Nijmegen 1916-1981 ia P. en ABN Banknoten ABN Banknotei Personalia Personalia Benoemingen Schaakontmoeting Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ten ABN Banknoten ABN Banknoten ABN Banknote Personalia Personalia Personalia Personalis kreeg de eerste vrouw het Gouden Kruis opgespeld, waarna in 1938 de eerste buitenlander, een Engelsman, aan de beurt was. Na 1940 moest de organisatie van de Vierdaagse tijdelijk gestaakt worden. Na de bevrijding kon in juli 1946 het Vierdaagsefeest onder leiding van een herrezen KNBLO weer begin- nen. Sinds die tijd is het aantal deelne- mers aan de Vierdaagse enorm ge- groeid; in 1980 startten bijna 18.000 militairen en burgers uit ruim 30 landen. Dit jaar vieren we in Nijmegen het 65-jarig bestaan van het festijn, waarbij ongeveer 20.000 personen zullen starten. De bank hoort er ook ieder jaar bij met een groeiend aan tal lopers en loopsters die onderge- bracht worden in kantoor Hertog- straat/Marienburgsestraat. Als wissel- en uitbetaalkantoortje zitten we weer van 20-24 juli in de hal van concertgebouw De Vereeni- ging aan het Keizer Karelplein, het vertrek- en afmeldingspunt van de burgerlopers. Iedere middag spelen om beurten nederlandse en buiten- landse militaire muziekkorpsen, die voor een ongedwongen sfeer zorgen. Wilt u meedoen of meer weten over het lopen als ABN-er zoek dan con tact met de personeelvereniging in Amsterdam. J. L. Baron van Heec- keren tot Overlaer, telefoon (020) 292355. J. H. F. van Son i Op 11 april vond weer de halfjaarlijkse schaakontmoeting tussen de kanto- i ren Amsterdam, Den Haag en Rotterdam plaats. Vanaf's morgens 6 uur waren de spelers onderweg om tijdig in Rotterdam te zijn. Ook deze keer bleek Amsterdam aan sterkte te hebben ingeboet. Een van de punten voor Amsterdam werd daarbij nog gescoord door de van Rotterdam ontvangen invaller de heer Kneteman. De uitslagen van de eerste ronde luidden: Rotterdam 1 - Amsterdam 2 3-2 Amsterdam 1 - Den Haag 2 5-0 Den Haag 1 - Rotterdam 2 4-1 Alvorens wij aan de tweede ronde begonnen werden wij uitgenodigd voor een voortrefFelijke lunch. Nadat ons ter ondersteuning van onze geestelijke inspanningen wat geestrijk vocht was verstrekt begon de tweede ronde. Ook in de tweede ronde moest Amsterdam een veer laten en genoegen ne- men met een gelijkspel tegen Den Haag IDe verdere uitslagen van de twee de ronde waren: Amsterdam 1 - Rotterdam 1:4-1 en Rotterdam 2 - Den Haag 2: 3-2. De einduitslag luidde Amsterdam 13,5, Den Haag 8,5 en Rotterdam 8 pun- ten. Op 14 november trefFen de partijen elkaar weer in Amsterdam, waar wij een even groots onthaal hopen te krijgen. Bueno Per 1 april 1981 Drs W. J. Burgers, concernoplei- ding tot procuratiehouder van kan toor Rotterdam. L. J. M. van Riel, procuratie houder van kantoor Nijmegen tot procuratiehouder van kantoor Arn- hem. Per 16 april 1981 W. Deen, Groningen tot beheer- der van kantoor Grote Beerstraat, Groningen. C. M. E. Kats, Bergen op Zoom tot beheerder van het kantoor Zand- straat, Bergen op Zoom. L. G. Klerks, procuratiehouder van kantoor 's-Hertogenbosch tot onderdirecteur van kantoor Breda. J. C. Kwak, Amsterdam tot pro curatiehouder van het kantoor Vij- zelstraat 68 78, Amsterdam. J. A. E. Merckens, Gorinchem tot procuratiehouder van kantoor Go rinchem. C. P. M. Pellenaars, districtsoplei- ding