ABN Zevenaar in een nieuw gebouw werken bij de bank 'Je wilt vaak meer inzicht in je werk hebben' Edele metalen en penningen Sandra Muzerie (21) werkt ruim twee jaar bij de bank. Als vooropleiding heeft ze de Havo gedaan. Haar werk bestaat uit de verwerking van de in- en uitvoer van het SDP-systeem (Sys- teem Deposito's) wat gebeurt aan de hand van ponsconcepten. Ze verzorgt het invoe- ren van nieuwe rekeningen en het combi- neren van rekeningen in het stambestand SMB en neemt de saldi over op lijsten. Bo- vendien helpt ze bij het samenstellen van de maandstaat voor De Nederlandsche Bank en registreert ze de wijzigingen in de spaar- deposito's met het EBS (Eenmaal Boeken Systeem). Sandra: "We registreren ook de totale om- zet van de verschillende vreemde valuta's en we doen de controle van de voorraad edele metalen en penningen. Vooral die af- geronde werkzaamheden vind ik prettig, orndat je zo een aantal eigen taken hebt die je helemaal kunt overzien. "De invoering van het SMB is erg prettig. Bij ons gaat dat namelijk gepaard met een duidelijke functiescheiding, die waarschijn- lijk binnenkort rondkomt. Tot nu toe was het vaak zo dat je, naast een paar eigen werkzaamheden, overal bijsprong. Het werkt veel fijner als je een vast omschreven taak hebt." Zowel Mieke als Sandra volgt een opleiding Praktijkdiploma Boekhouden. Ze doen de cursus om eventueel in de toekomst ook een algemenere functie te kunnen vervullen en tegelijk meer informatie te krijgen op administratief gebied. Mieke: "Het is voor al erg belangrijk dat je meer inzicht hebt in het werk waar je mee bezig bent." fpo Stoffige straatklinkers leiden naar het negentiende eeuwse kruidenierswinkel- tje van Betje Boerhave aan het Hoogt in Utrecht, waar nu het Kruideniers- museum gevestigd is. Behalve de oor- spronkelijke winkelinrichting zien we er ook Betje's kasboeken met kleine aankopen van buurvrouw Sprang en mevrouw Blijleven. De administrate was heel eenvoudig, maar overzichte- lijk. In het moderne kantoor van de bank, even verderop aan de Neude, blijkt hoe veelomvattend de boekhouding tegen- woordig is. De hoofdboekhouding draagt er sinds 1 juni jl. de naam Be- drijfseconomische groep en is een staf- afdeling geworden. Bovendien is dit jaar het computersysteem SMB (Sys teem Maandbalans) ingevoerd. We spraken over de werkzaamheden met Sandra Muzerie en Mieke Herweyer. Mieke Herweyer (20) kwam, na het Athe- neum, in juli '79 in dienst van de bank. "Oorspronkelijk zou ik aan de balie ko- men," vertelt ze, "maar ik heb nooit aan de balie gestaan. Ik werd geplaatst op de hoofdboekhouding om er de resultaten te verwerken en daar heb ik geen spijt van ge- had." Haar werk bestaat nu uit het verwerken van mutaties in de output van het Systeem Maandbalans, die aan het begin van iedere maand door het Computercentrum Am- stelveen toegestuurd wordt. Ze voorziet de aan te brengen correcties van codes (al naar gelang de rekeninghouder een bedrijfs- Sandra Muzerie Mieke Herweyer Het was de toenmalige hertog van Kleef die Zevenaar in 1487 stadsrech- ten verleende. Over enkele jaren kan Zevenaar dus haar 500-jarig bestaan als stad vieren. Als woonoord is het natuurlijk al veel ouder. Rond het jaar 1000 wordt er al melding gemaakt van een nederzetting, die de melodieuze naam Subenhara droeg. Vandaag de dag vindt men diezelfde naam nog terug in een kostelijk produkt, de Su- benhara-kaas. Een vrij pittig kaasje, dat zijn pikante smaak voor een deel dankt aan de specifieke bodemcultuur in het gebied van de Liemerse rivieren en voor de rest aan toegevoegde kruiden als peterselie, knof- look en selderij. En het was dit bijzondere dessertkaasje dat de bank rond de opening van haar nieuwe kantoorgebouw cadeau deed aan een groot aantal winkeliers, clien- ten en genodigden. Door de onstuimige clientenaanwas van de afgelopen tien jaar was het bestaande kan toor aan de Didamsestraat te klein gewor den. Bovendien lag het gebouw minder economische, sociaal-economische of so- ciaal-indicatieve code), zodat deze gerubri- ceerd kunnen worden. Daarnaast houdt ze het stambestand bij van de rekeningen die bij kantoor Utrecht lo- pen. Aan het eind van ieder kwartaal maakt ze de rentenota's voor de gewone en gecom- bineerde rekeningen. Deze worden nog al- tijd handmatig ingeschreven op de rente - staffels. Mieke: "We stellen hier ook de rapportage van de C-kantoren samen. Utrecht heeft op het moment dertien C-kantoren en daar- voor maken we ieder kwartaal een eenvou- dige rapportage met de baten en lasten per kantoor." De rapportage wordt uiteraard doorgespro- ken met de directie van kantoor Utrecht. Als stafafdeling valt de bedrijfseconomische groep rechtstreeks onder de directie; weke- lijks vindt er een vergadering plaats. gunstig ten opzichte van het hart van Zeve naar en de nieuwe parkeerterreinen. Het nieuwe onderkomen aan de Oude Doesburgseweg, aan de buitenzijde van het winkelcentrum Muldershof, is royaal opge- zet en zeer doelmatig ingedeeld. Directeur W. Vlug en zijn staf zijn heel content met de fraaie inrichting en aankleding van hun kantoor en die tevredenheid is eigenlijk het Burgemeester A. P. J. van Bastelaar dankt kan toor-directeur Vlug voor het aangeboden cadeau. Ankertros 9

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 9