Operationele en financiele leasing ridisch eigenaar, ook de rechten uit het huurcontract overnemen. Wij krijgen dan ook de huurder in onze boeken en incasse- ren de huurtermijnen. Dit is een voorbeeld van een zgn arranged lease. "Wij zijn gespecialiseerd in gecompliceerde contracten, maar dank zij onze intensieve contacten met leveranciers weten we ook aardig wat van de apparatuur die op de markt is. "Het bedenken van nieuwe constructies vind ik het leukste onderdeel van het lease- werk. Bij ieder contract is sprake van iets nieuws en beraad je je opnieuw over de mo- gelijkheden en onmogelijkheden op leasege- bied. "Het is uiteraard van belang dat alle - vaak ingewikkelde - afspraken goed in het con tract worden vastgelegd. Zo willen we dat onze client, zo mogelijk in samenwerking met de broker, zorgt voor het onderhoud van het apparaat. "Hij wil ook graag het persoonlijk contact met zijn relatie onderhouden, zodat hij na verloop van tijd bij hem kan terugkomen voor de vervanging of uitbreiding van het apparaat. Wij zijn zeker bereid daaraan mee te werken, zolang onze rechten op de oor- spronkelijke huurtermijn gehandhaafd blij- ven. In bepaalde gevallen wordt dan een aanvullende overeenkomst gesloten." Grafima Een bijzonder onderdeel van de ALM vormt de BV Grafima, een vroegere doch- teronderneming van de grafische producent Tetterode Nederland. De vier medewerkers van Grafima opereren uitsluitend op de gra fische markt en beschikken mede daardoor over een grote produkt- en branchekennis. Zij sluiten leasecontracten af voor drukper- sen, snijmachines, fotozetapparatuur, op- maaksystemen e.d. P.H. Kochx, intern account-manager van Grafima: "We doen zelf aan acquisitie, ook op basis van onze bestaande portefeuille. Daarnaast ontvangen we aanvragen via le veranciers en het ABN-kantorennet. Met name dat laatste gebeurt steeds meer en dat stellen we zeer op prijs. "Wanneer een aanvraag binnenkomt bren- gen we, na eventueel telefonisch vooronder- zoek, vlot een offerte uit. Is er daarna nog externe informatie nodig dan maken we een afspraak met het bedrijf voor een bezoek. Vervolgens onderhandelen we met de client over de prijs en de vorm van de lease-over- eenkomst. We proberen dat alles op zo kort mogelijke termijn te doen. Door binnen en- kele dagen het bedrijf te bezoeken en een dag later de offerte uit te brengen kun je je clienten aan je binden. "De kredietacceptatie intern is trouwens ze ker zo belangrijk. Je kunt de mooiste con structies bedenken, maar je moet over zoda- nige informatie beschikken dat onze kre- dietbeoordelaar een verantwoorde beslissing kan nemen. "De produktkennis en de goede relatie met Lease is een overeenkomst waarbij een object gedurende een bepaalde periode door de leasemaatschappij (de lessor) in gebruik wordt gegeven aan de client (de lessee) die daarvoor volgens een vooraf overeengekomen schema betalingen ver- richt. Na afloop van de leaseperiode kan de client het object van de leasemaat schappij kopen, of aan haar teruggeven. De contractduur is meestal gerelateerd aan de economische levensduur van het object, of aan de periode dat de client het object wil gebruiken. De meeste leases worden gesloten voor een periode van drie tot vijf jaar. De leasemaatschappij is doorgaans de ju- ridische eigenaar van het bedrijfsmiddel. Voor de client geldt niet zo zeer het eigendom maar het recht tot gebruik. Het is van belang twee vormen van lease duidelijk uit elkaar te houden: financiele en operationele leasing. Bij financiele leasing wordt in de loop van het contract de koopsom van het object, vermeerderd met rente en eventuele kosten, aan de leasemaatschappij terugbetaald. Bij ope rationele leasing is de som van de lease- termijnen kleiner dan de koopsom van het object vermeerderd met rente. Bij deze vorm van leasing neemt de lease maatschappij namelijk