Onze OBAM AAG eigen bedrijfskrant :ht in dit nummer y t den i m If uit te zicht op de baan - zicht op het werk Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen 3 april 1980 Lezers van Baanzicht, die in Eind hoven of omgeving wonen, weten dat OBAM de naam is van een garagebedrijf, van waaruit sedans en coupé's als herboren wegrijden. Doordat de naam OBAM geen aan wijzing in die richting geeft, is het hij sommigen wellicht niet bekend, dat de beleggingsmaatschappij van Bank Mees Hope eveneens de naam OBAM draagt. OBAM (Onderlinge Beleggings- en Administratie Maatschappij "OBAM") werd in 1936 opgericht door Beels en Co., de Clercq en Boon Hartsinck. Bij oprichting be droeg het vermogen nog slechts f 1,5 min. In 1954 werden de aan delen op de Amsterdamse effekten- beurs geïntroduceerd, in welk jaar de omvang was toegenomen tot f 4 min. Thans in maart 1980 is het vermogen f 140 min, waartegen over 1.953.000,— aandelen "b" zijn uitgegeven. Deze aandelen wor den ter beurze dagelijks verhandeld. Daarnaast staan uit 60 aandelen "a" welke in handen zijn van Nationale- Nederlanden en Bank Mees Hope. Wat is het werkterrein van OBAM? OBAM is een beleggingsmaatschap pij in aandelen, met een internatio nale spreiding. Per ultimo 1979 was de geografische verdeling aldus: Nederland 60 (internationals en lokaal) Verenigde Staten 25 Canada 4 Zwitserland 1 Liquiditeiten 10 100 In welke richting zoekt OBAM de beleggingen? De direktie van OBAM streeft er naar om te beleggen in die bedrijfs takken, waar de groei van het ver bruik per hoofd van de bevolking boven het gemiddelde ligt, waar de arbeidskosten niet zo hoog zijn, waar de kosten behoorlijk kunnen worden doorberekend en last but not least, waar de kwaliteit van de leiding goed is. Dit laatste is in het buitenland natuurlijk moeilijker te weten te komen dan in Nederland. Overigens veranderen de verhoudingen in de wereld vrij vlug. Er zijn bedrijfstak ken, die een aantal jaren geleden een snelle groei vertoonden, maar die nu verzadigingsverschijnselen laten zien, zoals b.v. bierbrouwerij en, staal en bouwnijverheid. Geme ten naar de huidige maatstaven heeft OBAM het accent in sterke mate gelegd op de sektoren verzeke ringen, banken, olie en aardgas, oil service, electronica, uitgeverijen, farmacie en cosmetica. Verwacht mag worden dat de ontwikkeling in genoemde bedrijfstakken ook in de komende jaren relatief gunstig zal zijn ten opzichte van de econo mische groei in het algemeen. Met nadruk moge worden gesteld: naar de huidige maatstaven, want de verhoudingen wijzigen zich in een vrij hoog tempo. Zo hebben de veranderingen op het gebied van energie-voorziening ertoe geleid, dat OBAM thans veel meer belegt in deze sektor dan een aantal jaren geleden. Per ultimo 1972 was slechts 9 in de energie belegd tegen 18 per ultimo 1979. In hetzelfde tijdvak is het belang in de verzekeringssektor gestegen van 14 naar 27 Daarentegen werd het wenselijk geacht het procentuele belang in de chemie drastisch te reduceren van 6 naar nog geen 1 Voorts is de belegging in de bouw nijverheid ook aanzienlijk vermin derd in verband met de toenemende concurrentie en de tragere groei. Overigens verwaarloost men de de fensieve sektoren niet. Aandelen uit de voedings- en genotmiddelenin dustrie en van openbare nutsbedrij ven geven een degelijke ondergrond en een goed rendement. Men kan dan ook stellen, dat het beleggings beleid is gericht op een evenwichti ge combinatie van vermogensgroei en inkomen. Aandelen OBAM, voor WIE? Het aandeel OBAM is bij uitstek geschikt voor die cliënten, die een deel van hun vermogen in aandelen willen beleggen, doch daarmede zelf geen voldoende risicospreiding kun nen bereiken. Door het nemen van een belang in een aandelenmaat- schappij als OBAM wordt een inter nationale selektieve spreiding be reikt en verkrijgt het aandelenbezit professionele aandacht. Omzetting van bescheiden aande- lenportefeuilles in aandelen OBAM komt dan ook regelmatig voor. Niet alleen voor hen, die reeds over een aandelenportefeuille beschikken kan OBAM betekenis hebben. Cliënten, die een aandelenbezit wil len opbouwen kunnen van meet af aan een verantwoorde spreiding be reiken door regelmatig aandelen