Vierdaagse ABN Banknoten ABN Banknoten ABN Banknoten ABN Banknoten ABI ABN Districtshockeytoernooi 1981 J. J. Gerritse, lid van de Redactiecommissie IBN Banknoten ABN Banknoten ABN Banknoten ABN Banknoten ABN Banknoten ABN Banknoten ABNB Aan Piet den Haan, Dat hockey thans een bredere be- kendheid geniet, is zelfs aan jou, mijn vriend, niet ontgaan. Een ge- wezen voetballer, die zich blijkens zijn stukjes heeft ontwikkeld tot een aan de toog gekluisterd theoreticus met meer oog voor het alcoholische dan enig ander peil. Niettemin drong ook bij jQU door, datje eigen district Rotterdam/Zee- land zich naast de jarenlange voet- balfaam ook op hockeygebied be- kendheid begon te verwerven. Het ging er daarom zelfs op lijken, dat je het hockeytoernooi 1981 te Den Haag met je sprankelende aanwe- zigheid zou gaan verblijden. Gelukkig bracht een reeds lang toe- gezegde deelname aan een bustocht voor bejaarden (nu nog als begelei- der) uitkomst. De keuze bleek niet moeilijk. De ouderdom en het be- kende (voorland?) behielden de over hand op de jeugd en het nieuwe. Daarom moet ik het je zo maar ver- tellen. Zoals gebruikelijk had Rotterdam Zeeland na scherpe selectie weer een zootje ongeregeld bij elkaar kunnen bellen. Tien man sterk, maar met enige hoop op invaders. Het R/Z-tenue bestond uit de be- kende saumon-verkleurde afdan- kertjes van onze voetballers, en na- tuurlijk meestal te klein. Een bui- tenstaander kon het Rotterdamse petro-chemische complex er onmid- dellijk aan af te zien. Bij aanvang van de eerste wedstrijd stonden wij dus met acht man in de snijdende wind op het veld. Voor twee spelers was de geleverde route- beschrijving van te hoge kwaliteit. Ter compensatie had onze keeper, blijkbaar een man van meer dan bancair-modale welstand, zijn leg- guards laten liggen. Met een uit de lucht gevallen inval- ler bonden wij, optimaal geprepa- reerd en gemotiveerd, de strijd met Hoka aan. Een tegenstander, die steeds weer blijk wil geven ook zon- der de gebruikelijke directieven loch over enige eigen ruggegraat te be- schikken (zij werden dan ook weer laatste). Al inspelend en hergroepe- rend naarmate ons groepje zich weer tot een elftal ontwikkelde, wis- ten wij de schade voor Hoka tot een 1-0 nederlaag te beperken. Zij moesten tenslotte nog een hele dag mee. Als beloning mocht onze inval- ler het doelpunt maken. De tweede wedstrijd werd op kunst- gras tegen de Combinatie (districten Overijssel, Gelderland en Limburg) gespeeld. Een gaaf doelpuntloos ge- lijkspel was het resultaat tegen deze immer geduchte opponent, met zo 'n gevarieerde achter- en ondergrond. District Amsterdam was wat las- tiger, daar zij zich versterkt hadden met een oud-Rotterdammer. Wel- licht de reden van ons enige doel punt tegen. Met een uiteraard verder efficiente 2-1 werden zij toch ook moeiteloos in de Rotterdamse knip gewerkt. De laatste poule-wedstrijd was tegen Den Haag, waarvan wij vorigjaar in de finale nipt hadden verloren. Er was dus nog meer inzet. Middels een magistrate lob (boogbal) vanaf de doellijn maakte Pim Paans het doelpunt van de eeuw. Den Haag was volledig verbijsterd. Verdere in- spanning onzerzijds was overbodig. Als tweede geeindigd in de poule, met een gelijk aantal punten als nummer ein, de Combinatie, moes ten wij het gaan opnemen tegen Utrecht, de koploper van de andere poule. Als gevolg van de nederlaag die zij vorig jaar tegen ons in de halve finale leden, hadden zij zich nu versterkt. Na een doelpuntloos gelijkspel bleek voor het eerst onze verrassende superioriteit in het ne- men van strafpushes en de arbitra ge! Dus weer een finale, nu tegen West, een moreel sterke tegenstander in een duur ogende outfit. Toegejuicht door onze districtsdirectie gaven wij op het kunstgras een firaai staaltje resultaathockey weg. De strafpushes werden naar behoren genomen. Alle typische uitingen van topsporter- schap, zoals door de keel gierende zenuwen, waren ruim voorhanden. Na de eerste serie door vijf aange- wezen spelers, moesten namelijk de andere zes ook nog aan bod komen. Direct hierna wist Pim