Bloemenvak in trek Eerste presentatie Telebanking Met Sint op de foto IkblffbijdeABN. ABN Telebanking. JL... 14 15 aalsmeer - Van woensdag 2 tot en met zondag 6 november 1988 vond in de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer de Nationale Bloemen Vaktentoonstelling (NBV) plaats. Het was voor de 26e maal in de ge- schiedenis dat de tentoonstelling ge- organiseerd werd. De NBV is een vaktentoonstelling voor de tuinbouwsector, vooral ge- richt op de teelt van bloemen en planten. Naast het vakpubliek be- zochten ook veel dagjesmensen de tentoonstelling. Gedurende vier da- gen kwamen er meer dan 72.000 mensen naar Aalsmeer. De tentoonstelling werd geopend door Minister Braks van Landbouw en Visserij. 's Avonds was er een ontvangst voor genodigden uit de ge- hele wereld op het Raadhuis van Aalsmeer. Deze werd gesponsord door onze bank. Gezien het internationale karakter van onze tuinbouw zijn vele verte- genwoordigers van buitenlandse be- drijven naar de NBV gekomen. De tentoonstellingsruimte was gesplitst in een technisch en in een decoratief gedeelte, waardoor de produktieve tuinbouw en de toeleverende bedrij- ven van elkaar gescheiden werden. Onze bank was hier vertegenwoor- digd met een technische stand. Onze stand werd ingericht in ABN- stijl met veel bloemen en planten. Omdat de ABN met de adviseurs tuinbouw actief is in de tuinbouw sector en we over een uitgebreid in- ternationaal kantorennet beschik- ken, hebben we het thema hierop af- gestemd. De dienstverlening aan de Tuinbouwsector, het Intemationaal Betalingsverkeer en ABN Teleban- king stonden centraal. De standbe- manning was samengesteld uit de adviseurs tuinbouw, adviseurs bin- nen- en buitenlands betalingsverkeer en medewerkers van regionale ABN kantoren. Onze aanwezigheid op de beurs heeft haar vruchten afgeworpen. We hebben zeker in de tuinbouwsector weer vele contacten gelegd en verste- vigd. Dit is te danken aan de inzet van de standbemanning gedurende de toch lange beursdagen (9.00- 22.00 uur). H. van der Mije eindhoven - Naar aanleiding van de introductie van ABN Telebanking werd op 17 november 1988 in Eind hoven, in recreatie-centrum De Ton- gelreep, de eerste uit een serie semi nars over dit onderwerp gehouden. Op deze middag sprak Prof, ir M.P.J. Stevens, docent digitale in- formatietechnieken aan de Techni sche Universiteit Eindhoven, over "drempels in datacommunicatie". Hierna hielden I.J.M. Becker, direc- teur van kantoor Eindhoven, en J.T.H.M. Meulendijks, adviseur be talingsverkeer, een presentatie over ABN Electronic Services. De middag werd op informele wijze afgesloten. P. de Haes oss - Elk jaar bezoekt Sint Nicolaas rond zijn verjaardag ook een paar ABN kantoren. Dit jaar viel onder andere ons kantoor in Oss de eer te beurt. In allerijl heeft kantoordirec- teur F.A.M.J. Prijs toen de jongste relaties van het kantoor uitgenodigd om hen samen met de sint op de foto te zetten. Het werd een reuze gezelli- ge middag met veel pepernoten, op- getogen kinderen, trotse ouders en mooie foto's van groot en klein. AB> Bank utrecht - Ruim 250 bedrijven, waaronder de ABN, waren op 25 en 26 oktober 1988 vertegenwoordigd op de bedrijvencontactdagen in de Utrechtse Jaar beurs. De aanwezig heid van onze Utrechtse collega's ging niet onopgemerkt voorbij. Dat blijkt uit de 170 contactverslagen met clienten en uit de vele ABN-klap- stoelen, die door de trotse winnaars van het audiospel onder de arm wer den meegenomen. Drs M.J. Nuesink, onderdirecteur Utrecht, en mevrouw M. van Soelen, de coordinatrice, lichtten de ABN- activiteiten toe: "Onze doelstelling was feitelijk tweeledig. Ten eerste zo- veel mogelijk clienten en niet-clien- ten serieus bezoeken; ten tweede de uitvoering van een stunt, waardoor een stuk positieve naamsbekendheid zou worden gerealiseerd. "Beide doelstellingen zijn op een ge- weldige wijze gehaald. Bij ieder be- zoek werd een foto van de betrejfende stand van het bedrijf, samen met een fraai samengestelde ABN-persmap, uitgereikt. De stunt met de ABN - klapstoelen, die als prijs bij het au diospel werden weggegeven, overtrof onze stoutste verwachtingen. Hon- derden mensen die over de beurs lo- pen met een ABN-stoel onder de arm zie je natuurlijk ook niet iedere dag. "Het waren dus geslaagde contact- dagen voor ons, waarbij vooral het enthousiasme en de inzet van de be- trokken collega's (meer dan 20!), zo- wel bij de voorbereiding als op de da- gen zelf prima waren. Opvallend was ook de originele "sandwich Dit was een student die met borden op de borst en rug met daarop de tekst dat de ABN in de- cember ook een kantoor in Houten opent, tijdens deze dagen menige ki lometer heeft afgelegd. Inmiddels zitten 300 personen op een ABN-klapstoel en daarmee zit ten zij goed. Ab Otten Een twintigtal actieve collega's van kantoor Utrecht. De dames noemen we bij naam: Berry van Bentum, Geertruid van Walt Meijer en Marijke van Soelen.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 14