Benoemingen Tot ziens in Ahoy' e yc toor in gang gezet. Drie directoraten zijn daarbij betrokken te weten, Effecten en Syn dicate^ ICF en Liquiditeitsbeheer. De be- doeling is dat de nieuwe indeling zal voor- zien in meer klantgericht handelen en tege- lijkertijd een grotere professionele slagvaar- digheid met zich zal brengen. Modern en flexibel Veranderingen zoals hierboven in het kort uiteengezet kunnen alleen doorgevoerd wor- den indien alle betrokkenen daaraan voor 100% hun medewerking geven. Om dat te bereiken zal veel gevraagd worden van het Directoraat Personeel en van het Intern Overleg. De laatste twee jaar heb ik mij ac- tief met deze sectoren beziggehouden en ik kan daarom uit eigen waarneming constate- ren dat de positief kritische benadering van onze Ondernemingsraad een echte stimu- lans is. Het Directoraat Personeel ontwikkelt al dat- gene wat nodig is voor een modern en flexi bel management. Ik noem daarvan: loop- baanontwikkeling, functioneringsgesprek- ken, functiewaardering, de vrouw in het ar- beidsproces, alsmede het ABN Internationa le Stageproject. Verlanglijst In het rijk van de ABN gaat de zon nooit onder. Het Directoraat Buitenland krijgt dan ook geen gelegenheid om stil te zitten. In Chicago vond de integratie van de Lane- banken op voorspoedige wijze plaats, terwijl we in Brazilie drie nieuwe kantoren open- den. In Parijs, Dublin en Kopenhagen ver- wierven we belangen in vooraanstaande beursmakelaars; we hebben nu een basis in alle belangrijke financiele centra van de we- reld waarop wij onze kapitaalmarktactivitei- ten verder zullen uitbouwen. Op Taiwan zijn we, na verwerving van het lokale kantoor van een Amerikaanse bank, een van de grootste buitenlandse banken ge- worden. Ook in Wenen kochten we de acti- viteiten van een Amerikaanse bank en daar- mee voegen we Oostenrijk aan de lijst van onze landen van vestiging toe. Kort hierna werd ook in Luxemburg de ABN-vlag gehe- sen en als sluitstuk voor 1988 werd een tweede kantoor in Antwerpen geopend. Voor 1989 staat in Europa nu Portugal nog bovenaan onze verlanglijst. Met vestigingen in alle landen van de EEG denken wij een goede uitgangspositie in 1992 te hebben. Deze voortdurende versterking van ons bui tenlandse netwerk is noodzakelijk om ook in de komende jaren onze partij in de inter- nationale markten te kunnen blijven mee- blazen. Bovendien kunnen we zo een even- wichtige ontwikkeling bereiken van ons Ne- derlandse en ons buitenlandse bedrijf. U alien wens ik een voorspoedig en gelukkig 1989. L.D. de Bievre Met ingang van een nader te bepalen datum is W. van Driel (43), directeur van het Di rectoraat Nederland, benoemd tot Directeur Generaal Commerciele Ontwikkeling. Hier- mee wordt de vacature vervuld die ontstaan is door het overlijden van drs R. J. A. van der Veen. De heer Van Driel trad in 1971 in dienst van onze bank. Hij is sinds 1985 in zijn hui- dige functie werkzaam, nadat hij onder meer districtsdirecteur Amsterdam en kan- toordirecteur Amsterdam was. Jhr mr J. M. de Jonge Met ingang van 1 maart a.s. is jhr mr J. M. de Jonge (48), partner van Custom Manage ment BV te Utrecht, benoemd tot voorzitter van de groepsdirectie van ABN Assurantie Holding. Hij volgt J. J. M. van Rijckevorsel op die eind volgende maand met pensioen gaat. De heer De Jonge werkte van 1970 tot 1977 bij het management consultant bureau Krekel Van der Woerd Wouterse BV in Rotterdam. Tussen 1977 en 1987 was hij werkzaam bij Centraal Beheer, onder ande- re als manager Autoverzekeringen en divi- siedirecteur Schadeverzekeringen. oor de 16e keer wordt dit jaar van 6 t/m 12 februari a.s. het ABN Wereldtennis- toernooi in Ahoy' gehouden. Voor de bank een succesvol sponsorevenement waarvoor de belangstelling nog elk jaar toeneemt. Niet alleen loopt de kaartverkoop via de kanto ren steeds beter - half december waren er al ruim 25.000 kaarten verkocht - ook vanuit de bank is er elk jaar meer belangstelling voor het toernooi. Er wordt door de medewerkers ruim ge- bruik gemaakt van de mogelijkheid om gra tis naar een van de middagwedstrijden te gaan en vooral ziet men het evenement als een goede gelegenheid er met clienten heen te gaan. Dit jaar worden er zeker 50 groeps- ontvangsten georganiseerd. Een kantoor, Hoka-afdeling of district komt dan een mid- dag of een avond met een groot aantal clien ten naar Ahoy'. Daar kan men genieten van de wedstrijden die omlijst zijn met een ont- vangst in een van de ABN hospitality-ruim- ten. Velen die slechts met een klein groepje clienten naar het toernooi gaan, nodigen hen vaak uit voor een lunch of diner in het gastenrestaurant. Werd er vorig jaar een symposium voor ac countants gehouden, dit jaar zijn er drie be- roepsgroepen die een voorlichtingsbijeen- komst combineren met een bezoek aan het Wereldtennistoernooi. ABN Hypotheken houdt een symposium voor makelaars, de Verenigde Bierbrouwerijen richten zich tot de sportkantine-exploitanten en het Ko- ninklijk Instituut voor Ingenieurs houdt een symposium voor zijn leden op management posities. Het zijn dus niet alleen ABN'ers die het toernooi voor hun zakelijke contac- ten benutten. Zo huren ook veel andere be- drijven een hospitalityruimte voor hun clienten. Van het spelersveld is tot nu toe alleen be- kend dat Stefan Edberg komt. Eenmaal aan- gevuld met nog een paar interessante spelers belooft het ABN Wereldtennistoernooi 1989 weer een boeiend schouwspel te wor den. W. van Driel (foto: Hans Aarsman) rf-

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 4