Groninger ondernemers naar Indonesie. Exportbevordering betekent economische groei. Een recent onderzoek heeft aange- toond dat naast produktvernieuwing vooral exportvergroting het middel kan zijn om de positie van het bedrijfsleven te versterken. Als bank hebben we gezien onze buiten- landse activiteiten een duidelijke voor- sprong, wanneer het om export gaat. Niet alleen Groninger koek Andere voorbeelden die wijzen op de eeuwenoude ambitie om zaken te doen zijn de Commissie Industrievestiging Gronin- gen (een samenwerkingsverband van de Groninger kerngemeenten) en het (stad- Groninger) Bureau Bedrijfsleven. Deze be- ijvert zich om economische activiteiten ook binnen het overheidsbestel de nodige kan- sen te geven. De CIG opende in het cen trum Babylon in Den Haag een dependan- ce, waar alle mogelijke informatie over Groningen te verkrijgen is. Ook de kamers van Koophandel in Groningen en Veen- dam zijn zeer actief. De heer Damming: "Dat de mogelijkheden hier veel groter zijn dan men vaak denkt is ook wei gebleken op de in april gehouden offshore dag. Ruim driehonderd westelijke bedrijven bezochten deze dag, die werd georganiseerd door de Noordelijke Ontwik- kelings Maatschappij en het Havenschap Delfzijl. Ir. El. Hooykaas, directeur van de NOM, was daar een van de inleiders. Hij schetste de enorme investeringen die de ko- mende jaren voor het Continentaal Plat in de Noordzee noodzakelijk zullen zijn. Daar ligt ook voor het noorden van het land een geweldige omzetmogelijkheid. Op het Martinikerkhof heerst nog altijd de stilte. 'n toekomst. De stand van de bank op de beurs Groningen "Evengoed bieden natuurlijk ook de plan- nen van de Gasunie voor een kolenvergas- sings-installatie aan de Eemshaven, waarop mogelijk ook de bouw van een methanolfa- briek zal volgen, uitstekende perspectieven. Ik wil maar zeggen dat wie veronderstelt dat het belangrijkste Groninger produkt de Groninger koek is zich griezelig vergist. Als Het kantoor aan de Vismarkt. bank proberen we - niet zonder succes - op al deze ontwikkelingen in te haken. Dat be- treft ook de agrarische markt, want Gronin gen is nog altijd een belangrijke landbouw- producent. Juist die verscheidenheid van het meer klassieke patroon en van nieuwe mogelijkheden maken het werken hier boeiend en dynamisch." Ankertros 7 HOLLANDER

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 7