als Open-Bank-Project en Loopbaanontwik- keling worden straks onderwerp van het emancipatiegesprek. Bybau, enthousiast: "Misschien ligt daar de doorbraak voor ons; onder andere door maatschappelijke ont- wikkelingen en het OBP kunnen de werktij- den weleens verlegd worden. Dat kwam zij- delings bij de laatste CAO-besprekingen ook al ter sprake. In dat geval zal deeltijdarbeid binnen de bank geaccepteerd worden - pre- cies wat wij graag willen." Ook de zojuist ingevoerde functioneringsge- sprekken kunnen het emancipatiebeleid ruggegraat geven. Dit systeem, dat immers werkt met vaste afspraken over carriereplan- ning, zal de doorstroming van vrouwen be- vorderen. de lijn, maar ook direct bij de medewerkers terecht komt. Het rapport, dat al is goedgekeurd door de Raad van Bestuur, wordt deze maand in de COR besproken. Gaat die akkoord, dan "komt de hele molen op gang," zegt Winia te- vreden. "Hopelijk volgen nu eindelijk maat- regelen in plaats van verdere suggesties!" Positieve discriminatie? "Het is een totaal-veranderingsproces, net zoals het in de maatschappij ook gaat," zegt De Wit. "In de OC zien wij het als onze taak dat proces bij de bank aan te zwengelen. Als wij op kantoorbezoek gaan, horen we altijd wat er leeft. Mensen vragen het meest om doordat je je met emancipatie bezighoudt, niet een etiket opgeplakt krijgt. Vooral vroe- ger associeerde men je met 'rooie wijven' die puur voor zichzelf vochten. Dat denkbeeld is inmiddels achterhaald." Tekenend is ech- ter dat de OR (25 plaatsen) op dit moment maar twee vrouwen telt - niet bepaald een dwarsdoorsnede van de bank. Van de 15 mensen in de OC Amsterdam daarentegen zijn er vijf vrouw. De Wit: "Daar is dan ook duidelijk campag- ne voor gevoerd. Je carriere staat stil als je actief bent in het Intern Overleg. Zeker voor vrouwen, die toch al meer moeite hebben hogerop te komen, is dat een overweging zich geen kandidaat te stellen. En ze verla- ten het Overleg als ze een goede baan aange- Hans Bybau, OR-lid VAP-commissie: "16% van de ABN-medewerkers werkt in deeltijd. Toch is het nog steeds een heikel punt binnen onze organisatie. Dat verandert over een paar jaar, daar ben ik van overtuigd." t Monique de Wit, OC-lid Amsterdam: "Ook de zakelijke client moet accepteren dat steeds meer vrouwen hem of haar bankdiensten aanbieden. Soms is iemand zo wantrouwig dat hij wil dat ik mijn chef erbij haal. Die moet dan duidelijk maken dat hij volledig achter mij staat. Ik begrijp dat men eraan moet wennen, maar vervelend is het wel." Het doorstromingsproject Ook op COR-niveau is het emancipatiebe leid in beweging. Winia houdt een rapport omhoog, samengesteld door het VAP-plat- form, getiteld Vrouwen bij deABN: drem- pels en doorstroming. Dit is het eerste stuk dat de gelijke kansen uit de Hoofdlijnen So- ciaal Beleid uit '79 werkelijk uitwerkt. "In die nota staan veel concrete dingen. Ten eerste de proef die de bank sinds September '88 in district West neemt met het positieve actiemodel: het doorstromingsproject. Dat district wordt volgens een professioneel stappenplan doorgelicht en verbeterd." Dit project zal na evaluatie als voorbeeld dienen voor het doorstromingsbeleid voor heel Ne- derland. Een tweede punt in het rapport is de schakelopleiding, die het vrouwen in het back-office mogelijk moet maken door te stromen naar andere functies. Winia: "Dit verloopt tot dusver niet soepel. Nu het OBP ook in het back-office veranderingen nood- zakelijk maakt, is het tijd daar wat aan te doen." En ten derde maakt het rapport melding van veel publiciteit - met de nadruk op veel. Testimonials, flyers, artikelen in Ankertros en een video moeten ervoor zorgen dat het emancipatiebeleid deze keer niet alleen via kinderopvang en deeltijdfuncties - ook mannen. "Maar we kaarten ook zelf allerlei onder- werpen aan en daar hoort emancipatie stee- vast bij. Dan vergeten we de directeur of be- heerder niet; alle schakels zijn belangrijk. Als straks de netwerken van start gaan, is er voor de OC's een grote rol weggelegd: beleid omzetten in praktijk. We moeten vrouwen bewust maken, hun achterstandspositie wegwerken." Kan dat door middel van positieve discrimi natie? De Wit, fel: "Dat moet helaas wel vanwege de opgelopen achterstand, maar ik ben de eerste die zegt: draai dat zo snel mo gelijk weer terug. Het gaat om gelijke kan sen, niet om meer kansen." Daar is Bybau het volledig mee eens: "Je moet eerst een achterstandspositie wegwer ken. Vroeger, bij voorbeeld, was een kassier altijd een man, want een vrouw op zo'n be- langrijke plaats, dat kon niet. Tegenwoordig is het merendeel vrouw, maar is kassier een kansarme functie. Kijk, zo moet het dus niet. Het moet straks de mens zijn die een functie vervult." Bent u tegen emancipatie? Winia: "Je moet trouwens oppassen dat je, boden krijgen. Voor hen is de keuze abso- luut." Bybau, een van de drie mannen in de zeven- koppige VAP-commissie, reageert: "Als ik het drie jaar volhoud, ben ik het levende be- wijs dat werken in deeltijd niet slechts voor- behouden is aan de lagere salarisgroepen." Dat brengt het gesprek op een cruciaal punt: hoe zit het met de mannen? Emancipatie is niet een zaak die alleen vrouwen aangaat. Het Intern Overleg zet zich in voor een we- duwnaarspensioen en wil onbetaald ouder- schapsverlof ook voor mannen mogelijk maken. Rond deze tijd verschijnt over dit verlof een evaluatienota van de COR-commissie Emancipatie. Wat vinden de mannen er eigenlijk zelf van? Winia: "Tegenwoordig kun je als man niet meer zeggen dat je tegen emancipatie bent. Maar als het erop aan komt, haken veel mannen toch nog af." Zouden de netwerken dan niet toegankelijk moeten zijn voor mannen? Bybau schudt zijn hoofd. "Nee, mannen hebben hun cir cuits al, hun clubjes, hun commissies, waar- in ze een en ander kunnen bespreken. Het gaat er juist om voor vrouwen ook zo'n con- tactpunt te creeren." Foto's: Rofoto

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 7