Banken en opleidingen in de tachtiger jaren BEDRIJESMEDEDELINGEN in dit nummer HT zicht op de baan - zicht op het werk Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen 21 maart 1980 De maandelijkse genoeglijke bijeenkomsten van de gepensioneerden, alwaar de laatste nieuwtjes worden uitgewisseld en besproken nevens de herinneringen van betrokkenen uit de actieve periode uit het huis Mees, deed bij mij de wens opkomen iets van mijn ervaring op schrift te stellen en wel over een aangelegenheid welke niet direct aan de bankzaken noch aan de assurantiesector inhaerent zijn. Vandaar de kop "Spelen met Geld". Hier wordt niet bedoeld het specu leren in effecten overigens nu een hachelijke zaak en evenmin het doen van arbitragezaken, maar ge woon een kans wagen op geheel ander terrein. Tot goed begrip diene dat het legale speculeren als stof zal dienen, dus geen illegale gokhuizen en evenmin legale casino-spelen, alwaar alleen maar geld voor nodig is en geen bepaalde intelligentie. Wat hier onder volgt heeft uitsluitend be trekking op speculeren, waar slechts een meer dan normale intelligentie plus wat geld voor nodig is. Zo komen wij tot de termijnhandel in goederen. Ten einde in deze sector iets positiefs te bereiken is een gedegen kennis van het produkt, de produktielanden, alsmede van de consumptie noodzakelijk; een ge zonde kijk op de toekomstige ont wikkeling van een en ander is even min te ontberen. Allereerst moet gezegd worden dat de opzet van de termijnhandel in goederen nu in tijden van inflatie een actueel onderwerp op zich zelf niets maar dan ook niets met speculeren te maken heeft. Zoals bekend mag worden geacht is de bedoeling van de termijnhandel uit sluitend prijsschommelingen van een bepaald produkt op te vangen door het z.g. "hedgen" m.a.w. een producent resp. een koopman in een bepaald produkt zal zijn "ijze ren" voorraad verkopen, b.v. op 6 of 9 maands termijn, tegen de dan op de markt geldende notering. Daalt in de loop van de bepaalde termijn de notering, dan zal de termijnhandelaar aan het einde van de contracttermijn zijn termijnaf faire weer indekken tegen een dan lagere notering. Gevolg winst op de termijnaffaire. Op de z.g. ijzeren voorraad wordt evenwel een verlies geleden, welk verlies wordt gecom penseerd tegen de winst op de termijntransactie, waarbij de betaal de courtage buiten beschouwing wordt gelaten. Het omgekeerde zal zich ook kunnen voordoen, n.l. de prijs loopt op tegen het einde van de contracttermijn, hetwelk bij in dekken zal resulteren in een verlies, welk verlies weer wordt vereffend tegen de winst op de ijzeren voor raad. Het zal de lezer duidelijk zijn dat een en ander als een pure commerciële transactie te beschou wen is en in geen geval een vorm van speculatie. Maar nu komt een andere kant van de termijnhandel om de hoek kij ken en wel de verleiding. Kennis van de termijnhandel verleidt nu eenmaal tot speculatie, al is dit nimmer de opzet. De kans op ver lokken is groot dit in tegenstel ling tot speculatie in effecten daar om in een termijnaffaire te stappen, maar een naar verhouding Het Algemeen Bestuur van het NIBE nodigt hierbij leden en cursist-leden en hun introducé(e)s uit tot het bijwonen van de NIBE-jaardag 1980, die gehouden wordt op zaterdag 26 april 1980 in het Jaarbeurscongresge bouw te Utrecht. Inleiders: mr. drs. C.L.M. de Quay, lid van de Raad van Bestuur van F. van Lanschot, Bankiers, N.V. I drs. J. Stoffer, lid van de Raad van Bestuur van de Nederland- sche Middenstandsbank N.V. prof. dr. C.J. Zwart, buitengewoon hoogleraar sociale pedagogiek aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam De jaardag staat onder leiding van dr. H.C. van Straaten, voorzitter van het Algemeen Bestuur van het NIBE. Het programma van de dag luidt als volgt: Globaal tijdschema 09.15 uur 09.45 uur 09.50- 10.50 uur pauze 11.10-11.40 uur pauze I 12.00- 13.30 uur 13.30 - 14.30 uur 14.30 - ontvangst deelnemers opening door de voorzitter toelichting door twee inleiders op hun stellin gen toelichting door de derde inleider gelegenheid tot het stellen van vragen uit de zaal; antwoord door inleiders en afsluiting lunch algemene ledenvergadering van het NIBE. In het maartnummer van Bank- en Effectenbedrijf zullen de volgende stukken ten behoeve van de jaardag worden opgenomen: 1. inleidende opmerkingen over onderwerp en gang van zaken op de jaardag. 