ia ABNideeen ABNideeen ABNideeen ABNideeen ABNideeen i ABN ideeSn ABN ideeen ABN ideeen ABN ideeen ABN ideeSn ABN ideeen ABN idee£n ABN ideeer Standaardbrieven in een brieven- boek Het idee van de heer C. A. Oordijk (kantoor Weesp) om standaardbrie ven in een afzonderlijk brievenboek per onderwerp op te nemen zal door de MAD-groep van het Secretariaat Binnenland nader worden uitge- werkt. BONUS200 - (Id. no. 3131 Advies/aanvraag consumenten kre- diet (SK 14670) De heer J. W. Th. M. Boezeman (kantoor Dordrecht) stelde een 13-tal wijzigingen voor op dit for- mulier. Vier ervan zullen worden overgenomen. BONUS/ 150- (Id. no. 2976). Hermes kassa's in koffiekamer Vij- zelstraat 20 Amsterdam Op deze kassa's is een strip ge- plaatst, naar aanleiding van een idee van de heer M. A. Voerman (Hoka), waardoor storing t.a.v. het telstrook- gebruik tot een minimum is be- perkt. BONUS 150- (Id. no. 3096). Garantieformulieren GG 10257 en 10267 Beide formulieren zullen naar aan leiding van een idee van de heer H. M. Lindeman (kantoor 's-Graven- hage) worden gewijzigd. BONUS 125- (Id. no. 3056). Bekerhouders met bekers Als proef zal er in een viertal toilet- ten van het hoofdkantoor en het Computer Centrum Amstelveen een bekerhouder met bekers geplaatst worden, naar een idee van mevrouw J. Scheffer-van der Niet (Hoka). BONUS/ 100- (Id. no. 2859). Nieuw kantoor Kalverstraat Am sterdam Het idee van de heer J. de Vries (kantoor Amsterdam) zal zeker de nodige aandacht krijgen bij boven- genoemd nieuw te openen kantoor. Het idee luidde: Van de heer Pom- pejus Occo (die op de plek woonde waar nu het kantoor komt): a) een plaquette te vervaardigen b) indien mogelijk een schilderij aan te kopen en bij opening van het kantoor in de openingsfolder een link te leggen tussen de heer Occo (als eerste bankier) en de ABN. BONUS 100-(Id. no. 2965). Advies/aanvraag consumenten kre- diet (SK 14670) Het idee van de heren J. W. Th. M. Boezeman en D. A. A. van Assen- derp (kantoor Dordrecht) om op bo- vengenoemd formulier in de rubrie- ken "krediet en financiele gegevens" en "keus/advies" ruimte te creeren voor het noteren van de looptijd van de lening, zal worden overgenomen. BONUS voor ieder 50- (Id. no. 3001). Formulier PK 15024, 15029, 15031 en 15198 Als gevolg van een idee van de heer A. Kooper (kantoor Dordrecht) zal op deze formulieren de organisatie- eenheid te vermelden zijn met resp. het districtno., het m-kantoomo., en d-kantoorno. BONUS 75,- (Id. no. 2998). Instructieboek Sparen t.z.v. Jeugd- spaarovereenkomsten Van de heer J. T. W. G. Kurstjens (kantoor Venlo) was het idee om in dit instructieboek op te nemen: "Bij overboeking van een J.S.O. van een andere spaarinstelling, dient u een kopie van de overeenkomst op te sturen naar de afdeling Groepsspa- ren, zodat deze de juiste ingangsda- idee was van mejuflrouw J. M. G. J. van den Heuvel (kantoor Helmond). BONUS 50- (Id. no. 2870). Deposito-afschrift voor clienten Op deze afschriften zal naar aanlei ding van een idee van de heer M. P. M. van der Lans (kantoor Lisse) ge- meld worden of het om een deposito met een Effecten-clausule, dan wel met een andere clausule gaat. BONUS 50-(Id. no. 2987). Advies van afwikkeling (DK 13225) Op dit formulier zullen de paraaf- hokjes le en 2e ondertekenaar wor den verwisseld. Dit werd voorge- steld door de heer A. M. J. Fischer (Hoka). BONUS50,-(Id. no. 3122). turn kan inbrengen. Indien dit niet gebeurt, dan neemt het systeem Groepssparen als ingangsdatum de datum van inbreng in het systeem Relatieregister". Het idee zal in wat aangepaste vorm worden overgeno