een risico in de restwaarde van het object. De leasemaat schappij zal doorgaans slechts bereid zijn dat risico te nemen als zij over expertise van de markt voor het object beschikt en dus het waardeverloop redelijkerwijze kan bepalen. de grafische bedrijfstak zijn onze sterke kan- ten. Wij presenteren ons dan ook als een ge- specialiseerde leasemaatschappij. Om een voorbeeld te geven: het gros van de vierkleu- renpersen wordt voor vijf jaar gefinancierd, een termijn die gelijk is aan de periode van afschrijving. Die persen kunnen echter een jaar of acht mee. Wanneer je dat weet kun je de voorwaarden van het contract zeer nauw- keurig vaststellen." Vastleggen De door de ALM bedachte constructies worden uitgewerkt en vastgelegd in contrac ten. Deze overeenkomsten worden opge- steld door mevrouw mr H.C. de Leeuw, be- drijfsjuriste van de ALM, en worden bespro- ken met de directie en - zo nodig - externe adviseurs. "Bij zeer grote transacties zijn we soms geruime tijd met het opmaken van de documentatie bezig. Dat is bij voorbeeld het geval met de overeenkomsten voor het lea- sen van vier Boeings. "De contracten moeten liefst kort en bon- dig, en in ieder geval zo zorgvuldig mogelijk zijn. Wat die zorgvuldigheid betreft wil ik echt de puntjes op de i. "Bij een lease-overeenkomst kijk je bij voor beeld hoe het onderhoud van het object ge- regeld is. Voorts let je erop dat de risico's met betrekking tot de geleaste objecten goed verzekerd zijn. Soms vragen wij om een ver- zekering met bepaalde voorwaarden of bij een speciale verzekeraar. "We werken met een groot aantal stan- daardcontracten die we eenmaal per jaar re- viseren. In de 15 jaar dat de ALM bestaat, is de inhoud van die contracten steeds verder vervolmaakt. We zijn nu ook bezig de akten voor de vele niet-standaardzaken bij te scha- ven en de documentatie uit te breiden. Het is de bedoeling dat de account-manager di rect kan zien welk type overeenkomst je in een bepaald geval gebruikt. "Ik behandel tevens de kredieten die ernstig uit de pas lopen, zoals surseances van beta- ling en faillissementen. In de laatste gevallen is het onderpand heel belangrijk, want dat moet je dan tegen een gunstige prijs zien te verkopen. Het verkopen doen we ook zelf. Het betekent dat je soms moet overschake- len van het werken aan een contract naar het onderhandelen met een opkoper. Dat maakt dit werk zeer afwisselend." Zo schoon mogelijk De drie medewerksters van het secretariaat zorgen voor de verwerking van de offertes en contracten. "We controleren ook of alle bijlagen bij het contract zitten, zoals de bij- behorende akten," vertelt Paula Ventura. "Verder ben ik een tijd ingeschakeld ge- weest bij de commerciele binnendienst. Daardoor krijg je meer inzicht in de invul- ling van de contracten en de administratie van een leasetransactie. We zijn voortdu- rend druk bezig, want alle papieren moeten snel de deur uit." De contractadministratie is volledig geauto- matiseerd. De ALM heeft ook een automa- tisch factureringssysteem, dat door de rela- ties zeer gewaardeerd wordt. Wanneer een client zijn leasetermijn niet tij- dig betaalt, dan wordt hij opgebeld door achterstandsbehandelaar R. Bruijn. "We reageren altijd in een vroeg stadium. Hoe kleiner de achterstand is des te beter kun je die in de gaten houden. Bij een achterstand van twee weken informeren we voorzichtig wat er aan de hand is. Wordt het geld dan nog niet overgemaakt dan wordt ons ver- zoek steeds dringender. Na 30 dagen gaan we rentenota's sturen. "We proberen de client op een zo vriende- lijk mogelijke manier aan te sporen om te betalen. Natuurlijk streven we naar een zo schoon mogelijke debiteurenportefeuille. Als je die doelstelling dicht benadert, ben je commercieel en administratief goed bezig." fpo 10

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1989 | | pagina 10