OBAM te verwerven. Hoe heeft OBAM het gedaan? Uit de hierbij gepubliceerde grafiek blijkt, dat de ontwikkeling van de intrinsieke waarde van aandelen "b" van OBAM over een reeks van jaren gunstig afsteekt bij de voor deze beleggingsmaatschappij belang rijke indices van de Verenigde Sta ten en Nederland. Bovendien is deze ontwikkeling in het gehele tijdvak 1958-1979 duidelijk om hoog gericht geweest. In deze perio de nam de index van de waarde toe van 100 tot 278. Aandeelhouders hebben van deze koersbeweging ook kunnen profiteren door regel matige dividendverhogingen. In de laatste 15 jaar is het dividend per aandeel jaarlijks met gemiddeld 7,6 toegenomen. Met wie hebben wij bij OBAM te maken? De Raad van Commissarissen wordt gevormd door de heren: Mr J.G.A. Baron Sirtema van Grovestins, president, P.E.E. Kleyn van Willigen, Drs E.K. den Bakker, H.J. de Koster, Dr Th. Beels. /'l s \,-" De direktie bestaat uit de heren: Drs J. Soutendijk, Mr H.N.A. Verhey. Het secretariaat wordt vervuld door de heer J. Hendrix. Hoe ziet OBAM de toekomst? Wij leven in een wereld vol proble men op economisch, monetair, va- lutair en politiek terrein. Dit neemt niet weg, dat de direktie van OBAM ook voor de toekomst verwacht, dat ondernemingen uit sterke be drijfstakken een zeer behoorlijke winstontwikkeling kunnen laten zien, die in het dividendverloop weerspiegeld zal worden. De inter nationale waardering van aandelen is thans bovendien laag voor een belegging op lange termijn, zodat de toekomst voor een selektieve beleg ging met vertrouwen tegemoet wordt gezien. Baanzicht is, zoals uit de kop blijkt, een krant voor BMH, AAG en verbonden instellingen. AAG is echter na de fusie met de ABN geleidelijk aan wat losser komen te staan van BMH. Bovendien omvat de AAG niet alleen de oorspronke lijke assurantiebedrijven uit de Mees Hope Groep (Mees zoonen, Van Marle en Rotterdamse Assurantiekas), maar ook ABN-Assurantiën. Daardoor werd binnen de AAG de vraag naar een eigen informatie- en communicatiekrant steeds groter. Er werd een redactiecommissie gevormd, met als gevolg dat op 6 maart het eerste nummer van de AAG-krant werd geboren. Baanzicht heeft er dus een zusje bij. Gaat de AAG nu afscheid nemen van Baanzicht? Sommige artikelen in Baanzicht zijn zowel voor BMH- als AAG-mede- werkers van belang. Andere informatie is puur gericht op de BMH- medewerkers. Wij houden rekening met de mogelijkheid dat binnen enige tijd Baanzicht niet meer zo interessant is voor de AAG-medewerkers. Het ligt voor de hand dat AAG dan inderdaad afscheid neemt van Baanzicht. Uiteraard alleen dan wanneer die informatie, die voor beide bedrijven van belang is, ook in de AAG-krant komt. Gepensioneerde Baanzichtlezers met belangstelling voor het assurantie- bedrijf: Wilt u in aanmerking komen voor toezending van de AAG-krant: meldt u dan bij de Redactie, p/a Mevrouw L.E. Hofland, M. van Marle B.V., Van Vollenhovenstraat 3, 3016 BE Rotterdam. Personalia Ondememingsberaad Puzzel Verkiezing kantoor Schiedam 2 2,3 4 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) T.H.M. Duin drs F.G.M. Eversmann J.J. Gerretzen J. Kroese J.A.L. de Leeuw L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 18 april 1980. Kopij dient uiterlijk 9 april 1980 in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam BAAN ZICHT □ntvmkkfling van hal VOO* da uilkanngan II In guldans par amdat Boakiaran 1963/54 i/m 1978/79 240 230 220 210 200 190 180 170 VERGELIJKING INDEX INTRIN SIEKE WAARDE AANDELEN 0 sedert 31 december 1958 301 in Jex OBAM Jex Nederland algemeen Jex Ver. Staten industrie 286 285 JAM- 276: in irx 276 276J Standard Poor's (gecorrigeerd voor de waerde- verendering ven de ten opzichte ven de gulden) 26! 264 244 ?49 25Q 242 234 205 195 1W 187 184/ 185 174 172 175 173 ndex ind en lbA k166 16^ 166 171 '16a r ibt\ 163 '64 algeme 161 -152. 14l 140 146 143, 130 136\ I 136 i 122\ 124 12 11? 116 116 122» 103 f Ver Staten industrie j 92 t.» P oor s 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 31/12 31/12 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 31/12 1958 1959 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1979

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1