Fischer Z. en inner Sleeve Live Concert k urjr Als vervolg op Plaatpraat in het nummer van de vori ge maanden nu iets over de concerten die Fischer Z. en Inner Sleeve onlangs in ons land gaven. Het is dit jaar dus niet alleen bij de con certen van maart gebleven, maar er kan dan ook ge- zegd worden dat het met de popconcerten over het alge- meen hijzonder goed gaat. Zoals vorige maand al be- schreven hing voor Fischer Z. veel af van het succes van hun concerten. En hoewel de groep dit jaar in eigen land (Engeland) nog niet op het podium heeft gestaan, rest er voorlopig slechts een conclusie: Fischer Z. redt het well Alle zes Nederlandse con certen waren in een mum van tijd volledig uitver- kocht en zowel de elpee Red Skies over Paradise als de single Marliese verko- pen beter dan ooit ver- wacht kon worden. Twee van de zes concerten heb ik persoonlijk kunnen mee- maken en wel die in Mu- ziekcentrum Vredenburg in Utrecht op 9 april en twee dagen later in het Amsterdamse Paradiso. Voor de tournee werd het Fischer Z.-trio bijgestaan door Bern Newman (gitaar) en Graham Pleath (toetsen) en het hoge peil van de el- pees werd tijdens de optre- dens minstens geevenaard. Het concert in Utrecht sprak mij iets meer aan dan dat in Paradiso, maar dat is vrij logisch omdat de twee- de keer mij alles iets te be- kend in de oren klonk. Fischer Z. deed er overi- gens alles aan om het pu- bliek tevreden huiswaarts te laten gaan, wat in beide gevallen helemaal lukte. John Watts en de zijnen bleven steeds even enthou- siast. De enige fout die de groep in het overvolle en uiterst benauwde Paradiso maakte was het spelen, tijdens de toegiften, van Moonsha- dow van Cat Stevens. De groep heeft meer dan vol- doende eigen repertoire en een klassenummer als Going Deaf for a Living werd (helaas) niet gebracht. Na het grote succes van de tour door Duitsland mag duidelijk zijn dat Fischer Z. op het continent weinig kwaads kan doen, wat ook wel blijkt uit het feit dat de groep als hoofdact is uitge- nodigd voor het Pink Pop- festival. In het voorprogramma stond de Canadese (hard-) rock formatie Stanley Frank. Deze viermans-for- matie rondom de gelijkna- mige zanger-gitarist heeft hier ook een elpee uitge- bracht (Play it 'till it hurts) en, hoewel een aantal nummers niet slecht was, was een en ander toch wei nig verrassend. Voor Danny Lademacher's Inner Sleeve moest het concert op 17 april in Para diso het hoogtepunt wor den van een uitgebreide tour door ons land. Danny Lademacher en zanger Emile den Tex hadden elkaar hier tijdens een jam- sessie ontmoet en dat was de eerste stap tot het oprichten van Inner Slee ve. Paradiso was, opvallend genoeg, opnieuw uitver- kocht. De begeleiding door de bekende Nederlandse John Watts van Fischer Z. pop-pianist Robert Jan Stips kwam de muziek ze- ker ten goede en het werd een zeer gezellig en goed concert. Het enthousiasme van de groep en het pu- bliek leek niet te stuiten. Jammer, dat het repertoire van deze nieuwe band nog niet zo uitgebreid is, anders waren ze niet weg te slaan geweest. Hoogtepunten waren de single Where are the girls, Bitter Tears, Black Pearl (niet op de elpee) en vooral Bring on the Nile. Dit laat ste nummer speelde de groep nog een tweede keer, nadat de lichten in Paradi so alweer een tijdje aan wa ren geweest. Het voorprogramma werd verzorgd door de nieuwe Amsterdamse groep Oh Boy. Deze groep wordt als veelbelovend beschouwd. Hoewel de muziek instru- mentaal niet slecht was had ik me er toch meer van voorgesteld. De intro's le- ken veel teveel op elkaar en de zang was ronduit zwak. Het was ook niet verwonderlijk dat, toen de groep na afloop van het concert opnieuw op het podium verscheen, de zaal al voor het grootste gedeel- te was leeggestroomd. De laatste tijd is er een opleving van de oude Rockabilly- muziek. De aanzet hiertoe werd gege- ven door de Engels-Ameri- kaanse formatie The Stray Cats, die onlangs ook voor een paar heel geslaagde concerten in ons land was. Van hun ontdekker en pro ducer Dave Edmunds is net ook een elpee verschenen, Twangin'(WEA/Swan Song 59411). Hierop staan enkele oude rock 'n' roll successen, die door Ed munds met medewerking van zijn oude groep Rock- pile en o.a. ook The Stray Cats in een wat nieuwer jasje zijn gestoken. Singing the Blues, Baby let's play house en het schitterende Almost Saturday Night zullen bij velen nostalgi- sche gevoelens oproepen. Een ander opvallend Rockabilly-groepje is The Polecats uit Engeland Deze Cats, ook geprodu- ceerd door Edmunds, heb- ben een oud nummer van David Bowie, John, I'm only dancing op zeer ge slaagde wijze op single ge- zet. Vooral de originele uit drie nummers bestaande 10-inch versie, op rose vi nyl, kan ik iedereen aanra- den, al zal die niet makke- lijk te krijgen zijn (Phono gram/Merc. Pole 10). Paul Dohmen Ankertros 32

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 32