Het is alweer een tijdje gele- den dat ik in Goeiemorgen iets over het ABN-onder- wijskoffertje las. Bij mij kwam toen de herinnering boven over mijn "postkan- toortjespel", dat ik ooit van Sinterklaas had gekregen. Prachtig vond ik het om postkantoortje te spelen met al die bijna echte spullen. Zou iemand bij Commerciele Ontwikkeling of bij PR vroe- ger ook zo'n koffertje hebben gehad? Want daar komt het idee vandaan om voor scho- len het ABN-koffertje samen te stellen met materialen die met de bank te maken heb ben. In ieder geval is het on- derwijskoffertje een enorm succes. ABN Groen ging kij- ken hoe er op school mee ge- werkt wordt. Het lespakket dat in het koffer tje zit, is voor kinderen van 9 tot 14 jaar en bestaat uit een videoband met drie filmpjes die over geld gaan: "De geschiede- nis van het geld", "Van katoen tot bankbiljet" en "De bank". Samen duren ze ongeveer 55 minuten. Vanzelfsprekend wor- den ze niet direct achter elkaar gedraaid. Bij elke film zit een les met werkvellen vol vragen en opdrachten over de film. Daar- naast bevat het koffertje speci men van bankmaterialen zoals eurocheques, betaalcheques en de bijbehorende pasjes, kasdis- positieformulieren, stortingsfor- mulieren, opdrachten voor auto- matische betalingen en reke- ningoverzichten. De kinderen le- ren zo spelenderwijs wat er op een bank gebeurt. Een handlei- ding voor de docent maakt het koffertje compleet. Tot slot kan er een bezoek aan de bank wor- den gebracht waar de leerlingen een en ander in praktijk kunnen brengen. Zelf geld opnemen bij- voorbeeld, en wat te denken van een kijkje in de kluis! Praktijk Op het moment dat ik over het koffertje wilde schrijven waren de leerlingen van de Hartel- school in Spijkenisse met het lespakket bezig. Samen met Willy Lomeijer, die op kantoor Spijkenisse coordineert wanneer het koffertje naar welke school gaat, woonde ik de laatste les van het pakket bij. Op weg naar de school vertelde Willy me dat m Spelen met geld

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 24