzien van een ononderbroken stroomvoorziening en het inrichten van een (brand)- beveiligde kluis voor de magneet banden. Teneinde de werkzaamheden van het Rekencentrum ongestoord voortgang te doen vinden is een complete aktielijst met draaiboek opgesteld. Tevens is hierin voorzien in mogelijkheden tot het vooraf testen van de nieuwe computercon figuratie en de nieuwe datacommu nicatienetwerkverbindingen, waar toe tijdelijk extra benodigd mate riaal is gehuurd. Hierbij zijn onder meer Siemens en de PTT ten nauw ste betrokken geweest. Met name de te treffen voorzieningen voor het online-verkeer waren van het groot ste belang. Alle nieuw te vormen verbindingen waren begin februari gerealiseerd. Een aantal kantoren diende op vrijdag 15 februari een connector van de ene in een andere contactdoos te steken, terwijl de overige kantoren niets behoefden te doen. Op genoemde datum werd 's avonds om 20.00 uur de productie in Woer den gestopt en werd de naar Am stelveen over te brengen apparatuur gedemonteerd. Ook de onderlinge verbindingska bels van deze apparatuur werden meeverhuisd. Voor het transport van de apparatuur die in horizon tale toestand verplaatst moet wor den werd gebruik gemaakt van speciale luchtgeveerde auto's. Bij de aanvang van de verhuizing deed zich een onvoorziene omstan digheid voor toen in Woerden de lift dienst weigerde. Een in gereed heid gebrachte kraan behoefde toch niet te worden ingezet, omdat na twee uur vertraging deze lift weer functioneerde. Een spectaculair onderdeel van de te verhuizen apparatuur vormde een uit drie gekoppelde delen bestaande netwerkcontrol-unit. Omdat de montage en montage van deze drie eenheid zeer tijdsintensief is, was hiervan afgezien. De medewerkers van het Rekencentrum hebben zelf zorggedragen voor deze verplaatsing en dit met de grootste zorg om ringd, aangezien dit voor het func tioneren van het netwerk vitale en tevens in enkelvoud aanwezige on derdeel geen enkele schade mocht oplopen. Het transport en installeren van de technische apparatuur verliep voorts volgens plan. 's Zaterdags werd met ongeveer tien verhuis- auto's de kantoorinventaris overge- vervolg op pag. 2 kol. 1 Reünie gepensioneerden 2 Effectenresearch BMH 2 Prijsvraag Spaarcampagne 1980 3 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) T.H.M. Duin drs F.G.M. Eversmann J.J. Gerretzen J. Kroese J.A.L. de Leeuw L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese,Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 2 mei 1980. Kopij dient uiterlijk 23 april 1980 in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam BAAN ZICHT Kwartaalbrief van de Hoofddirektie

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1