De export naar Duitsland na 1992 M G lei Fi El Leer dan honderd ondernemers, waar- onder een groot aantal genodigden van ABN Kneuterdijk en onderliggende kanto- ren, schaarden zich rond half twee die mid- dag rond de forumtafel van waarachter E.J.M. Baron Mackay, directeur district Den Haag, de opening verrichtte. "Europa '92 lijkt nog ver weg maar we kunnen rustig al spreken van een 'dicht bij huisshow'. Het is van groot belang dat we in een vroegtijdig stadium informatie uitwisselen op bancair, juridisch en fiscaal terrein om straks niet onvoorbereid het grote Europa te hoeven in- gaan." Ook Zijne Excellence O. von der Gablentz, Ambassadeur van de Bondsrepubliek in Ne- derland, benadrukte in zijn welkomstwoord het grote belang van de eenwording van Europa in 1992. De heer Von der Gablentz wees daamaast op de vele natuurlijke ver- schillen die na de eenwording van Europa gehandhaafd zullen en moeten blijven. Ver- schillen in taal, cultuur, maar ook in han- delsgebruiken. "Met die verschillen moeten we leren omgaan. We moeten ze leren ken- nen door voor elkaar open te staan. Europa kan straks niet zonder 'Europeanen'. Hierin ligt een belangrijke taak voor de onderwijs- instellingen, die de kinderen tot 'Europea nen' zullen moeten opvoeden, maar als het bedrijfsleven de drijfveer wil zijn achter de Europese eenwording zullen ook 'Europea nen' moeten worden opgeleid." De Duitse afzetmarkt werd'belicht door mr K. van der Beek, directeur van de Neder- lands-Duitse Kamer van Koophandel te Diisseldorf. (Deze KvK heeft twee vestigin- gen, een in Den Haag en een in Diisseldorf). "De Duitse consument wordt kritischer," aldus de heer Van der Beek. "De smaak van de consument is grillig en de strijd om zijn gunst is aan het verharden. Er is nog vol- doende ruimte voor export naar de De Bondsrepubliek Duitsland is voor de meeste Nederlandse ex- porteurs de belangrijkste afzet markt in Europa. Met het oog op 1992 organiseerde ABN Den Haag in nauwe samenwerking met de Nederlands-Duitse Ka mer van Koophandel op 8 no- vember jl een symposium over zakendoen in de Bondsrepubliek. Vooral kleine en middelgrote on dernemers zullen dan immers meer dan ooit tevoren aan marktonderzoek en coneurrentie- analyse moeten doen en naar nieuwe exportmarkten moeten zoeken, om in een toekomstig Europa te kunnen overleven. Bondsrepubliek, maar de leveranciers van bulkprodukten krijgen het steeds moeilijker. De industriele produktie moet juist zijn toe- gesneden op de individuele wensen van con- sumentengroepen. Wie succesvol op de Duitse afzetmarkt wil opereren zal moeten investeren in innovatieve projecten en geld moeten spenderen aan een gerichte marke- tingstrategie. De kosten gaan hier voor de baten." Gelukkig zijn er instanties die de exporteur van dienst kunnen zijn bij de keuze van het juiste produkt, de juiste plaats, de wijze van promotie, maar bijvoorbeeld ook bij de wer- ving van goed (opgeleid) personeel in de Bondsrepubliek. In de diaserie die volgde op de toespraak van de heer Van der Beek, maakte de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel nog eens duidelijk dat zij altijd bereid is hulp te verlenen aan Nederlandse exporteurs die hun geluk in Duitsland wil- len beproeven. Dat geldt ook voor de ABN Bank trouwens, die met vijf vestigingen in Duitsland over voldoende capaciteit be- schikt om het bancaire gedeelte optimaal te begeleiden. H.W.E. Riedlin, directeur ABN Hamburg, zette uiteen hoe het Duitse bankwezen in el kaar zit, welke criteria een rol moeten spe- len voor een exporteur bij de keuze van een bank in Duitsland en hij ging in op enige as- pecten van het betalingsverkeer. De ABN chequeservice kreeg daarbij uiteraard de aandacht die deze verdient. Ing. F.S. Boers, directeur Boal Groep uit De Lier, een bedrijf dat zich bezighoudt met de fabricage van aluminium-profielen en meer dan 50% daarvan buiten Nederland afzet, voegde daaraan toe: "De voordelen die een Nederlandse exporteur heeft van de Neder landse banken in de Bondsrepubliek zijn le- gio. Zo kennen zij geen taalproblemen, geen cultuurproblemen, ze hebben over het alge- meen begrip voor de Nederlandse onderne- ming, ze bevorderen een sneller betalings verkeer en beschikken over geconcentreerde expertise. Met name dit laatste is van le- vensbelang om de mogelijkheden van de tal- rijke zgn. "Forderungsprogrammen" in de Bondsrepubliek, subsidies, speciale fmancie- ringen e.d„ goed op een rijtje te kunnen zet- ten. De ABN werkt in Duitsland als een Duitse bank". J.N.W. van Reeuwijk, senior relatiebeheer- der van kantoor Kneuterdijk en een van de organisatoren van dit symposium, kon na afloop tijdens het informed samenzijn te- vreden zijn. Het symposium is naar de me- ning van de vele deelnemers zeer informa- tief en onderhoudend geweest. PR.A. de Jong Bii-jl ABN nen ir vinde een A dat w van d ging- tie za gezar een E zijn. Gezii de vo hoop pons, gendi Elfst - n - t( - k - ri - li Laat u offi van f tochl word Uku delin t.a.v. (l.D. Bij v het c met i

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 12