Holland Offshore 88 De hoofdbrekens van een beurscoordinator w Het is zondagmiddag 13 novem- ber 1988. Nog een paar dagen en dan zal de ABN zich wederom drie dagen presenteren tijdens de beurs Holland Offshore '88 in de RAI. Langzamerhand ontstaat dat gevoel van: "Alles is gere- geld, wat kan er nu nog fout gaan?" Maar toch... Natuurlijk, G.A.M. Beekveldt van de Reproductie Centrale heeft beloofd dat de beurs-"bro- ehure" maandag om 16.00 uur klaar zal zijn. Dat komt heus voor elkaar. Luc Riesenbeck van de afdeling Publiciteit heeft de stand laten bouwen en op zijn er- varing kun je beslist rekenen. Maar toch... Hoe worden de PC's voor het ABN Telebankingteam getrans- porteerd naar de RAI en oh ja, ik moet niet vergeten plakband, een nietmachine en dat soort kleine zaken mee te nemen. Offshore-team Wat doet de energie-desk? Tussen overall en driedelig grijs 5 a anneer u dit leest is de beurs alweer voorbij en hebben de medewerkers van de kantoren uit de kustprovincies al weer af- spraken gemaakt voor hun "follow-up"-ge- sprekken. Want daar gaat het toch allemaal om. De beurscoordinator van Commerciele Ontwikkeling is dan allang weer bezig met andere projecten, zoals de volgende editie van ABN Bank Nieuws, een seminar of de ontwikkeling van een volgende branche- schets. Maar goed, nu is er nog de spanning en het uitzien naar die speciale samenwerking met een aantal medewerkers van onze ABN- kantoren die zich in een ofTicieus Offshore- team hebben verenigd. Sinds 1984 komen ze eens per twee jaar samen in de RAI te Amsterdam en sinds 1983 presenteren ze zich in de tussenliggende jaren op de iets kleinere beurs, de "Nederlandse On- en Offshoredagen", in de Martinihal te Gro- ningen. En wat is nou het aardige van deze specifie- ke deelname? Het zijn juist de kantoren uit Delfzijl, Groningen, Harlingen, Den Helder, IJmuiden en Den Haag, die in 1983 lieten weten dat zij de beursdeelname nuttig acht- ten om al hun relaties te ontmoeten. Wij weten dat het niet altijd even rooskleu- rig gesteld is met de olie- en gasproduktie op onze Noordzee. Dat heeft ook zijn effect op die bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf die produkten of diensten leveren aan de grotere ondernemingen. Toch hebben wij te maken met een belangrijke zeer gevarieerde bedrijfstak en hoe kun je als bank beter midden tussen die ondernemers staan dan door aanwezig te zijn als zij zich eens per jaar presenteren? Op onze voorbespreking van 6 oktober in Den Helder bleek dat de kantoren daar gewoon elk jaar bij willen zijn. Dat is de juiste spirit. En gelukkig... onze "Offshore-deskundige" drs J. van den Berg van de afdeling Risico Analyse signaleerde een wat positievere ten- dens dan hij in andere jaren kon doen. Als je daarbij een plezierige medewerking krijgt van de energie-desk van ICF en er valt een boeiend produkt, zoals ABN Telebanking, te demonstreren... Waarom dan nog twijfe- ln de ABN-stand, v.l.n.r.: mw B. Nielsen-Larssen, G.J. van der Sluijs, mr R. Domenie en R.A. Kempff. "Er gebeurt weer wat op de Noordzee." Trek- ken de offshore-activiteiten op de Noordzee wat aan? Het hoofd van de energie-desk van de ABN, Wiebe Goslinga, durft daar geen ant- woord op te geven. "Er zijn enkele positieve ontwikkelingen, maar die zijn niet echt struc- tureel. In feite is het wachten op een meer sta- biele prijsvorming, op een hoger niveau van de olie. Tot zo lang kan het vriezen of dooien op de Noordzee." De energie-desk op ons hoofdkantoor in Am sterdam maakt deel uit van het Directoraat ICF, dat zich bezig houdt met krediet- of dienstverlening (danwel de coordinatie daar- van) aan multinationale bedrijven. De energie- desk richt zich daarbij speciaal op oliemaat- schappijen die op de Noordzee werkzaam zijn. De heer Goslinga wordt hierin bijgestaan door mevrouw Sandra Kingma, die zegt: "Ons werk spitst zich toe op projectfinanciering. Dat bete- kent dat wij behulpzaam zijn bij de financie ring van olie- en gaswinningsprojecten van be gin tot het eind. Dat vraagt veel technische kennis, die wij voor een groot deel inhuren; wij zijn tenslotte financieringsdeskundigen, geen olie-ingenieurs. Wanneer zij een project tech- nisch hebben doorgerekend, laten wij op die uitkomsten o.a. onze cashflow-modellen met varierende olieprijzen los. Daaruit zie je dan bijvoorbeeld bij welke (marginale) prijzen een project nog rendabel is." len aan het welslagen van onze beursdeelna me? De brochures zijn er toch? De bloemen re- gelen we morgen toch nog? De speciale pre miums zijn toch redelijk verdeeld? Het be- zoekprogramma staat toch in het draaiboek en iedereen weet toch welk bedrijf bezocht moet worden? De catering regel ik toch elk jaar op de eerste ochtend? En ja... tijdens die beursdagen van 15 t/m 17 november leef je in een enigszins onwer- kelijke roes, 's Ochtends om 08.00 uur loop je brochures en andere zaken te sjouwen van auto naar stand en zodra de beurs open gaat word je verondersteld, keurig verzorgd, relaties en niet-relaties en andere bekenden te ontmoeten.En natuurlijk vooral opletten wat de andere banken doen. Vaak is dan de eerste reactie: "He, daar hadden wij als ABN ook aan moeten denken" en vervol- gens constateer je toch weer vol trots als je terugkomt bij de eigen ABN-stand: "Dat ziet er weer professioneel uit". Sinds Hol land Offshore in 1984 weet ik dat ook dit jaar na drie dagen beursdeelname dezelfde vermoeidheid ontstaat, maar ook dat enorm voldane gevoel. "...jammer dat wij vergaten de ABN-lucifers te bestellen". Hans Mulder Foto: Elisabeth van Dorp

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 5