Met PMH langs Rijn en Moezel in dit nummer Vergoeding autokosten incidenteel gebruik zicht op de baan - zicht op het werk Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen 25 januari 1980 Tijdens de geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomsten te Amsterdam en Rotterdam hield de voorzitter van de hoofddirectie, Dr D.M.N. van Wensveen, een toespraak waaruit het volgende wordt gereleveerd: Allereerst wil ik u, op onze traditio nele nieuwjaarsbijeenkomst, een ge lukkig en voorspoedig 1980 toe wensen. Voor vele afdelingen van de bank is december wegens de naderende afsluiting van het jaar, een drukke en enerverende periode, maar ik hoop dat u toch tijdens de feestdagen van wat rust hebt kun nen genieten en dat u ook in deze dagen wat afstand hebt kunnen nemen van uw werk om u te bezin nen op uw werk of leefsituatie of om weer eens helemaal toe te ko men aan uw gezin of aan degenen om u heen die u dierbaar zijn. Wij gaan nu weer vol goede moed aan het werk en kunnen daarbij bepaald inspiratie ontlenen aan de gang van zaken in het afgelopen jaar waar ik thans iets over wil zeggen. Resultaten 1979 Het gaat er naar uitzien dat wij een goed jaar achter de rug hebben. Geconstateerd mag worden dat on danks de steeds weerkerende moei lijke situaties op het valutafront en vooral ook daardoor op de geld- en kapitaalmarkten het bankwezen er in slaagt goed staande te blijven. Dit is ook het afgelopen jaar gebeurd en ik geloof bovendien dat wij óók binnen het bankwezen, dat waar schijnlijk een uiteenlopende reeks groeipercentages van de winst te zien zal geven, geen gek figuur zullen slaan. Dit onder voorbehoud gezegd; ik kan mij slechts baseren op de cijfers t/m november, maar het beeld geeft toch wel voldoende houvast om de eerder genoemde verwachtingen uit te spreken. Vooral verheugend is dat de op brengsten over het afgelopen jaar voor het eerst op of misschien wel boven het budget zijn uitgekomen, hetgeen echter vrijwel uitsluitend een gevolg is van de gunstige uit komsten van het resultaat valuta zaken en de rente. De provisies zijn wat achter gebleven, waarbij vooral het achterblijven van de effecten provisies ons toch wel zorgen baart. Het kostenbeeld heeft zich ander maal bevredigend ontwikkeld, zelfs wederom zodanig dat de kosten wat beneden het budget zijn gebleven. Het resultaat van beide ontwikke lingen is dat wij een goede winst stijging zullen kunnen verantwoor den, waardoor onze winstdoelstel ling, neergelegd in het lopende drie jarenplan en uitgedrukt als rentabi- liteitspercentage op het eigen ver mogen, wederom tenminste gehaald en mogelijk overschreden is. De groei van het balanstotaal en van de kredietportefeuille is zelfs zoda nig dat wij in het komende jaar aandacht zullen moeten gaan beste den aan uitbreiding van ons risico dragend vermogen, hetzij in de vorm van achtergestelde leningen, hetzij in de vorm van versterking van het eigen vermogen, of beide. De uitvoering van ons meerjaren plan is in volle gang. Het afgelopen jaar werden kantoren in Zeist en Dordrecht geopend. De voorberei ding van kantoor Den Bosch, dat eind van dit jaar open moet, maakt voortgang en zoals eerder mede gedeeld, denken wij voor het vol gende jaar nog aan Zwolle. Daar naast worden plannen bestudeerd voor vestiging van nog enkele sub kantoren rondom bestaande kanto ren, a la Zeist. Ook onze voorne mens voor verdere activiteitenont plooiing in het buitenland gaan zich realiseren. Drs Schrok is vanuit Am sterdam naar Londen vertrokken om daar het representative office van onze bank te openen. Zoals eerder medegedeeld zal dit zich in het bijzonder richten op ondersteu ning en verdere uitbreiding van on ze relatiekring in de Londense com modity wereld, op contacten met Engelse off-shore bedrijven en met de Londense scheepvaartwereld en uiteraard ook op de Londense fi nanciële wereld. Aan nieuwe produkten op spaar- en beleggingsgebied is of wordt ge werkt. Een actie om ons verkoop- net van spaarprodukten en hypo thecaire financieringen uit te brei den door gebruik te maken van de diensten van tussenpersonen, is zo juist van start gegaan. Aldus worden Het is bijna een traditie geworden. Elk jaar een reisje naar Londen of Parijs. Deze keer eens heel wat anders. Een 3-daagse bustocht naar Bad Neuenahr in het romantische