Pandaberen bij de ABN Schoolkinderen bezoeken bankkantoor tijdens Zeeuwse autoshow Gezellig weerzien in Harderwijk Financieren /it k-i wl gorf. DEN HA. 10jaar Haag n tional (IWC), waarva Onlang grootse eenkorr, de Kom bij de I van de i zover et kantooi heeft. BOXMF. recreat niseerd Cuyk o lichtinj uit het De avo tweetal Christ! waarm derhou mr M.I over de de Mes voor de ook du de zaal van de tie ovei De uitl en aan' dige di dit niet Na de advisei de lijn tot bij i de stal daarin Kantoordirecteur R.L.M. van Engelen te midden van de prijswinnaars. etten-leur- Op 2 november jl vond op kantoor Etten-Leur de prijsuitrei- king plaats van een wedstrijd die eni- ge tijd daarvoor tijdens de jaarlijkse beurs Amilto was gehouden. Daar wij ons op de beurs op de jeugd wil- den richten hebben we contact ge- zocht met Lego Nederland en zijn we overeengekomen zowel een ABN- stand als een Lego-stand op de beurs te plaatsen. Op beide stands stond een pandabeer opgebouwd uit lego- steentjes. Het was de bedoeling van de wedstrijd om het juiste aantal steentjes te raden. Deze raadwed- strijd werd een groot succes. Enkele duizenden jeugdige deelnemers heb ben meegedaan. Daarnaast boden we een lego-show op een behoorlijk aan tal vierkante meters met daarop ver- schillende speelhoeken voor de be- zoekertjes. In zes leeftijdscategorieen rolde er een prijswinnaar uit de bus die tij dens de prijsuitreiking samen met hun ouders op koek en limonade werden getrakteerd. Het werd een gezellig uurtje en we kunnen terug- zien op een geslaagde beursdeelna- me, te meer daar we bij elkaar zo'n 40 nieuwe jeugdige relaties hebben aangetrokken. Nu nog even denken wat we actiematig met de ingelever- de formulieren kunnen gaan doen. M. Roks- Verbraak vlissingen - Leerkracht Walter Ha rriers en 22 leerlingen van de St. Jo- zefschool in Vlissingen hebben op dinsdag 15 november een bezoek ge- bracht aan ons kantoor aan de Coos- je Buskenstraat in Vlissingen. Dit bezoek sloot het ABN-Onderwijs- pakket af waarmee de leerlingen en kele weken hadden gewerkt. Willy van Leeuwen, chef Particulie- ren van kantoor Vlissingen, verwel- komde de leerlingen waarna in vier groepjes video-opnamen werden be- keken en een twintigtal vragen werd beantwoord. Daarna werden de leer lingen ontvangen door H.W. Schreuder, directeur kantoor Vlis singen, en J.P.M. Claassens, P en O functionaris. Er werd honderduit ge- praat en gevraagd over de werk- zaamheden die binnen de bank wor- den verricht. De heer van Leeuwen verzorgde de rondleiding, die de leerlingen langs alle afdelingen voerde. Zo werd een kijkje genomen in en bij het kasge- bied, de kluizen, de telex, de telefax en bij de terminals van de afdeling controle en administratie. Op iedere afdeling vertelden de collega's iets over de apparatuur en over hun werkzaamheden. De bijeenkomst eindigde in de kan- tine, waar nog iets lekkers voor de leerlingen klaarstond. "We hopen jullie nog eens terug te zien voor het openen van een spaarrekening. Jul lie weten: sparen is gelijk aan de uit- drukking een appeltje voor de dorst," besloot de heer van Leeu wen, waarna hij de leerlingen een ju- niormap, een kalender en een appel- spaarvarken overhandigde. Enthou- siast over hun belevenissen in ons bankkantoor keerden de leerlingen samen met hun leerkracht terug naar de school. Op de vraag van de leerkracht of een dergelijk bezoek voor herhaling vatbaar zou zijn, heb ben wij eveneens enthousiast gerea- geerd. WvL V.l.n.r. Annelies Strijland, Roelien van Woerkom en Hilly Dijkers. harderwijk - Voor het eerst in haar 15-jarig bestaan heeft de personeels- vereniging van regio Harderwijk een retime gehouden waar behalve oud- personeelsleden ook de huidige me- dewerkers waren uitgenodigd. Degenen die vanaf 1976 werkten op de ABN kantoren in Harderwijk, Er- melo, Nunspeet, Putten en Zeewol- de, kwamen op 19 november jl weer naar kantoor. Vanaf deze datum wa ren de namen en adressen beschik- baar in het CIP-bestand in Amster dam. De personeelsvereniging kon voor de bijeenkomst het hele kantoor aan de Selhorstweg in Harderwijk ge- bruiken. Het was een gezellig weer zien, waar veel werd bijgepraat. Daarnaast werd er een diapresenta- tie gehouden, er stond een tiental borden waarop allerlei leuke en oude foto's waren geplakt, er stonden oude kantoormachines opgesteld zo- als een oude kienzle-kassiersmachi- ne en een adressograaf, er werd een video getoond over het Open-Bank- Project en daar het kantoor al Open Bank is kon er een demonstratie worden gegeven. De mening van velen: "Dit moeten we nog een keer doen." Coen van Woerkom vlissingen - Medewerkers van ABN Vlissingen hebben op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 november als Albank-vertegenwoordiger deel- genomen aan de autoshow van auto- bedrijf Cevaal in de Zeelandhallen in Goes. De belangstelling voor deze autoshow - in dezelfde hal vond te- gelijkertijd ook een meubelshow plaats - was groot en zeker op zater- dagmiddag was het er heel druk. "We hebben tijdens deze show voor enkele tienduizenden guldens finan- cieringen afgesloten en zijn evenals de vertegenwoordigers van onze tus- senpersoon, autobedrijf Cevaal, zeer tevreden met de geboekte resulta- ten,aldus Willy van Leeuwen, chef Particulieren van kantoor Vlissin gen, die samen met Josette Goedege- bure (donderdag), Els Antheunisse (vrijdag) en Joyce Palm (zaterdag) de Albankstand bemande. De contacten met tussenpersoon Ce vaal waren al erg goed, maar zijn na deze show nog verder verstevigd. WvL

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 16