weer anders. De beide districten tellen samen 68 kantoren, een botenhuis en een paar idm kan toren. Bij alle kantoren is er in de loop van de tijd wel ver- bouwd of is er nieuwbouw ge- pleegd. Tevens heb ik in al die jaren leuke relaties opgebouwd. "Binnenkort stop ik ermee, ga ik met de VUT. Soms denk ik wel eens, wat heb ik toch een mooi beroep; doe ik er wel goed aan om te stoppen? De boog staat echter wel erg gespannen de laatste jaren. Aan de andere kant heb ik voldoende hobby's, zoals tuinieren, houten speel- goed maken voor m'n kleinkin- deren en zwemmen. Daarnaast zit ik nog in het bestuur van een verzorgingstehuis en ben ik bouwkundig adviseur van een scholengemeenschap. Dus ver- velen zal ik me niet zo snel." plaatsen, zonder verbouwing. Onderdelen van die oude balie kunnen worden hergebruikt in de OBP-versie." Van tekening tot gebouw Op weg naar de Petrus Camper- singel in Groningen vertelt Cor Visser wie er eigenlijk toezicht houdt op de bouw van een kan toor. "In overleg met het dis trict worden een architect, aan- nemers en installateurs geko- zen. Het gebeurt maar zelden dat wij de tekeningen voor een groot project zelf maken. Een uitzondering hierop vormt kan toor Steenwijk. Daarvoor heb- ben we dat wel zelf gedaan. "Aan de hand van verschillende gegevens, zoals het aantal em ploye's, maken we een plan. Het concept wordt vervolgens besproken met het district en Amsterdam. Ook worden er plannen opgesteld voor verlich- ting, verwarming en ventilatie en wordt alles aan de veilig- heidsnormen getoetst. Als dat allemaal rond is kan de architect aan de definitieve tekening be- ginnen. "Tijdens de bouw vindt er eens in de veertien dagen een bouw- vergadering plaats met alle gele- dingen. Tot aan de opening toe valt alles onder de verantwoor- ding van Bouwzaken Amster dam, behalve het meubilair, dat komt van Centrale Inkoop. Sinds de invoering van het OBP zijn de kleuren voor het meubel en de vloerbedekking vastge- steld." Het kantoor aan de PC-singel is gevestigd in een woonhuis en bestaat uit kleine kamertjes. Met z'n vieren zitten ze in een kleine ruimte. De beheerder stemt volmondig in met de op- merking dat je goed met elkaar moet kunnen opschieten als je de hele dag zo op elkaars lip zit. Maar... uitbreiding is in zicht, want mede door de komst van het OBP heeft men het woon huis er naast gekocht." Kleine verbouwingen Bij kantoor Emmen, het volgen- de bezoekadres, moet een GEA worden geplaatst. De kleine ver bouwingen, zoals bij een GEA- plaatsing, worden geheel in eigen beheer uitgevoerd. Hier komt dus geen architect aan te pas. Visser: "Je moet niet den- ken dat je alleen maar even een GEA hoeft te plaatsen, vaak moeten we ook de entree veran- deren. In Emmen moest er zelfs tijdelijk een andere ingang ko- men. Daarvoor moesten we eerst weer een radiator ver- plaatsen. Met dat soort zaken moet je iedere keer rekening houden." In Emmen doet zich nog een an- der probleem voor. Er bevindt zich een gat in de vloer precies daar waar de GEA vastgemaakt moet worden. Zulke dingen ko- men er tussendoor en daar moet je dan een oplossing voor zoe- ken. Zelfs wanneer de bouw ge- reed is, loop je nog wel eens te- gen een enkel puntje aan dat eigenlijk anders had gemoeten. De laatste rit gaat naar Coevor- den. Daar zijn ze in juli met nieuwbouw begonnen. Door de gestage groei is het kantoor te klein geworden en ook hier speelt het OBP een rol. De mu- ren staan er, maar de rest moet bijna allemaal nog gebeuren. Toch moet het kantoor 15 de- cember draaien. (En dat is na- tuurlijk ook gelukt.) Cor Visser neemt met de uit- voerder verschillende zaken door, zoals het schoonhouden van de witte muren tijdens de bouw. Mooi beroep Inmiddels loopt het al tegen vie ren en wordt het tijd weer terug naar Assen te gaan. In de auto vertelt hij: "Deze bezoeken zijn nog maar een deel van de werk- zaamheden. Wij stellen ook de onderhoud- en bouwbudgetten op voor de kantoren; Voor de onderhoudsbudgetten gebeurt dat steeds voor vier jaar. Ook ben ik lid van de districts-in- voer-groep voor zowel district Noord als Leeuwarden. Ten slotte ga ik eens in de veertien dagen naar Amsterdam waar ik overleg heb met mijn afdelings- directeur, ir PA. van der Hei- den, en met de collega's van de administratie, werktuigbouw- kundige, elektrische en veilig- heidsinstallaties." Het is echt nog een mannenwe- reld waarin Cor Visser werkt. Vrouwen brengen veelal een an dere sfeer. Heeft hij ze nooit ge- mist in het werk? "Het klinkt misschien niet vriendelijk, maar nee, ik heb ze niet gemist. Ik denk dat dat ook ligt aan de tijd waarin ik ben opgegroeid. Toen werkten er helemaal geen vrou wen in de bouw en ook nu zie je ze nog maar weinig." 30 Jaar zit Cor Visser nu in het vak, maar op de vraag of het gaat vervelen antwoordt hij heel duidelijk: "Nee, zeker niet. Het isaltijd Voor het kantoor aan de PC-singel in Sroningen is uitbreiding in zicht. LIESBETH Cor Vissers dag begint meestal achter zijn bureau, maar lang zit hij daar niet. Het nieuwe kantoor in Paterswolde kan straks zonder ingrijpende verbouwing op het OBP worden aangesloten.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 22