Reizendag '88 'Met reizen haal je de mensen binnen' van der Velden. "Cursussen geven je daarbij wel een stukje zelfvertrouwen en wijzen je de weg, maar je moet een heleboel zelf doen. Bijblijven, de vakbladen lezen." Niet-reizenverkopende medewerkers reage- ren nog al eens met: "Ach, reizen." En ook voor een aantal directies hangt deze dienst er soms bij. De drie panelleden waren dui- delijk een andere mening toegedaan. Edgar Aleman: "Met de reizenverkoop haal je mensen het kantoor binnen aan wie je ook andere produkten kunt verkopen. Je moet wel zelf actief acquisitie plegen. Een, of mis- schien wel twee, op de tien wordt op die ma- nier klant." Tonia Vloet: "Je kunt de men- sen aan je binden. Wij bellen altijd op als ze weer terug van hun vakantie zijn om te vra- gen hoe het is geweest. We hebben wel van die kaartjes met 'Welkom thuis' erop, maar die gebruik ik niet. Dat werkt lang niet zo goed." OBP-applicatie Tot slot legde het drietal een verlanglijstje op tafel waarop Titus van der Bijl, hoofd Reiscentrale, werd uitgenodigd erbij te ko- men zitten. Ellen van der Velden wilde graag meer materiaal. "Je kunt een beroep op de etalagedienst van de afdeling Publici- teit doen en ook de Reiscentrale kan in veel gevallen helpen. Veel hangt van je eigen ini- tiatief af," was het antwoord van Van der Bijl. Tonia Vloet zou wel een terminal op kan toor willen hebben. Maar daar kon Van der Bijl niet voor zorgen. De 72 grootste reizen- verkopende kantoren hebben een terminal. Op kantoren met minder omzet is een ter minal niet rendabel. Reizenverkoop als OBP-applicatie vond hij wenselijk, maar zo- ver is het nog niet. Meer specials, dat stond op het verlanglijstje van Edgar Aleman. Van der Bijl liet duide- lijk blijken dat ook hij een groot voorstan- der is van de reizen die alleen door de ABN worden verkocht. "Je moet er wel goede af- spraken met de touroperator over maken, maar tot nu toe gaat dat goed. De grootste topper dit jaar was de Algarve special waar- van we er honderden hebben verkocht. Voor volgend jaar streven we naar zes spe cials." Van der Bijl besloot het programma met een toelichting op de zomerreizencampagne die nog tot eind januari loopt. Onder het motto "Boek nu de zomerzon" gaat de aan- dacht vooral naar de Zuideuropese landen. "We vertellen de mensen niet dat we reizen verkopen, maar welke reizen we verkopen. In een mailing aan 160.000 relaties doen we twaalf aanbiedingen die het karakter van een special hebben." Het display materiaal, de folder, het affiche, alles staat in het teken van het zonnige zui- den en dan met name Griekenland. Met ook nog 35 Griekenlandavonden op de kan toren zijn de reizenverkopers goed voorbe- reid aan de campagne begonnen. MLG Wat hebben we het afgelopen jaar gepresteerd? Wat gaan we volgend jaar doen? Welk land staat daarin centraal? Hoe kun- nen we de kwaliteit verbeteren? En wat zeggen ervaren ABN-rei- zenverkopers over hun werk? Rond deze vragen speelde de Reizendag '88 zich af, die op 13 december jl voor ongeveer 300 reizenverkopers van onze bank in het RAI Congrescentrum werd gehouden. De datum van de Reizendag was zo gekozen dat hij samenviel met de eerste dag van de vakbeurs voor touroperators en reisbureaus, TOUR, die ook in de RAI werd gehouden. Op die manier was iedereen in de gelegen- heid zich's middags te informeren over het aanbod voor de komende zomer. Diverse ABN-reisverkopers hadden daarvoor boven- dien afspraken gemaakt met touroperators op de beurs. De maandag daarop, 19 de cember, ging immers voor onze bank de zo merreizencampagne van start. Als in een praatprogramma nodigde presen- tator Wim Schouten in een ontspannen sfeer de verschillende sprekers voor een ge- sprek bij hem aan tafel. De meeste aanwezi- gen kenden hem wel van de cursussen Com- merciele Vaardigheden Retail en Clienten Contact die hij voor de bank verzorgt. Als eerste punt kwamen de cijfers aan bod. Henk Hiltrop, door een van de reizenverko pers getypeerd als "toestel 3472, voor al mijn vragen", keek tevreden terug op de re- sultaten van het afgelopen jaar: weliswaar minder passagiers maar stijgingen van 4% omzet en 11% provisie, succesvolle Turkije- avonden en een vernieuwde reisopleiding waarvan de efficientere en commercielere aanpak door iedereen positief wordt gewaar- deerd. In een toelichting op het kwaliteitsproject dat volgend jaar voor vier diensten - openen van betaalrekeningen, nummerfixatie, hy- potheken en passen met pincodes - lande- lijk wordt ingevoerd, zei W. van Driel, toen nog directeur Nederland, reizen te zien als een produkt dat meer aandacht verdient. "Alleen al in de administratieve verwerking kan het beter," vond de heer Van Driel. "We beginnen nu gefaseerd de vier geteste diensten in te voeren. Daarna volgen andere produkten. Binnen twee a drie maanden ho- pen we meer over de aanpak voor de reizen verkoop te weten." Welkom thuis Over hoe het op een reizenverkopend kan toor toegaat, kwam vervolgens een panel van drie ervaren reizenverkopers aan het woord. Ellen van der Velden uit Schiedam, Tonia Vloet uit Uden en Edgar Aleman uit Hilversum waren het erover eens dat ze een leuke baan hebben. "Je bent veel met clien ten bezig, die over het algemeen goed voor- bereid bij je binnen stappen. Dus moet je zelf nog beter zijn voorbereid", vond Ellen 11

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 11