-firttJWil'.atf De heren B. Kuijk.(links) en Th. J. C. de Jong, op de achtergrohd de heer Zand Scholten. De heer E. T. Hoven ontmngt jaarlijks honderden aanvragen van bedrijven voor handelspartners. van de buitenlandse kantoren, al gebeurt dat laatste nog niet optimaal. We hebben inmiddels een dusdanig informatiebestand opgebouwd dat ook grotere bedrijven soms een beroep op ons doen voor hun docu- mentatie." Binnen de bank profiteert de afdeling Eco- nomisch Onderzoek regelmatig van deze uitgebreide documentatie. Medewerkers die uitgezonden worden naar het buitenland lopen vaak een dag mee op de afdeling en de heer Zand Scholten informeert op ver- zoek de relatiebeheerders van de binnen- landse kantoren of districtsfunctionarissen Commerciele Zaken over de werkzaamhe- den van de afdeling. Gewaardeerde informatiebronnen De informatieverstrekking in schriftelijke vorm neemt een belangrijke plaats in. Iedere veertien dagen verschijnt de publika- tie Handelsnieuws, die geredigeerd wordt door de heer Th. J. C. de Jong, in een opla- ge van circa 13.000 exemplaren. De inhoud bestaat uit belangrijke berichten en artike- len over handel en industrie. Een interes- sant gegeven daarbij is dat ongeveer 30 pro- cent van de lezers van Elandelsnieuws geen relatie van de bank is. "Verschillende kantoren, afdelingen en dochters zouden nog meer gebruik van Handelsnieuws kunnen maken, bijvoor- beeld door in artikelvorm bepaalde activi- teiten te ventileren of een aantal exemplari- sche cases te behandelen. Op die manier ge- ven ze dan hun kennis en ervaring mede door aan het bedrijfsleven. Dit geldt ook voor de buitenlandse kantoren." Een belangrijke en gewaardeerde informa- tiebron vormen de landenschetsen, waar- van de afdeling er jaarlijks ongeveer drie samenstelt. Het zijn gei'llustreerde boekjes met algemeen economische en fmanciele informatie over landen waar de bank geves- tigd is. De inhoud van deze publikaties, die in het Nederlands en Engels verschijnen, is duidelijk op het internationale bedrijfsle ven geent en wordt gecompileerd uit tien- tallen boekwerken over onderwerpen als investeringsregelingen, industriele ontwik- keling, etc. "De bestaande landenschetsen moeten re gelmatig herzien worden om de informatie up-to-date te houden. Bij die revisie krijgen we aardig wat medewerking van onze kan toren in het buitenland, waardoor we kun nen inhaken op de internationale activitei- ten van de bank. Zo konden we de deelne- mers aan Holland Expo II naast twee nog recente, ook vier bijgewerkte landenschet sen aanbieden." Een van de medewerkers van de afdeling, de heer B. Kuijk, houdt zich speciaal bezig met het geven van voorlichting over de Ne- derlandse deviezenvoorschriften. Voor het binnenlandse kantorennet gebeurt dit door middel van circulates (de buitenlandse kantoren ontvangen hiervan een Engelse vertaling). Hij heeft deze informatie voor de "buitenwacht" gepopulariseerd tot een se- rie van tien bijdragen die in 1979/80 in Handelsnieuws werden gepubliceerd. Deze artikelen werden daarop gebundeld in een boekje voor het bedrijfsleven onder de titel Knelpunten uit het Nederlandse deviezen- regime. Hierin worden o.m. vragen beant- woord over garantiestellingen van ingezete- nen tegenover niet-ingezetenen; het aan- houden van rekeningen bij een buitenland se bank en het verstrekken en ontvangen van leningen. Over deze onderwerpen ont- vangt de afdeling jaarlijks ongeveer 1.500 telefonische vragen. Aan het eind van ieder kwartaal stelt de heer Kuijk een overzicht op van de ultimo- koersen van vreemde valuta voor het inter nationale betalingsverkeer. Deze koersen zijn ook in de informatiepagina's van Vidi- tel opgenomen. Individuele behandeling "De zitdagen van de managers van de bui tenlandse kantoren die door onze afdeling georganiseerd worden, zijn over het alge meen een groot succes", vertelt de heer Zand Scholten. "Wanneer de directeur van een van onze buitenlandse kantoren zitdag houdt, kunnen Nederlandse bedrijven (we beperken ons niet alleen tot relaties) zich aanmelden wanneer zij met hem een be- paald lokaal probleem willen bespreken. Het gaat dan meestal om informatie over afzet- en vestigingsmogelijkheden, beta- lingsmoeilijkheden, etc. Omdat de kantoor- directeur van de plaatselijke situatie goed op de hoogte is, kan hij hen dan van advies dienen. Voor zover mogelijk krijgt iedereen de gelegenheid voor een individueel ge- sprek over een tevoren opgegeven onder- werp. "Het is een vorm van dienstverlening die erg aanslaat. Vorig jaar zijn er 38 zitdagen gehouden en waren er ruim 200 aanmeldin- Ankertros 4

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 4