Van Messerschmitt tot Rolls Royce Jaquar XK-150 Het is beslist geen halve waarheid om te stellen dat Engeland, het eiland met al zijn eigenaardigheden en eigenzinnigheden, de ba- kermat is van het hele ge- beuren op het gebied van klassieke en antieke auto- mobielen. Al in de jaren twintig be- stonden daar merkenclubs. De landen op het continent begonnen daar over het al- gemeen pas in de jaren vijf- tig mee. Races voor histori- sche automobielen werden in Engeland al jaren verre- den, voordat er op het vas- teland over nagedacht werd. En beurzen, waar old-timers en klassiekers met hun onderdelen te koop worden aangeboden, zijn al helemaal ingeburgerd aan de overkant van de Noord- zee, terwijl ze bier nu pas goed op gang komen. Je hoeft maar een willekeu- rig autotijdschrift op te slaan om de aankondigin- gen te vinden van minstens tien beurzen! Vaak worden deze beurzen opgezet door de organisatiebureaus die als paddestoelen uit de grond rijzen. Op die beur zen is letterlijk van alles te koop, van minuscule on- derdeeltjes tot in concours- conditie verkerende auto's. Morgan 4/4 De wagens varieren van Messerschmitts tot enorme Rolls Royce's en Cadillacs. Iedereen die meent iets koopwaardigs aan te kun- nen bieden heeft de moge- lijkheid een standplaats te huren. Particulieren die hun klassieke of antieke automobiel moeilijk kun- nen verkopen, maken re- gelmatig van zo'n gelegen- heid gebruik. Omdat de verkoop van modelauto's, folders en au- totijdschriften de laatste jaren zo'n enorme vlucht heeft genomen, zijn er ook steeds meer mensen die alle hoeken van hun zolder leeghalen op zoek naar speelgoedautootjes (totaal verschillend van modelau to's), folders van auto's die men vroeger eens wilde kopen of gekocht heeft en oude autotijdschriften, waarnaar men toch nooit meer omkijkt. Als hij dan BMW 507 genoeg van deze spullen bijeen heeft gezocht, be- sluit de verkoper in spe om ook eens een stand te huren en te proberen de waren aan de echte liefheb- bers te slijten. Of er op deze manier goede verkoopresultaten behaald worden is mij niet bekend, maar ik twijfel eraan. De professionele boeken-, fol ders- en modellenverkopers staan echter altijd goed in Ankertros 29

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 29