atieve constructies de ALM De Leasing wordt steeds populair- der. Binnen afzienbare tijd zal een kwart van alle nieuwe auto's in ons land geleast zijn. Ook een toenemend aantal ondernemin- gen gaat ertoe over hun bedrijfs middelen te leasen. Het gaat dan onder andere om vrachtauto's, machines en computers, maar ook om hele fabrieksinstallaties, schepen en vliegtuigen. Op deze laatste markten is onze dochter- onderneming Algemene Lease Maatschappij (ALM) in Am sterdam actief. Een voorbeeld van een geslaagde ALM-activi- teit is de lease van vier Boeing 737-300 verkeersvliegtuigen, waarvan het contract waarschijn- lijk binnenkort getekend wordt. Bie 8 "e ALM is de afgelopen jaren flink ge- groeid: in de omvang van haar portefeuille, in winst en in medewerkers. Die gunstige gang van zaken was voor een belangrijk deel te danken aan de Wet op de Investeringsre- kening (WIR). Bedrijven konden het clai- men van de WIR-premie aan de ALM over- laten en in ruil daarvoor een lagere leaseter- mijn betalen. Deze door de ALM mede ont- wikkelde "WIR-lease" maakte het leasen van bedrijfsmiddelen voor een ondememing zeer aantrekkelijk. Februari 1988 is de WIR echter afgeschaft, wat betekent dat voor de ALM? "Het heeft tot gevolg dat we onze uitzonde- ringspositie, die we dank zij de WIR-lease hadden, zijn kwijtgeraakt. De bedrijven kij- ken ook weer naar andere financieringsvor- men, zodat we met een grotere concurrentie te maken hebben," verklaren mr J. A. C. M. Wagenaar en H. W. J. Kerris, resp. directeur en onderdirecteur van de ALM. "Aan de andere kant is leasing inmiddels door het bedrijfsleven als een volwaardig fmancie- ringsinstrument geaccepteerd. Zolang wij in staat zijn om voor onze clienten maatwerk- "Onze kracht ligt in het leveren van (for)maat- werk.V.l.n.r. P. A. M. LovenH. W. J. Kerris en mr J. A. C. M. Wagenaar. constructies te bedenken, zal de vraag naar leasing groot blijven." In het leveren van maatwerk en het ontwer- pen van bijzondere financieringsconstruc- ties ligt de kracht van de ALM. Ook onze ABN-kantoren sluiten geregeld leasecon- tracten af. Het gaat daarbij echter om standaardzaken tot een bedrag van maximaal f 100.000. Bij de meer specialistische financiering van be drijfsmiddelen komt de ALM in beeld. Het gemiddelde leasecontract van de ALM be- draagt drie ton - met een enkele uitschieter van boven de/ 10 miljoen - en heeft een looptijd van vier jaar. "Natuurlijk kan een kantoor de client die een vrachtwagencombinatie koopt helpen met een middellange lening. Maar in veel gevallen beperkt dat de client in zijn overige kredietmogelij kheden," verklaart de heer Kerris. "Waar het ons om gaat is de relatie optimaal te adviseren. Daartoe moet je over een g ten bi ming zo mi graag "Wij cierir den, heeft. mere de ag kope maar en in ook. opbn jaar. "We objec Dat I geho drie 1 taalt. bij di een r riode "Een de kc teger cour; preci Bove cierii Steec vene een I daar scha] niet i aan "Voc kenr ciere je ee clien kenr is es: waai wikl waai het c waai "Ovi final de v; van least of V( mee relat bijvi in ee gelu nen dan dat 1 zijn.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 8