Ahrdal, Duitsland. Bad Neuenahr is een badplaats/kuuroord waar jaar lijks niet alleen vele touristen ko men vanwege het feit dat hier ge neeskrachtige bronnen zijn, waar van de "Groszer Sprudel" en de "Willebrordes Sprudel" de belang rijkste zijn, maar de speelzaal - men zegt wel de drukst bezochte in Duitsland oefent een dermate grote aantrekkingskracht uit, dat velen hier komen om te spelen. Uit historisch oogpunt is het belangrijk om te vermelden dat het jaartal 990 het oudste is, dat hier voorkomt. In het portaal van de Sint-Willebror- deskerk is dit jaartal aangebracht. Volgens historici is Bad Neuenahr uit drie dorpen ontstaan, n.l. Wa- denheim, Beuel en Hemessen. De naam Neuenahr is afkomstig van het slot Neuenahr, dat Graaf Otto van Are omstreeks 1270 bouwde. Toen in 1858 de bronnen bij Neuenahr door arbeiders ontdekt werden, kwam vlug "Bad" voor Neuenahr te staan en dit is tot op heden gebleven. Excursies staan ook op ons programma, o.a. naar Bonn, een tour door het Ahrdal en de Eifel en naar Maria Laach, een grote benediktijner abdij uit 1093. Gedurende ruim zeven eeuwen ver bleven hierin de benediktijner mon niken, tot in 1802 het klooster werd opgeheven. Sedert 1892 is het weer in gebruik. Sinds 1930 is in het klooster een internationale be nediktijner academie gevestigd. De bij het klooster behorende kerk dateert uit 1156 en heeft een Ro maanse stijl. Het interieur bevat een mooi koor en verschillende fresco's en mozaieken verfraaien het geheel. Opmerkelijk zijn de zes torens. De ze abdij ligt te midden van een uitgestrekt vulkanisch gebied, aan de Laacher See. (vervolg op pag. 5 kol. 5) verschillende nieuwe activiteiten ge ëntameerd naast de bestaande die reeds tot een groeiende stroom van zaken leiden. Deze groeiende stroom van zaken is verheugend maar brengt zijn zorgen met zich. Ik doel daarbij op drie aspecten: 1) organisatorisch, 2) risicomatig en 3) balanstechnisch. Om met het laatste te beginnen: 1) De balans Onze balans is sinds 1975, dus in vier jaar tijd, gegroeid van 5Vi mil jard tot 10 a 11 miljard, d.w.z. verdubbeld. Ook de kredietportefeuille is in die periode bijna verdubbeld, nl. van 3 miljard tot ruim 5,5 miljard. Aan de creditzijde van de balans zijn weliswaar de opgenomen lange middelen sterk toegenomen maar is de samenstelling van de korte toe vertrouwde middelen ongunstiger geworden; de expansie van het kor te bedrijf moest overwegend met deposito's gefinancierd worden om dat de groei van de rekening-cou rant gelden maar gering was. Deze ontwikkeling baart zorg om dat zij per saldo een trendmatige verslechtering van de rentemarge TT met zich brengt en ook de finan cierbaarheid van het korte bedrijf bemoeilijkt. Het is met deze achter grond dat de planbrief voor 'het komende jaar het accent legt op de werving van creditgeld. 2) Risicomatig Ik noemde reeds de bijna verdub beling van onze kredietportefeuille in vier jaar tijd. Dit, gevoegd bij de (vervolg op pag. 2 kol. 1 Aan de medewerkers(sters), In verband met het vertrek van de heer F. van der Schee naar de Algemene Bank Nederland NV, al waar hij is benoemd tot directeur Organisatie en Automatisering, stel len wij u gaarne in de gelegenheid afscheid van hem te nemen tijdens een receptie, welke zal worden ge houden op woensdag 30 januari a.s. om 16.30 uur in de kantine van gebouw Coolsingel 93 te Rotter dam. De Hoofddirectie De in de Personeelgids onder 5.2. genoemde kilometerver goeding voor hen, die toe stemming hebben zakelijke kilometers voor BMH te rijden in hun privé-auto in het kader van het zgn. "incidenteel gebruik", is met ingang van 1 januari 1980 verhoogd tot f 0,49 per zakelijk gereden kilometer. Sociale Zaken Personalia 2 Bedrijfsmededelingen 3 Het Meezennest 3 Gepensioneerden sociëteit 7 Puzzel 8 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) T.H.M. Duin drs F.G.M. Eversmann J.J. Gerretzen J. Kroese J.A.L. de Leeuw L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. EJ. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 8 februari 1980. Kopij dient uiterlijk 30 januari 1980 in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam 22 is: BAAN ZICHT 1979: Succesvol - 1980: Een uitdaging Dr D.M.N. van Wensveen Dames en Heren, F. van der Schee

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1