VOOR OUITENLANDER REGINT HOLLAND OP SCHIPHOL Troelstra-oord Beekbergen vervangt „Amsterda" Amro-rapport voor staatssecretaris Hazekamp W. B. Versteeg als ridder met pensioen PETER DEBETWETER amro® scoop en verder, Amro opent derde kantoor AMSTERDAM/SCHIPHOL - „Een uitdaging," zo typeerde di recteur J. J. van Lieshout de der de en nieuwste vestiging van onze bank op de nationale luchthaven Schiphol. Na de kantoren Schip hol Oost en Schiphol Vrachtge bouw volgde op 15 oktober de in gebruikneming van kantoor Sta tionsgebouw-Noordzijde waar mee Amro hoopt een nieuw re- presentatiepunt voor haar cliën ten te creëren. Aan de vooravond van de opening ging Amroscoop op bezoek bij dit kantoor dat, qua ligging, uitste kend past in het rijtje anders- dan-andere kantoren. Tijdens on ze 'rondvlucht' vertelde direc teur Van Lieshout over het hoe en waarom van deze vestiging. lees verder op pagina 3 Hotel Troelstra-oord in Beekbergen, waar volgend jaar de bridge-, schaak- en klaverjas toernooien zullen worden gehouden. BEEKBERGEN - De bridgers, klaverjassers en schakers van on ze bank kunnen gerust zijn: de vervanging van „Amsterda", ons vakantieoord in Laag-Soeren, voor de jaarlijkse landelijke toer nooien is bekend. Het wordt het hotel Troelstra-oord aan de Loe- nenseweg in Beekbergen (Gld). Deze kleine Gelderse gemeente ligt onder de rook van Apeldoorn, slechts op geringe afstand van Laag- Soeren. Het Troelstra-oord bevindt zich midden in een groot park van circa acht hectare, waar je heerlijk kunt wandelen. Het hotel beschikt over alle moderne comfort, terwijl (eigen) parkeergelegenheid aanwe zig is. Van de mensen die zich volledig hebben ingezet voor het vinden van een 'nieuw Laag-Soeren' behoren zeker ook de voorzitters van de res pectievelijke besturen van de Amro ba personeelsverenigingen in Rot terdam. Den Haag en Amsterdam. Over de uiteindelijke keuze van Beekbergen is men een unanieme mening toegedaan: „De ligging is erg centraal, erg gun stig. Bovendien zitten we dan in de oude vertrouwde omgeving. En mocht in de praktijk blijken dat de accommodatie niet aan onze ver wachtingen voldoet, dan hebben we de vrijheid van het bedrijf uit te kij ken naar een andere, meer geschikte locatie. Zo'n vaart zal dat echter niet lopen, want wij dachten met het lees verder op pagina 3 Amroscoop is het personeelblad van de Amro Bank en verschijnt iedere 14 dagen Oplage: 25.000 ex. Adreswijziging opgeven via de D.P.F. Gepensioneerden aan afd. Pensioenen Herengracht 595 1017 CE Amsterdam-C amro ©scoop AMSTERDAM - De Stichting Projektontwikkelingsbureau Am ro heeft een onderzoek laten in stellen naar „de ambachtelijke bedrijven in stadsvernieuwingsge bieden". Zo luidt ook de titel van het rapport dat als resultaat ervan op maandag 8 oktober werd aan geboden aan staatssecretaris Th. M. Hazekamp van Economische Zaken. Het onderzoek werd gedaan door de Universiteit van Amsterdam en stond onder leiding van prof. dr J. G. Lambooy. Doel ervan was te komen tot mogelijke normen voor de ver- plaatsingsproblematiek van am bachtelijke en industriële bedrijven in stadsvernieuwingsgebieden. Zulke normen en richtlijnen bestaan voor deze sector namelijk niet. Ze zijn wel voorhanden voor de planning en realisatie van winkelvoorzieningen. Ambachtelijke bedrijven blijken sterk buurtsoort gebonden, aldus concludeert het rapport, en zijn ge woonlijk gevestigd in gemengde woon-werk-wijken rondom het stadscentrum. Ze worden vaak ver eenzelvigd met oude mannen in stofjassen. Maar dat is onjuist. In de regel zijn het levenskrachtige en mo derne bedrijven, die alleen al in Amsterdam aan zo'n 38.000 mensen werkgelegenheid bieden. Dat is 12 procent van de arbeidsplaatsen in de hoofdstad. Veel is er overigens niet bekend over deze sector. Het rapport wordt dan ook een vooronderzoek genoemd. Hoewel het zich geheel richt op de situatie in Amsterdam, bieden de gegevens ook voor andere plaatsen voldoende aanknopingspunten. Het werd dan ook op ruime schaal ver spreid. Burgemeester Bode van Veenendaal speldt districtsdirecteur Versteeg de onderscheiding op die hoort bij een Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. VEENENDAAL - Districtsdirecteur W. B. Versteeg is met pensioen. Meer dan 50 jaar heeft hij in 't Veen gebankierd. Eerst bij de Veensche Bank, daarna bij de Amsterdamsche en de laatste jaren bij de Amro Bank. Staatssecretaris Hazekamp met het rapport. Rechts drs E. Prickde directeur van de Stichting Projektontwikkelingsbureau Amro. Ook buiten zijn bankfunctie heeft de heer Versteeg vele verdiensten. Ver vulde tal v^n bestuursfuncties. Zo was hij één van de initiatiefnemers van het cursusproject „Veenendaal maakt Veenendaal wijzer", waarin men 80 verschillende kanten op kan. van metselaar tot wijsgeer (om een paar uitersten te noemen). Verder was hij actief ten behoeve van de sport, de kankerbestrijding en had geregeld zitting in comités voor in cidentele gebeurtenissen. Alles bij elkaar voldoende reden voor een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burge meester P. Bode van Veenendaal speldde hem tijdens de drukbezochte receptie de versierselen op. Redactie: Johan B. de Lange, Maike Versteeg en Tonnie Marrée. Eindredactie: Robert A. van Dijk. telefoon 020-282423/ 283656/284282 Adres redactie: Bureau voor Public Relations Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam-C. Overname van artikelen is na toestemming van de redactie altijd mogelijk. COR deed slechts één aanbeveling in vacatures Raad en Commissa rissen. Pagina 3. Agent zijn van een reddingmaat schappij is een erefttnctie. Pagina 4 Kantoor Goes besprak Sociaal Jaarverslag. Pagina 5. Loes Dekker: Kampioen door val len en opstaan. Pagina 6.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Amro Bank - Amroscoop | 1979 | | pagina 1