Spaar- campagne 1980 Verblijf vakantieoorden in dit nummer zicht op de baan - zicht op het werk 7 maart 1980 Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen Verslag van de Ondernemingsraad-vergadering op 15 januari 1980 Voorzitter: Plv. voorzitter: Waarnemer OR-ABN: Afwezig met kennisgeving: W.L. Kommer B. Meuldijk A.Punt L.J.H. Jongen Opening De voorzitter opent de vergadering om 10.15 uur. 2 Notulen, ingekomen stukken, mededelingen Op de vraag of de verplaatsingsrege ling Rekencentrum Woerden uitslui tend geldt voor de overgang van het rekencentrum naar Amstelveen, In het kader van de Spaarcampagne 1980, die op 3 maart jl. van start ging, heeft ieder afzonderlijk BMH-kantoor een campagneplan Doel van een dergelijk plan is onder meer om alle betrokkenen te infor meren en op te roepen aktief aan het ten doel gestelde campagne resultaat mee te werken. Dat dit niet altijd in een geschreven vorm/droog verhaal behoeft te ge beuren bewijst onderstaande teke ning van de hand van de heer Hengst van het kantoor Schiedam/ Vlaar dingen. k/AARon 2o'v CwpACrve 0»2£ N£ Ttelie* Oc Mee*. - TteesrT- wees ücmtc-^c^hws S f)M€N LukT H€T f :^n|| wordt bevestigend geantwoord. Het betreft hier een aanpassing van de regeling die indertijd is ontworpen voor de verplaatsing van het reken centrum naar Woerden. Voor de overige medewerkers geldt de in de Personeelgids opgenomen algemene overplaatsingsregeling. Mocht onder deze regeling geen bevredigende op lossing verkregen worden voor ver goeding van reiskosten, dan ver dient het aanbeveling dat betrokke nen daarover schriftelijk het oor deel van Sociale Zaken vragen. In het kader van de harmonisatie van de personeelcondities is toege zegd dat een ad hoe regeling zal worden getroffen om onze mede werkers het recht te geven dit jaar nog te profiteren van de korting op bij de ABN geboekte vakantierei zen. In de overlegvergadering zal worden gevraagd naar de medede ling hiervan aan het personeel. Met de door de heer Drs G.J. Fabius voorgestelde wijziging in de nota Organisatie Effectenbedrijf gaat de Raad akkoord. Het gaat om het opnemen van de fondsenkas in de Centrale Levering Afdeling in plaats van in een afdeling Balie BOB. Deze overheveling heeft geen consequenties voor het aantal ar beidsplaatsen. Wijziging statuten Pensioen fonds MHG en Pensioenregle ment I De reden van de wijziging is het wegvallen van de Mees Hope Groep; de Stichting Pensioenfonds wordt gevormd door verschillende zelfstandige ondernemingen, het geen invloed heeft op de formule ring. De aangebrachte wijzigingen hebben overigens geen consequen ties voor de deelnemers. Het begrip "Groep" is niet helemaal losgelaten; indien er namelijk een concemmati- ge beleidsbeslissing moet worden genomen, zal door de drie zelfstan dige ondernemingen binnen het Fonds een commissie worden be noemd, die voor de leden bindende besluiten kan nemen. Pensioenregeling Aan de leden is een nota van Sociale Zaken toegezonden, hande lend over drie onderwerpen t.w. de nota Tweede Indexcorrectie de nota vrijstelling eigen premie- bijdrage de regeling van de kosten ver bonden aan de CAO-toeslagen. De Raad heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat de indexatie van de pensioenen niets te maken heeft met de harmonisatie van de pensioenregelingen. Indexatie is een zaak van het pensioenfondsbestuur en behoeft niet voor advies aan de OR te worden voorgelegd, zij het dat de Raad er wel zijn mening over kan uitspreken. In de vergadering van de GOR-commissie op 18 de cember jl. is nadrukkelijk te kennen gegeven dat de raden volledig gein- De afdeling vakantieoorden