2. stellingen van de inleiders. 3. jaarverslag van het NIBE over 1979. 4. financieel verslag van het NIBE over 1979 en begroting 1980. 5. voorstel tot wijziging van de Statuten van het NIBE. Hierop wordt een uitgebreide toelichting gegeven. Voorts wordt in het maartnummer opgenomen een antwoordkaart voor deelname aan de jaardag. Leden, cursist-leden en abonnees van Bank- en Effectenbedrijf kunnen op deze antwoordkaart belangstellenden introduceren. Korte inhoud van de stellingen t.b.v.: de NIBE-jaardag 1980 Mr. drs. C.L.M. de Quay, lid van de Raad van Bestuur van F. van Lanschot, Bankiers N.V. heeft in acht "verkennende kanttekeningen", op grond van enige kenmerken in het sociale gebeuren van de banken zijn verwachtingen opgebouwd omtrent de "opleidingsmix", de samenhang tussen de onder scheiden aspecten van het sociale beleid, de rol van de eigen verantwoorde lijkheid en de mogelijkheden van externe instituten en van het NIBE. Drs. J. Stoffer, lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. geeft in tien stellingen zijn visie op de oorzaken die leiden tot een blijvend sterke groei van de opleidingscapaciteit, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteedt aan de scharnierfunctie van het middenmanagement, aan maatschappij-invloeden, het aspect van de decen tralisatie, de vereiste sociale vaardigheden, veranderingsbereidheid en flexibiliteit van de organisatie. Prof. dr. C.J. Zwart, medewerker van het Instituut voor organisatie ontwikkeling en buitengewoon hoogleraar sociale pedagogiek aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam betreedt in zijn stellingen via de aspecten "onzekerheid" en "onbeheersbaarheid" in de maatschappelijke en persoonlijke levenssfeer, het terrein van de beheersingssystemen en van de levensmotivatie in relatie tot de taken die aan de opleidingsactiviteiten worden gesteld, waarbij in het bijzonder het accent wordt gelegd op het creatief kunnen functioneren met anderen in de situaties waarin men leeft en werkt. Zoals u ongetwijfeld vernomen hebt heeft ons kantoor Carel van By- landtlaan te 's-Gravenhage op 22 februari 1980 zijn "poorten" moe ten sluiten. De belangrijkste reden die tot deze sluiting heeft geleid is het feit dat de verhuurder (Shell) voor zijn re novatie- /uitbreiding-/verbouwings- aktiviteiten de door BMH gehuurde kantoorruimte nodig had. Vervangende kantoorruimte was niet direct beschikbaar, doch er wordt naarstig gezocht naar nieuwe geschikte ruimte in het Benoorden hout. Wij hopen en met ons vele relaties van dit Haagse kantoor, dat BMH spoedig weer in dit Haagse stadsdeel vertegenwoordigd zal zijn. Kantorencentrale geringe waarborgsom nodig is n.l. een bepaald percentage van de hoofdsom van het termijncontract. Op deze manier kan een ieder in een termijncontract stappen zonder enig commercieel belang in een bepaald produkt te hebben. Je rein ste vorm van speculeren. De specu lant loopt gedurende de termijn het risico van bijstorten of geheel verlie zen van de waarborgsom in geval van een voor hem ongunstig prijs verloop. Maar de speculant behoort nu eenmaal tot de optimisten en verwacht bij aankoop een stijging en bij verkoop een daling van de notering. Bij aankoop blijft het risico in het ongunstigste geval be perkt tot het verschil in de aan koopprijs en de uiteindelijke prijs aan het einde van het contract; hoe ongunstig ook het verloop van de noteringen zal zijn, het produkt heeft altijd een restwaarde hoger dan nihil. Maar een verkoper het in de wind gaan loopt een veel groter risico. Aan het einde van de termijn moet de verkoper in theorie leveren, maar in de praktijk zal de verkoper moeten kopen resp. indek ken. Er kunnen zich gevallen voor doen waarover verder meer waarbij de notering tot onbegrensde hoogte zal kunnen stijgen, zodat het verlies catastrophaal wordt. Aanhakend op het gebeuren in deze tijd is men geneigd te zeggen "Goed (vervolg op pag. 2 kol. 1 Personalia Vakaturelijst PMH gaat vissen Londen dure stad Tennistoernooi BMH 2 2,4 3 4 6 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) T.H.M. Duin drs F.G.M. Eversmann J.J. Gerretzen J. Kroese J.A.L. de Leeuw L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 3 april 1980. Kopij dient uiterlijk 25 maart 1980 in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam BAAN ZICHT Spelen met geld

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1