men. BONUS75-(Id. no. 3013). Nog te sparen bedrag Jeugdspaar- overeenkomst Bij de renteboeking op 15 januari zal het nog te sparen bedrag niet op rekeningafschrift worden vermeld, als gevolg van een idee van de heer L. W. Schaafsma (Hoka). BONUS/ 75- (Id. no. 3101). Kaartbakje voor kaspassen, betaal- passen en eurochequekaarten Binnenkort kunnen deze bakjes als gevolg van een idee van de heer A. H. A. M. Houba (kantoor Venlo) bij Centrale Inkoop worden besteld. BONUS/ 75- (Id. no. 3104). Studiekostenvergoeding (PE 15007) In de declaratieruimte van dit for mulier zal ruimte worden gecreeerd voor een omschrijvingskolom. Het Premies Aan de volgende idee-inzenders werden aanmoedigingspremies -toe- gekend voor ideeen die op zichzelf juist en/of goed uitgewerkt of waar- devol waren, maar die door omstan- digheden niet of niet meer overge nomen konden worden of waarvan de realisering momenteel nog niet vaststaat. 100- voor Id. no. 758 van de heer C. H. J. Ruijgvoom (kantoor Bloemendaal) om in het vervolg het automatisch afboeken van aflopen- de vaste spaardeposito's en spaarde- posito's met oplopende rente door het systeem Deposito's achterwege te laten. 100,- voor Id. no. 1533 van de heer J. D. G. ten Geuzendam (Hoka) om een nieuwe spaarvorm te introduceren voor 0-15 jarigen. 100,- voor Id. no. 3148 van de heer A. de Kleuver (kantoor Vee- nendaal) om het formulier RB 18331 (rapportage inzake contrac- ten met bedrijven) van lay-out en formaat te wijzigen. 60- voor Id. no. 2839 van de heer M. de Looff (kantoor IJmui- den) om op het ponsconcept sys teem deposito's (DS 16141) ruimte te creeren voor het vermelden van de valutadatum, bij het tussentijds opzeggen van termijndeposito's met clausule. 50,- voor Id. no. 2010 van de heer A. H. A. M. Houba (kantoor Venlo) om het systeem deposito's gebruik te laten maken van de afwij- kende N.A.W.-gegevens. 50,- voor Id. no. 2756 van de heer H. J. M. Hendriksen (kantoor Rotterdam Stadhoudersweg 129) om clienten bij verlenging van hun deposito een standaardbrief met de termijn en het rentepercentage te zenden. 50,- voor Id. no. 2888 van de heer J. W. Simmer (kantoor Rotter dam) om de formulering van het dekkingsgebied van de motorrijtui- gen-, ongevallen/inzittenden- en rechtsbijstandverzekering voor mo- torrijtuigen gelijk te trekken. 50,- voor Id. no. 2895 van de heer A. C. Alders (kantoor Den Hel- der) om op de afstemlijst SDP 45 H de laatst bekende afloopdatum van het deposito en de verkorte naam van de rekeninghouder te vermel den. 50,- voor Id. no. 2950 van me vrouw P. A. Henning-Wild (kantoor Capelle a/d kissel) om met een door haar ontworpen formulier de kanto- ren er van in kennis te stellen waar- om aangevraagde artikelen niet voorradig zijn in het Centraal Ma- gazijn te Aalsmeer. 50,- voor Id. no. 3062 van de heer P. J. Buthker (kantoor Bloe mendaal) om ten aanzien van het verzekerd spaarplan aan clienten geen kaarten meer te verstrekken waarmee betaaldata en premie- en spaarbedragen gewijzigd kunnen worden of vervallen kunnen worden verklaard. 50,- voor Id. no. 3139 van de heer R. M. Gerritsen (Hoka) om de "afkorting naam" en het "aantal kaarten" (pos. 73 en 74) op het ponsconcept buitenland clienten (MA 16027) niet meer op Hoka maar op de kantoren in te laten vul- len. 50,- voor Id. no. 3146 van de heer C. de Haas (kantoor Amstel veen) om boekingen via de Bankgiro Centrale ook met een afwijkende debetvaluta mogelijk te maken. M. Haagsma Centrale Ideeen Commissie Huispostcode 3-P-40 Computer Centrum Amstelveen Ankertros 23

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 23