Bericht voor de sioneerden van deelnemers en gepen, het MHG-fonds Uitslag verkiezingen Permanente Wegingscommissies 3 in dit nummer zicht op de baan - zicht op het werk Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen In het kader van één van zijn doelstellingen - het zoveel mogelijk waardevast houden van de pen sioenen heeft het Bestuur van het Pensioenfonds onderzocht, op wel ke wijze de vrije reserve van het fonds kan worden aangewend ter verbetering van de pensioenrechten. Dit onderzoek heeft er toe geleid, dat in het vorige jaar aan de werkge vers een nota is voorgelegd, waarin een aantal verbeteringsvoorstellen zijn uitgewerkt. De verbeteringsvoorstellen zijn: - Voor het actieve deelnemersbe stand per 1 januari 1979, dat een indexering tot 1 januari 1979 wordt toegepast op de hierna aangegeven wijze. - De sinds 1969 voor de pen sioenberekeningen geldende salarissen worden geïndex eerd overeenkomstig de col lectieve loonstijgingspercen tages voor de werknemers in het bankbedrijf, overeen komstig onderstaande tabel: het pensioensalaris wordt per 1 januari verhoogd van het jaar met een factor van 1969 1.4278 1970 1.4278 1971 1.4278 1972 1.4278 1973 1.4278 1974 1.4278 1975 1.2645 1976 1.1503 1977 1.1003 1978 1.0384 De AOW-franchise (dit is het bedrag, dat voor de bepaling van de pensioengrondslag op het pensioensalaris in minde ring wordt gebracht) eveneens wordt vastgesteld op het ni veau van 1 januari 1979 (f 13.557,-). De maximumbepaling blijft van kracht, zodat ook na in dexering het pensioensalaris inclusief de AOW-uitkering gehuwden nooit meer zal be- PWC Kantoor Amsterdam/Rotterdam voorzitter: J.A.A. Steenmeijer Drs P.A. van Breda J.J. van den Ende dragen dan 80 van het laatstgenoten pensioensalaris (13x maandsalaris 8 va kantietoeslag) - Voor de deelnemers "oude regeling" wordt opnieuw on derzocht, of de toepassing van deze tweede indexcorrec tie reden is om in de nieuwe regeling te worden opgeno men. Voor de in de periode van 1 januari 1969 - 1 januari 1974 gepensioneerden houden de ver beteringen een wijziging in de componenten van het pensioen salaris in. - Het voor de pensioenopbouw in aanmerking komende pen sioensalaris bestond immers van 1969 tot en met 1972 uit 12 x maandsalaris vermeer derd met 6 vakantietoeslag. Ingaande 1 januari 1973 werd het pensioensalaris gewijzigd in 13x maandsalaris. Vanaf 1 januari 1969 zullen de pensioenrechten evenals in 1974/1975 voor het per 1 januari 1974 geldende deel nemersbestand is gebeurd op grond van Pensioennota 1 worden berekend, alsof het pensioensalaris vanaf die da tum heeft bestaan uit de com ponenten: 12 x maandsalaris 13e maand de vakantietoeslag (welke voor de periode 1969 tot en met 1974 op IVi is gesteld). - Herziening van de berekening van 31 december 1968. Vóórdat de huidige pensioen regeling van kracht werd, zijn immers op 31 december 1968 de pensioenrechten van de toenmalige deelnemers in het fonds herberekend naar rato van de op die datum verstre ken deelnemersjaren op basis van 12 x maandsalaris per 1 januari 1968. Er werd toen een maximum pensioensalaris toegepast van f 36.650,—. Deze herberekening wordt nu opnieuw gemaakt, maar dan op basis van het jaarsalaris per 1 januari 1969, vermeerderd met een vakantietoeslag van 714% en een 13e maand. Het pensioensalaris wordt niet meer begrensd. - Indexering van de van 1969 tot en met 1 januari van het jaar, waarin