Dr A. Batenburg bezocht Training Center AAA 'J* ill w De /reer Dunford informeert de heer Batenburg over de cursussen. van de heer Abalkhail, assistant manager van AAA, was een lunch in de woestijn georganiseerd. Het bezoek aan Jeddah was in het bijzonder mede bedoeld om het 50-jarig jubileum van de heer Alatas te gedenken. De heer Baten burg heeft het zeer op prijs gesteld dit nog te kunnen doen voor het plotselinge overlij- den van de heer Alatas. Nog tijdens zijn be zoek was hij getuige van de grote Ioyaliteit, die de heer Alatas steeds tegenover de bank heeft getoond. In alle eerdergenoemde plaatsen hebben de heer en mevrouw Batenburg van de gele- genheid gebruik gemaakt om op informele wijze in contact te komen met de uitgezon- den en lokale staf van de bank en hun da mes. De heer Batenburg had te kennen ge- geven tijdens zijn rondreis ook gaame een bezoek te willen brengen aan het Training Center van de Albank Alsaudi Alhollandi in Jeddah. De heer Batenburg, die in gezelschap was van de heer W. J. van der Mei, directeur Midden-Oosten en Afrika, en de heer H. A. Pronk, managing director van onze S.A.- affiliatie, liet zich over de verschillende opleidingsmogelijkheden informeren door de heer J. P. Dunford, manager Personeel- zaken en Opleiding. De Albank Alsaudi Alhollandi besteedt veel aandacht aan de opleiding van haar medewerkers. Alle employes brengen, zo gauw zij in dienst van de bank zijn, een pe- riode door in het Training Center, waar zij onderwezen worden in de verschillende fa- cetten van het bankiersvak en de noodzake- lijke vaardigheden leren op het gebied van communicatie en internationale handel. Ook kunnen zij hier management-cursus- sen volgen. De lessen worden in het Engels gegeven, maar de leraren zijn tweetalig zodat ze de wat moeilijkere onderwerpen in het Ara- bisch kunnen toelichten. Soms lopen de cursisten enige tijd stage in het buitenland, al naar gelang hun opleidingsprogramma. Het Training Center werkt samen met ver schillende gekwalificeerde opleidingsinsti- tuten, zodat er beschikt wordt over een gro te hoeveelheid informatie van verschillende disciplines. Zo kan van een effectieve aan- pak van de opleiding sprake zijn, die zowel voor de medewerkers als voor de bank vruchten afwerpt. Dr A. Batenburg, Voorzitter van de Raad van Bestuur, heeft zijn regelma- tige bezoeken aan de buitenlandse kantoren en affiliaties van de ABN in het begin van dit jaar voortgezet met een be zoek aan Bahrain, Abu Dhabi, Dubai, Riyadh en Jeddah. In Bahrain werd o.m. een bezoek afgelegd bij het staatshoofd Sheikh Isa bin Salmar al Khalifa en bij de Minister van Financien. Verder stonden ontmoetingen op het pro- gramma met bankiers en zakenlieden in Bahrain. In Abu Dhabi was een lunchbijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven en een diner met clienten, alsmede vertegenwoordigers uit kringen van de regering en het bankwe- zen. De reis werd per auto voortgezet naar Dubai, waar een audientie bij Sheikh Mo- hamed bin Rashid, de waamemend Ruler, op het programma stond en een diner met gasten uit het bedrijfsleven, regeringskrin- gen en het bankwezen. In Riyadh werden o.m. bezoeken afgelegd bij het SAMA, de burgemeester van Riyadh en bij Sheikh Mohamed A. Al- Feraih, die na het overlijden van de heer Alatas Chairman van de Board van Albank Alsaudi Alhollandi is geworden. Als gast Dr A. Batenburg spreekl de cursisten toe tijdens zijn bezoek aan het Training Center, links de heren W. J. van der Mei en J. P. Dunford. De staf en de cursisten van het Training Center, naasl de heer Batenburg, de heren H. A. Pronk en J. P. Dunford (rechts). Staande op de tweede rij, tweede van links, de heer W. J. van der Mei. Stof nege tje v in I musi spro er o aanl mev) was lijk. In h even veeh draa drijf afdel jaar teem spra Sam Miek neun "Oor men, balie hoofc verwi had.' Haar muta Maar maar stclvf aan t gelan --.-TUy fesK i* Uu ItfH&J,* Stvy*AtetJQM li'i x: nftfo iM/U^u k ::s .<Xnc. «c6»r»f- T-f.,/- Ankertros 8 WOO] Sandi mmmmm f Ankert

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 8