PEÏTR DEBETWÈTER Op de foto voor het Sociaal Jaarverslag '79 amrotqjscoop en verder. Mahuko-directie tot medewerkers: Druk programma Procedurefouten Amroscoop is het personeelblad van de Amro Bank en verschijnt iedere 14 dagen Oplage: 25.000 ex. Adreswijziging opgeven via de D.P.F. Gepensioneerden aan atd, Pensioenen Herengracht 595 1017 CE Amsterdam-C amro scoop Minister Van der Stee tijdens zijn rede ter gelegenheid van de opening van ons kantoor in Moskou. V.l.n.r. mevrouwen de heer Heslenfeld (onze vertegenwoordiger in Moskou), dr H. G. Advokaat (lid Raad van Bestuur), mrA.P. J)M. M. van der Stee (minister van Landbouw Visserij), de heer V. A. Pekshev (vice-chairman of the State Bank of the USSR) en dr K. W. Rcinink (de Nederlandse ambassadeur in de Sovjet-Unie). Amro Moskou officieel van start MOSKOU Een geanimeerde, drukbezochte receptie in het Moskouse hotel National was de entourage waarin de heer A. P. J. M. M. van der Stee, minister van Landbouw en Visserij, tussen het gedrang door onze nieuwe verte genwoordiging in Moskou op 22 november officieel opende. Diezelfde dag verscheen in de Nederlandse dagbladen de opval lende Amro Moskou-advertentie. Ruim 400 gasten Russen, Neder landers en vele andere nationalitei ten zetten de opening luister bij, onder wie ook de deelnemers aan de in de Russische hoofdstad lopende Nederlandse beurs 'Agro-Techno- Expo'. Een betere start kon Amro- vertegenwoordiger, de heer E. H. R. M. Heslenfeld, zich niet wensen. Het feit dat hij al wat jaartjes erva- 5 Fadet-rei-zen ring heeft met het zaken doen in Moskou en daar reeds vele mensen kent, zal mede tot het succes van de ze officiële opening hebben bijge dragen. De receptie werd voorafgegaan door een persconferentie voor de Russi sche journalisten en buitenlandse correspondenten/persbureaus waar ons lid van de Raad van Bestuur dr H. G. Advokaat en de heer Heslen feld het nodige vertelden over de ac- Eind oktober begin november zijn in een veertigtal kantoren in ons land opnames gemaakt voor ons nieuwe Sociaal Jaarverslag. Fotograaf Ludo Bergmans, diens echtgenote en Johan de Lange van het Bureau voor Public Relations doorkruisten drie weken lang 'de lage landen bij de zee' van Enkhuizen tot Roermond en van Groningen tot Kapelle (Zeeland) voor een plaatje bij een praatje. Het resultaat ziet u volgend jaar. Deze foto werd overigens genomen in de stad, die in Middeleeuwse oorkonden gewoonlijk wordt aangeduid als Trajectum. In Maastricht dus. mv-pian eerst breder toetsen AMSTERDAM - Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in een van de zalen van het RAI Congrescentrum in Amsterdam heeft de directie van Mahuko de gerezen problemen rond het uitstel van de invoering van het IRV-plan met de medewerkers besproken. Zoals wij in het vorige nummer van Amroscoop berichtten, vormde dit uitstel en met name de informatieverstrekking over de achtergronden van deze beslissing voor de ORFM aanleiding het overleg met de directie op te schorten. De ca 150 belangstellenden waren afkomstig uit alle delen van het land. Zij vertegenwoordigden de Finata-, HDM-Mundus-kantoren en de me dewerkers van het hoofdkantoor van tiviteiten van onze bank in het alge meen en van de Russische telg in het bijzonder. Wat het laatste betreft: dit kantoor - gevestigd in Hotel Intourist zal zich. zoals wij reeds in een vorigo Amroscoop schreven, niet met de 'alledaagse' bankzaken bezighou den, maar zich veeleer richten op het assisteren en adviseren van Neder landse bedrijven bij hun contacten met de USSR. Verder houdt de vertegenwoordiging zich bezig met het intensiveren van de contacten met de financiële wereld en gaat het de mogelijkheden na tot uitbreiding van de handel en de industriële samenwerking tussen Nederland en de Sovjet-Unie. In het kader van deze officiële ope ning werkte een zevenkoppige Am- ro-delegatie onder leiding van de heer Advokaat op 21 en 22 november een drukke agenda met officiële be zoeken af. Zo vonden o.a. gesprek ken plaats met topfunctionarissen van vier staats-bankinstellingen, te weten de State Bank of the USSR (die de heer Heslenfeld zijn 'accre ditering' verleende), de International Investment Bank„de Foreign Trade Bank en de International Bank for Economie Co-operation. Verder woonde men de officiële opening (ook door minister Van der Stee) bij lees verder op pagina 3 Mahuko. Aan deze bijeenkomst was een soortgelijke bespreking met de Finata-directeuren en de staf van de Finata Bank voorafgegaan. De ontwikkelingen rond het IRV- plan hebben binnen de Mahuko-or- ganisatie, en vooral bij de medewer kers van de Finata Bank. een gevoel van onzekerheid tot gevolg gehad. Het IRV-plan houdt immers in de eerste plaats een serie maatregelen in die tot doel hebben de commerciële kracht van de Finata-organisatie te versterken. Dr E. J. Prins, voorzitter van de Ma huko-directie, leidde de bijeen komst. Achter de 'groene tafel' ver der de heren Van der I1©*, en Bent- hem de Grave, leden van de Mahu ko-directie. De heer Prins begon met een korte uiteenzetting van de loop der ge beurtenissen die tot de huidige si tuatie heeft geleid. Hij gaf toe dat er procedurefouten waren gemaakt. Maar dat daardoor het gehele IRV- plan van de baan zou zijn ontkende hij. „Het licht staat op oranje, niet op rood," aldus de heer Prins. „Het project moet nader in samenhang met het lange termijn commercieel plan van Amro worden bezien. Wij staan nog steeds achter het project." De heer Van der Poel bracht onder meer naar voren dat het project nooit officieel van start is gegaan. „We bevonden ons nog in de periode, waarin in een aantal 'proeftuinen' het plan werd getoetst. Degenen die er direct bij betrokken zijn weten dat ook. Er zijn voorbehouden gemaakt, die het mogelijk maken na een be paalde periode te stoppen." vervolg van pagina 3 Redactie: Johan B. de Lange, Maike Versteeg en Tonnie Marrée. Eindredactie: Joop C. Twiit telefoon 020-282423/ 283656/284282 Adres redactie: Bureau voor Public Relations Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam-C. Overname van artikelen is na toestemming van de redactie altijd mogelijk. Wijziging in de salarisafrekening bij ziekte. Pagina 3. Bibliotheken zoeken erkenning. Pagina 4. Jubilaris De Leeuw: Vijftig jaar, dat red je nooit alleen.Pagina 7.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Amro Bank - Amroscoop | 1979 | | pagina 1