deelt mede, dat er nog mogelijkheden zijn tot het boeken van kamers in de volgende aangekruiste perioden: Periode van tot Boschoord Bos en Duin en Groot Schouwen- Ven Kruidberg Engelen duin burg 2 19/4- 2/5 X - X X 3 3/5 - 16/5 X - - X 4 17/5 - 30/5 X - - 7 28/6- 11/7 X - - 8 12/7 - 25/7 X - - 9 26/7- 8/8 X - - - 10 9/8 - 22/8 X X - - 11 23/8- 5/9 X X X X - (alléén 2e etage) 12 6/9 - 19/9 X X X X 13 20/9- 3/10 X X X X Degenen, die geïnteresseerd zijn, kunnen op de met X gemerkte vakantie perioden inschrijven. Verzoek voor een tweede verblijf is eveneens mogelijk. Uw schriftelijke aanvrage kunt u rechtstreeks zenden aan de Algemene Bank Nederland N.V., afdeling Vakantieoorden 7.A.50., t.a.v. de heer A.W. Derksen, Vijzelstraat 32, 1000 EG Amsterdam. Tel. (020) 293953. Op uw aanvrage vermeldt u het volgende: namen, geboortedata en geslacht; het kantoor en afdeling waar u werkt; huisadres, telefoon en postcodenummer; of men employé of gepensioneerde is; bankrekeningnummer. Voor Boschoord kunt u uw aanvrage indienen bij Bank Mees Hope NV, t.a.v. mej. R. Hakkenes, Coolsingel 93, 3012 AE Rotterdam, tel. (010) 632102. formeerd willen worden over alles wat zich rond de pensioenen af speelt. De presentatie van de tot nu toe verstrekte informatie laat veel te wensen over. In dit verband wordt verwezen naar de nota van Sociale Zaken, waarin bovenge noemde onderwerpen worden be handeld. Zinsneden daarin als: "de Raad van Bestuur ABN vindt het noodzakelijk dat voor een begren zing van de vrije reserve van ons Fonds de financieringsovereen komst wordt gewijzigd" en "bij intrekking van de werknemersbij drage moeten ongewenste inko menseffecten worden vermeden", roepen slechts vragen op. Zo is de financieringsovereenkomst een overeenkomst tussen werkgever en pensioenfonds; het daarin neerge legde financieringssysteem leidt bij een goed beleggingsbeleid tot het kweken van reserves in ons Fonds, waaruit een regelmatige aan passing van de pensioenen en de pensioenrechten aan de inflatie kan worden gefinancierd. Door het bestuur van het pensioen fonds is duidelijk gesteld dat bij een opbouwsysteem de mogelijkheid tot het vormen van vrije reserves zoveel mogelijk moet worden ge waarborgd om de pensioenen regel matig te kunnen bijstellen. Een discussie over de financieringsover eenkomst, die onder normale om standigheden indexatie mogelijk maakt, hoort thuis in de gesprekken over de harmonisatie van de regelin- vervolg op pag. 2 kol. 1) Vakaturelijst 2 Ondernemingsberaad 14 Personalia 4 Filmen 5 Puzzel 6 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) T.H.M. Duin drs F.G.M. Eversmann J.J. Gerretzen J. Kroese J.A.L. de Leeuw L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 21 maart 1980. Kopij dient uiterlijk 12 maart 1980 in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam BAAN ZICHT INDERNEMING 5 maait Tor c*j 15WI Mer ecu ha Ai at ie op £am. cue zei: Pc Mesetb is Mo6 nier ucasaam, mama UoAor am pcmcaat. MOUPCM AW MAT poSiTICVCA. Op Oc S/>é>»ACéu*AA6UC Is MOP M/CT OltSOUUCH j HBAA CA. MOAPT PM GCJUCAtr.' rtPUOlTVCAitMCM IS Plooi. haaa CA Moer xJei mcca cacbiroeio 6,»MCV tOMCP SfiMAAOClP -*■ (MCCCUS SuccCt GCpAoioMOeCAo) lAltUCTCM ous taaoer is JZS nicumc ÜCACM'MOCM CM S'A/ MilJoCM NHUKróelt). Mc puiten te zaaM nu* nils Aa*ireAl aam, Mtr /sa/Cccm, PolPCAS AP CC AT CM T MS CH3. Mocht /c Mier pooA /t fuMcric ACCMTSTAceis *<i c.c.a. iserAoAtcu zyu Dam heer je hu mat ca specir 3.O. MEAje ATM MOS lOCCcM, TaaocmCCaj QouAMAA) op Oom, Die ca maam/^/cs liyzir MAAA AM MC A S Of PiCAHOST sim cc/ To ét tv MCAl

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1