Linksboven: Thea Busscher (links) en mevrouw E. Schaap. Rechtsboven: Lidia Kassenaar (rechts) en mevrouw F. A. Eerdhuyzen assisteren de heer Hoven bij de werkzaamheden op het terrein van de Handelsbemiddeling. altijd voor de hand Iiggend. We kregen een keer een aanvraag van een Nederlandse leverancier die een afnemer zocht voor tro- pische vogeltjes in Hongkong en Indonesie. En dan is er nog het verhaal van de man die zand wilde exporteren naar Saoedi-Arabie. Je zou zeggen dat daar zand genoeg aanwe- zig is, maar er bleek wel belangstelling voor te bestaan omdat de samenstelling van het zand in Saoedi-Arabie niet geschikt is om mee te bouwen. "Om de gegevens voor zo'n aanvraag te verzamelen hebben we voor de Nederland se kantoren een checklist beschikbaar. En als het wat moeizaam gaat bezoeken we het bedrijf zelf, liefst in gezelschap van een ver- tegenwoordiger van het kantoor ter plekke. "Wat de toekomst betreft", zegt de heer Zand Scholten, "verwachten we wel dat het aantal aanvragen Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven voor contacten in het buiten- land sterk zal aantrekken. We gaan uit van een toeneming van 25 procent. Dat vindt o.a. zijn oorzaak in de audio-visuele pre- sentatie Grensoverschrijdend Handelsver- keer, die nu vruchten begint af te werpen. En natuurlijk heeft het economisch klimaat in ons land ook een grote invloed. "Tot slot wil ik niet onvermeld laten dat het duidelijk merkbaar is dat wij een grote internationale bank met een goed buiten- lands net zijn. Voor onze activiteiten wor- den wij namelijk ook veelvuldig door rela- ties van andere banken benaderd." fpo J. H. Zand Scholten: "Men verwacht dat wij van de ontwikkelingen in het buitenland op de hoogte zijn. gen. Dat betekent dat de zitdagen in veel ge- vallen volledig bezet waren." Tropische vogeltjes De werkzaamheden op het terrein van de Handelsbemiddeling worden gecoordineerd door de heer E. T. Hoven en zijn mede- werksters en bestaan uit het zoeken naar handelspartners over de grenzen. Het be treft zowel buitenlandse bedrijven die in contact willen komen met ondernemingen in Nederland, als Nederlandse bedrijven die handelscontacten in het buitenland zoe ken. "In 1980 zijn er bijna 1.200 aanvragen van uit het buitenland binnengekomen, dat zijn dus bedrijven die handelspartners in ons land zoeken. Van die aanvragen hebben wij er 950 - ruim 80 procent - gepubliceerd in de rubriek Contact gezocht van onze eer- dergenoemde uitgave Handelsnieuws. We hebben daarop bijna 1.800 readies binnen- gekregen wat zonder meer bewijst dat deze rubriek, die nu ook in Viditel zit, zeer goed gelezen wordt. Die adressenverstrekking vindt plaats in nauwe samenwerking met de kantoren. Wanneer we een aanvraag beantwoorden sturen we altijd een kopie naar het kantoor in de woonplaats van de aanvrager. "Vanuit Nederland kregen we in 1980 zo'n 250 aanvragen, die we dan voorleggen aan onze buitenlandse kantoren of aan andere banken. Vorig jaar hebben we ruim 1.500 verschillende banken aangeschreven. "De contacten die gezocht worden zijn niet 3 i Ankertros 5 i

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 5