tot beheerder van kantoor Din- teloord. Mr J. J. A. Smuling, procuratie houder hoofdkantoor tot procura tiehouder van kantoor Zijlstraat, Haarlem. Per 1 mei 1981 Drs T. L. M. Berendsen, concem- opleiding tot procuratiehouder kan toor Vijzelstraat 68 78, Amster dam. Mr A. C. Blom, hoofd afdeling Leven, Assurantiebedrijf van de ABN, tot hoofd Overige Verzekerin- gen met de titel van adjunct-direc- teur van het Assurantiebedrijf van de ABN. A. F. C. M. Dekkers, hoofdkan toor tot procuratiehouder van de af deling Publiciteit, Directoraat Com- merciele Ontwikkeling. H. Draaijer, districtsopleiding tot procuratiehouder van kantoor Schiphol. H. A. de Graaff, algemeen chef van het district 's-Gravenhage tot algemeen chef van het district Rot- terdam/Zeeland in de functie van districtsfunctionaris Assurantien. R. J. Hardenberg, procuratiehou der HBU, Rotterdam tot algemeen chef district 's-Gravenhage in de functie van districtsfunctionaris As surantien. J. M. Heiligers, procuratiehouder Assurantiekantoor Den Hollander tot procuratiehouder HBU, Rotter dam. J. van 't Holt, beheerder kantoor Vijzelstraat 20, Amsterdam tot di- recteur van het kantoor Prins Hen- drikkade, Amsterdam. C. J. A. van Kaam, procuratie houder kantoor Keizersgracht 203, Amsterdam tot beheerder van het kantoor A. J. Emststraat, Amster dam. G. J. J. Reymers, algemeen chef district Rotterdam/Zeeland tot hoofd Bedrijfsverzekeringen met de titel van adjunct-directeur van het Assurantiebedrijf van de ABN. R. P. Tiesjema, hoofdkantoor tot procuratiehouder van het Reisbu- reau, afdeling Interne Zaken hoofd kantoor. Mw. mr G. L. Tjoa, hoofdkantoor tot procuratiehouder van de afde ling Exportfmanciering ressorterend onder de Krediet Commissie Neder- land. W. P. van der Veen, beheerder van kantoor Dinteloord tot beheerder van kantoor Boxtel. J. H. Witman, directeur van het Assurantiebedrijf van de ABN tot algemeen directeur van R. Mees Zoonen Assurantien. Per 1 juli 1981 H. F. M. Nelissen, beheerder van kantoor A. J. Emststraat, Amster dam tot directeur van het kantoor Surinameplein, Amsterdam. Per 1 September 1981 Drs J. Huisjes, afdelingsdirecteur van de afdeling Commerciele Ont wikkeling tot districtsdirecteur van het district Gelderland. Met ingang van een nader te bepalen datum J. G. Masee, hoofdkantoor tot hoofd Produktie van de afdeling Computercentra/Directoraat Admi- nistratie. Drs P. C. Smit, hoofd Zakelijke Centrale van de afdeling Commer ciele Ontwikkeling, tot afdelings directeur van de afdeling Commer ciele Ontwikkeling. Ir J. Wouters, hoofd Produktie van de afdeling Computercentra tot afdelingsdirecteur van de afdeling Computercentra, ressorterend onder het Directoraat Administratie. Rf.giospecialisten Adviseur Creditgelden Per 1 mei 1981 J. C. Broeke, Apeldoom T. B. M. Cobussen, Nijmegen H. H. M. Curfs, Maastricht A. P. L. Dhooge, Amsterdam Mw. C. G. van Egmond, Amhem F. C. Henstra, Haarlem C. A. van Hilten, Doetinchem J. Huurdeman, Alkmaar A. R. Jonkers, Enschede M. A. Joosten, Deventer Mw. L. W. Kant-Spoor, Gronin gen J. Kanters, Eindhoven J. Poots, Dordrecht H. Regterschot, Amersfoort Ch. H. Verbeek, Hengelo (O) S. A. F. Verheijen, Lisse J. ten Voorde, Utrecht J. F. R. Wachter, Ede F. Wittenaar, Zwolle Ankertros 21

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 21