Emancipatie: een kwestie van lange adem Dit artikel verschijnt onder verantwoordelijkheid van de PR-commissie van de Ondememingsraad "De vrouw in het arbeidspro- ces" is bij de ABN een hoogst- normale zaak. De verhouding mannelijke en vrouwelijke werknemers is vrijwel 1:1. A1 in 1979 repten de Hoofdlijnen Sociaal Beleid van gelijke kan- sen voor beide seksen. Zit de vrouw dus goed bij de ABN? "Nee," luidt zonder aarzelen het antwoord van drie verte- genwoordigers uit het Intern Overleg. "Emancipatie is al tien jaar lang een papieren be leid. Maar de tijd is wel rijp voor veranderingen." 4i "Vijfennegentig procent van de vrouwen bij de ABN zit in de laagste salarisklassen (1-5). Ze hebben veel moeite door te stromen naar hogere functies, terwijl ze daar wel de pa pieren voor hebben. Ze stuiten nog steeds op stereotiepe beelden en formele weer- stand," schetst Hans Bybau de huidige si- tuatie. Hij heeft als OR-lid zitting in de VAP-com- missie, waarover dadelijk meer. "Waar het om gaat is, dat de bank vrouwen in principe wel een loopbaan te bieden heeft, maar we hinken hier nog teveel op de gedachte dat vrouwen toch weggaan, omdat ze kinderen krijgen - het klassieke verhaal. Maar de vrouw bij de ABN blijft gemiddeld bijna ne- gen jaar! Alleen hoger opgeleide vrouwen verdwijnen vaak na een paar jaar, omdat ze hun perspectieven hier te vaag vinden." Er is wel beleid, maar dat is hem te vrijblij- vend: "De lijn wordt geinformeerd, maar je weet hoe dat soms gaat. Dat houdt, om al- lerlei begrijpelijke redenen overigens, hal- verwege op." Gelukkig zit er nu schot in. Waar doe ik het voor? Samen met Frederique Winia, lid van de COR-commissie Emancipatie, en Monique de Wit, OC-lid Amsterdam, wil Bybau graag Frederic Frederique Winia, lid COR-commissie Emancipatie: "De commissie bereidt een advies voor over kinderopvang, voor ons een hard punt. Kantoor Schiphol had laatst een unieke kans aan een bestaande creche deel te nemen. Dat ging om finan ciele redenen niet door, en dat vonden we jammer en onnodig. Want onze conclusie luidt: het kan kosten-neutraal." uitleggen waarom het emancipatiebeleid bij de ABN nu, na jaren van voortkabbelen, in een stroomversnelling is beland. En: welke rol het Intern Overleg daarin speelt. Ondememingsraad (OR), Onderdeelcom- missies (OC's) en Centrale Ondememings raad (COR) hebben, om met Winia te spre- ken, "de organisatie jarenlang geconfron- teerd met dat emancipatiebeleid. Tot voor kort zei de Bestuurder: 'dat heeft onze prio- riteit niet.' De ABN loopt nu eenmaal niet voorop. Ik dacht weleens: waar doe ik dit voor, het schiet niet op. De NMB heeft cre ches, de Rabo is er ver mee, De Nederland- sche Bank heeft er per 1 januari ook een!" Die confrontatie bestond onder andere uit de oprichting van de VAP-commissie van de OR, op 1 januari 1986. VAP (Vrouw in het Arbeidsproces) stelt zich ten doel de doorstroming van vrouwen in de organisatie op hetzelfde niveau te tillen als dat van mannen. Kinderopvang en deeltijdfuncties, die de combinatie van baan en ouderschap kunnen vergemakkelijken, staan dan ook hoog op de prioriteitenlijst van VAP. Na een moeizame start heeft de VAP-com- missie haar verdiensten inmiddels bewezen. "Alle ogen waren op ons gericht, daar word je zenuwachtig van. Pas na onze themadag in '87 en de eerste goede beleidsnota's was die druk van de ketel," zegt Winia. Voordat zij naar de COR werd afgevaardigd, had zij in de commissie zitting. In '87 werd op initiatief van de Bestuurder het Platform-overleg in het leven geroepen. Twee leden namens de OR ABN, een lid na- mens de OR BMH. de lijn en de staf hebben er zitting in; voorzitter is dr mr J. J. Kamp. Een netwerk per district Hot items van de VAP-commissie zijn de netwerken, die aan het eind van dit eerste kwartaal worden opgezet. Een netwerk is een overlegorgaan voor vrouwen, dat dwars door alle bestaande verbanden heen gaat. Het geeft per district alle vrouwen, van hoog tot laag, van jong tot oud, de mogelijkheid regelmatig en gestructureerd te praten over hun positie binnen de bank. Karakteristiek voor de netwerken is dat ze bottom-up wer- ken. "lets vergelijkbaars," brengt De Wit te ber- de, "hebben de vrouwelijke districtsopleide- lingen, de DO's, in Amsterdam laatst op po- ten gezet. Ze noemen zichzelf, leuk gevon- den, de DORA's. Een derde van de DO's is trouwens vrouw; dat is een mooie opstap naar doorstroming." Terug naar de netwerken: ook actuele zaken M1WN

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 6