BEDRIJFSMEDEDELINGEN Emancipatiebeleid en opening van een bank 1 in dit nummer CHT Personeelsvereniging Mees Hope NV Amsterdam en, bv. us niet :hts en tekst. zicht op de baan - zicht op het werk 11 januari 1980 Communicatie-krant voor Bank Mees Hope NV/B.V. Algemene Assurantie Groep A.A.G. en verbonden instellingen Het lid van de Tweede Kamer mevrouw Epema-Brugman (P.v.d.A.) heeft aan de Minister van Economische Zaken op 8 november 1979 de volgende schriftelijke vraag gesteld. Past het binnen het emancipatiebeleid van de Regering, dat u een kantoorgebouw opent van een bank, welke kennelijk alleen bestemd is voor mannen? Toelichting Het betreft de opening van het kantoor van Bank Mees Hope NV te Dordrecht. In een advertentie in de NRC van 29 oktober 1979 werd slechts van de heren gevraagd, het telefoonnummer van dit kantoor te noteren. Vragenstelster gaat er niet van uit dat mannen dommer zijn dan vrouwen, zodat de heren via een advertentie in de krant nog eens extra op dit feit gewezen zouden moeten worden, terwijl de vrouwelijke bevolking alleen door de redactionele kolommen over de opening dit al tot zich door laat dringen. De Minister van Economische Zaken, drs G.M.V. van Aardenne, heeft deze vraag als volgt beantwoord. Het zal duidelijk zijn, dat de advertentie "Heren noteert u even", gelet op het tijdstip van verschijnen, geen enkele invloed kan hebben gehad op mijn beslissing de opening van het kantoorgebouw te verrichten. Dat de betrokken bank uitsluitend bestemd zou zijn voor mannen is overigens een oniuiste gevolgtrekking. Ook vele vrouwen maken gebruik van de diensten van de bank. Ik wil niet treden in de beweegredenen die de betrokken bank ertoe hebben gebracht zich ditmaal in het bijzonder tot mannen en meer speciaal tot heren - te richten. Kennelijk acht ook het bankwezen bij wijlen een zekere mate van "gericht beleid" nuttig. In hoeverre daarbij wellicht toch ook de overweging heeft meegespeeld dat sommige mannen dommer zijn dan sommige vrouwen kan en wil ik niet beoordelen. Al met al ben ik van mening dat mijn optreden te Dordrecht niet in strijd is met het emancipatiebeleid van de Regering dat in mij een krachtig voorstander zal blijven vinden. Met ingang van 1 november 1979 is de heer J.A.W. van der Wansem bij ons in dienst getreden als bedrijfs maatschappelijk werker. De heer V.d. Wansem heeft als standplaats Amsterdam. U kunt hem bereiken aan kantoor BMH, Keizersgracht 689 (le etage), telefoon 020-527 33 11. Met zijn komst is binnen de Afd. Bedrijfs Maatschappelijk Werk de volgende geografische splitsing gemaakt: De heer V.d. Wansem zal werkzaam zijn t.b.v. medewerkers van BMH-Amsterdam en de aldaar gevestigde gelieerde ondernemingen, alsmede de kantoren, die gelegen zijn boven de lijn Den Haag, Utrecht, Arnhem. Mevr. De Beun (standplaats Rotterdam) kantoor BMH-Coolsingel 93, telefoon 010-63 20 05 is werkzaam voor medewerkers BMH- Rotterdam, AAG* en de overige kantoren. Sociale Zaken HIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih Namens het Bestuur wens ik u allen een gelukkig en voorspoedig 1980 toe. G.P. Moen secretaris Verslag van de Ondernemingsraadvergadering op 13 november 1979 Voorzitter: Plv. voorzitter: Afwezig: Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzon der de heer Kors, waarnemer van de OR-ABN, alsmede de heren Drs G.J. Fabius en D. Alink, die aanwe zig zijn voor het geven van toelich ting op een aantal agendapunten. 2 Notulen, ingekomen stukken, mededelingen Besloten is dat de OR-BMH geen plaatsvervanger zal aanwijzen voor de leden die zitting hebben in de COR-ABN, dit in tegenstelling tot de door de COR-ABN voorgenomen handelwijze. Over de vraag of artikel 25e van de Wet op de Ondernemingsraden in houdt dat over bepaalde wijzigingen in de bezetting en in de taken van de directies advies aan de OR had moeten worden gevraagd, is de me ning gevraagd van enkele juristen. Na ontvangst hiervan zal op dit onderwerp worden teruggekomen. Ontvangen is een brief van de heer F.J. Dumont, waarin hij de uitnodi ging om toe te treden tot de oplei dingscommissie van de OR aan vaardt. In haar brief van 31 oktober