het pensioen is ingegaan, gehanteerde pen sioensalarissen onder gelijktij dige indexering van de fran chise door de AOW-uitkering gehuwden (excl. vakantie toeslag en structurele verho gingen) per 1 januari van het jaar, waarin het pensioen is ingegaan, te gebruiken. Voor de na 1 januari 1974 ge pensioneerden. - Doortrekking van de tot 1 januari 1974 toegepaste in dexering tot 1 januari 1979 of tot 1 januari van het jaar van pensionering, indien deze datum ligt vóór 1 januari (vervolg op pag. 2) mm Zoals bekend zijn door de afdelingen Procesbeheer/Arbeidsanalyse en de afdelingen Administratieve Verwerking/I.A.D./F.Z. zelf kandidaten gesteld naast de kandidaten die door de ondernemingsraad gesteld waren. Voor de PWC Procesbeheer/Arbeidsanalyse betekende dit dat de twee vakatures die ontstaan waren opgevuld konden worden, derhalve waren voor deze PWC geen verkiezingen noodzakelijk. Voor de PWC Administratieve Verwerking/I.A.D./F.Z. is één tegenkandi daat gesteld. Daardoor waren voor deze PWC verkiezingen noodzakelijk. Nu de reglementaire kandidaatstellingen plaatsgevonden hebben en de verkiezingen gehouden zijn is komen vast te staan wie in de Permanente Wegingscommissies voor Bank Mees Hope NV zitting hebben. Onderstaand zijn de gekozen leden van de PWC's alsmede de door de hoofddirectie aangewezen voorzitters vermeld. W.G. Jacobs W.W. Post Mej. M.H.J. van Uhm relatiebeheerder bedrijven Amsterdam le medewerker goederenafdeling Rotterdam relatiebeheerder PSV Amsterdam relatiebeheerder PSV Rotterdam medewerkster directie kantoor Rotterdam PWC Kantoren Noord Nederland voorzitter: D. van der Veen Drs H. Bergstra Mej. S. Brandsma H. Hoekstra P. de Jong L.A.M. Wieferink PWC Kantoren Zuid-Nederland voorzitter: J.A.J. Koppe sr. H.H. Albers Mej. C. Captein Mej. A. Eversdijk A.J. Jansen Mej. J. van Sermond PWC Kantoren West Nederland voorzitter: F. de Winter J.A. de Callafon D. Heynis L. Hofland F.C. van Kruining Mej. D. van Noord PWC Directoraat Effecten voorzitter: F.C. Fleischer Drs A.H.A. v.d. Meer R.H.G. Mijné J.J. de Reus Mw. S.J.W. de Ruiter-Pigge H. da Silva Curiël relatiebeheerder bankzaken Leeuwarden medewerker kas Leeuwarden kassier Leeuwarden chef giro Leeuwarden fiatteur Groningen relatiebeheerder PSV/chef op. en fin. zaken Arnhem relatiebeheerder PSV Utrecht chef financiële administratie Goes chef operationele zaken en financiële zaken Heerlen chef op. zaken en financiële zaken Zaltbommel chef administratief ondersteunende diensten Schiedam/Vlaardingen hoofd operat. zaken/fin. adm. en onderst.d. Delft hoofd RARE Den Haag le medewerker financiële adm. Delft secretaresse relatiebeh. Schiedam/ Vlaardingen hoofd economisch onderzoek hoofd plaatsing (emissies en synd.) hoofd Trustmij Den Haag le medewerker operat. begeleiding (prof. beleggers) hoofd beleggingenbeheer Trustmij Amsterdam (vervolg op pag. 2) Bericht voor de deelnemers en gepensioneerden van het MHG-fonds 1 Personalia 2 Vakaturelijst 3 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) T.H.M. Duin drs F.G.M. Eversmann J.J. Gerretzen J. Kroese J.A.L. de Leeuw L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. E.J. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 22 februari 1980. Kopij dient uiterlijk 13 februari 1980 in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam BAAN ZICHT 8 februari 1980

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1