zich weder- om onsterfelijk te maken door de overwinning veilig te stellen. Aldus, beste Piet, veroverden wij met dat ons zo tekenende karakter de beker, die ons door de heer mr J. Visser, de gehele dag al aanwezig, op de hem kenmerkende wijze werd uitgereikt. Ter vulling van de bokaal stelde het organisatie-comile nog enige flessen wel zeer Haagse champagne ter be- schikking. Een sympathiek en wel- verdiend einde van een door Den Haag vlot georganiseerd toernooi. Aangezien Rotterdam/Zeeland nu in 1982 het toernooi zal organise- ren, rekenen alle hockeyers vast op jouw aanwezigheid. Gezien de be- toonde inzet van alle R/Z-spelers een niet meer fe ontwijken verplich- ting. Gaarne zal ik ingaan op je verzoek om in een vertrouwd en rustig sta- minee je de eerste beginselen van deze sport op verfrissende wijze bij te brengen. Tot spoedig, Johannes Heer Johannes, Eerstens mijn felicitaties voor het re sultaat van het, om jouw persoon geformeerde, hockeyteam. Dat in het land der blinden e£n oog koning is, daar wil ik het nu niet over heb- ben. Wat betreft die armetierige te- nues, och, die waren waarschijnlijk in overeenstemming met het ver- toonde spel. Toch zal ik, als in 1982 het toernooi in Rotterdam wordt gehouden, daarbij stellig aanwezig zijn. De af- spraak om een staminee te bezoe- ken blijft gehandhaafd. Het mij, bij die gelegenheid. bijbrengen van de hockey-spelregels zal je stellig niet zwaar vallen. Van zo'n simpele sport kunnen die nooit moeilijk zijn. Meer moeite zal ik hebben om bin- nen een jaar mijn vocabulaire op te vijzelen en mijn Rotterdams plat enigszins aan te passen aan het ABN van de heren hockeyers. Bij het ledigen van de ook in 1982 weer door Rotterdam/Zeeland te winnen beker, en ook de daarna te hejfen pinten, kan echter op mijn volledige inzet worden gerekend. Met Vr.Gr. P. J. den Haan Van 21-24 juli a.s. zal in Nijmegen weer de vierdaagse worden gelopen. Voor het ontstaan van de marsloop moeten we terug gaan tot rond 1909, toen een stel sportlui in diverse plaatsen afstandmarsen ging lopen. Omstreeks 1916 groeide dit uit tot een militaire prestatiemars, waarin ook het aantal burgers dat mee ging lopen gesladig steeg. In 1919 liep de eerste vrouw de vier dagen uit. De stad Nijmegen werd in 1927 uitge- kozen als plaats van vertrek en aan- komst, aangezien het een grote gar- nizoenplaats was waar veel militai- ren gelegerd waren. Wie de Vierdaagse tienmaal uit- loopt ontvangt het Gouden Kruis. Dit werd in 1926 voor het eerst uit gereikt aan een militair. In 1934 Met ingang van 1 april jl. is de heer J.J. Gerritse (38), chef de bureau en afdelingsadviseur voor juridische za- ken van het Pensioenadviesbureau van Mees zoonen Assurantien, lid geworden van de Redactiecommis sie. De heer Gerritse werkt al sinds 1 augustus 1969 bij Mees zoonen en is door en door thuis in het advi- seren inzake pensioenproblematiek. Voordien heeft hij rechten gestu- deerd aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Hij zal zich vooral toeleg- gen op de voorlichting in Ankertros over de Algemene Assurantie Groep (AAG) en werkmaatschappijen. Hij hoopt op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren tot een grotere sprei- ding van de informatie over het assu- rantiebedrijf in de bank. Geen eenvoudige opgave, a) zegt hij al redactionele ervaring te hebben opgedaan o.a. door het schrijven van artikelen voor Assurantie-lnforma- tie, dat door Mees zoonen wordt uitgegeven. De heer Gerritse heeft zijn bureau in het kantoor van de AAG aan de Van Vollenhovenstraat in Rotterdam. Hij is lid van de OR van de AAG en heeft zo de mogelijkheid te overzien wat zich in het bedrijf afspeelt. Wij vertrouwen erop dat hij zich spoedig in de Redactiecommissie thuis zal voelen en hierin een belangrijke in- breng zal hebben als vertegenwoor- diger van een bedrijfsonderdeel dat tot dusverre niet was vertegenwoor- digd. Wij wensen hem graag veel succes! Redactiecommissie Ankertros 20 Anken

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Algemene Bank Nederland - Ankertros | 1981 | | pagina 20