jl. verzoekt de Bedrijfscommissie voor het Geld- en Kredietwezen de on dernemingsraden om bij het aanpas sen van hun reglement aan de nieuwe Wet het voorbeeldreglement van de SER te volgen. Dit betekent dat de reeds ontworpen concept reglementen van de OR-ABN, OR- AAG en OR-BMH zullen moeten worden herzien. Op 25 oktober heeft een informele bijeenkomst plaatsgevonden met de GOR-commissie, waarin de directie van BMH en AAG de leden hebben ingelicht over de stand van zaken met betrekking tot de bij de Raad van Bestuur ABN ingediende voor stellen ten aanzien van de na-index ering van de pensioenen en ten aanzien van de wijziging van de bijdrage van de medewerkers aan de pensioenpremie. Het wachten is op de reactie op deze voorstellen van de Raad van Bestuur ABN. W.L. Kommer B. Meuldijk Mw. M. Kolfoort en K. van Renen (i.v.m. ziekte), B. Meuldijk (vakan tie) 3 Organisatienota Directoraat Effecten De Raad vraagt zich af of het verstandig is een 2-hoofdige leiding te hebben in het effectenbedrijf. Men is voorts van mening dat de nota aanleiding zal geven tot verder gaande bureaucratisering. Met het koppelen van het beursbedrijf aan het directoraat Effecten zou de Raad willen wachten totdat het beursordersysteem is doorgevoerd. Op deze opmerkingen antwoordt de heer Alink dat twee effectendes kundigen deel uitmaken van de hoofddirectie en dat het onder deze omstandigheden aanbeveling ver diende duidelijke afspraken te ma ken over ieders taakgebied. Ingaan de op de opmerking over de verder gaande bureaucratisering wijst de heer Alink er op dat de nota gezien moet worden als een hulpmiddel om tot afspraken te komen, terwijl daarmee ook een stuk rechtszeker heid voor de medewerkers wordt vastgelegd. Het uitgangspunt voor de nota is de wens om het directo raat Effecten nieuw leven in te blazen. Overigens ziet de heer Alink wel iets in de suggestie van de Raad om met de koppeling van het beurs bedrijf te wachten totdat het beurs ordersysteem zal zijn ingevoerd. De voorzitter concludeert dat in de overlegvergadering kan worden meegedeeld dat de OR kan instem men met deze organisatienota met de aantekening - dat de Raad op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen; - dat de Raad van mening is dat het beursbedrijf voorlopig niet moet worden gekoppeld aan het directoraat Effecten; - dat de Raad bedenkingen heeft ten aanzien van het functioneren van een 2-hoofdige leiding en ten aanzien van het slagen van de plannen voor uitbreiding van het takenpakket van de relatiebe heerders. 4 Organisatienota Operationeel Effectenbedrijf In deze nota wordt o.m. aangegeven dat een aantal meer routinematige werkzaamheden van Amsterdam naar Rotterdam zal worden overge heveld. In Amsterdam kan men zich dan wijden aan meer specialistisch werk. Een en ander zal leiden tot herplaatsing van 9 medewerkers voor wie in hetzelfde functieniveau plaats is. Er is een groot verloop in deze sector onder het jeugdige per soneel. Dit probleem zal door de voorgestelde wijziging in de organi satie gedeeltelijk worden opgevan gen. Daarnaast zal de afdeling So ciale Zaken onderzoeken of de ho norering van deze werkzaamheden op een te laag niveau ligt. De Raad gaat met de nota akkoord. Ook hier geldt het voorbehoud dat men het onderbrengen van het beursbedrijf dat thans nog ressor teert onder het Operationeel Effec tenbedrijf wil opschorten totdat het beursordersysteem zal zijn inge voerd. (vervolg op pag. 2 kol. 1) Beleggingssymposia Vakaturelijst 2 2 Gepensioneerden-societeit 5 OR data 5 Puzzel 6 Redactiecommissie Mr H. van Everdingen (voorzitter) T.H.M. Duin drs F.G.M. Eversmann J.J. Gerretzen J. Kroese J.A.L. de Leeuw L. Renkema R.W. Scheelbeek Mej. EJ. van Zon Uitvoerende redactie en redactie adres: J. Kroese, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam, 020 - 527 31 86 Het volgende nummer van Baanzicht verschijnt op 25 januari 1980. Kopij dient uiterlijk 16 januari 1980 in het bezit te zijn van de uitvoerende redactie. Realisatie Dienstencentrum Alblasserdam BAAN ZICHT

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Bank Mees & Hope - Baanzicht | 1980 | | pagina 1