Luchtdoop Amro Reizenballon en verder Vakantieseizoen voorbij "aJim ''\m r| SPANNENDE ONDERHANDELINGEN IN GOEDE SFEER QtniYi 0"n crnnn Adres redactie: We blijven dus definitief in Amster dam? Van Westreenen: „Geen verdere de centralisatie van hoofdbankactivitei- ten, maar huisvesting geconcen treerd in Amsterdam, heeft ons van 't begin af aan voor ogen gestaan. Overigens zorgvuldig gespreid over drie plaatsen in dit gebied, dat wel, waarbij de situering ten opzichte van de arbeidsmarkt een belangrijke rol heeft gespeeld. De toenemende overlegsituatie bin nen de hoofdbank en de opvangmo gelijkheden ten aanzien van de steeds sneller gaande veranderingen binnen de bank hebben evenzeer gepleit voor blijvende huisvesting in één gebied. Houdt u hierbij echter wel in het oog dat over de raamovereenkomst eerst nog advies moet worden ingewonnen bij de be trokken ondernemingsraden, voor dat zij ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de Raad van Com missarissen." lees verder op pagina 3 AMSTERDAM-VONDELPARK Onder grote belangstelling van nieuwsgierig toegestroomde Von delparkwandelaars werd op zon dag 16 september de nieuwe Amro Reizenballon voor 't eerst van zijn verpakking ontdaan. Langzaam maar zeker vulde het immense gevaarte zich met hete lucht en AMSTERDAM - Uit alle dagbla den heeft begin deze maand een meer dan levensgrote postzegel met nevenstaande tekst u aangekeken. Privérekeninghouders van de Amro Bank kunnen hun betalingsopdrach ten voortaan door middel van een gratis voorgefrankeerde envelop naar hun kantoor sturen. Na de invoering van het dagelijks renterekenen en de automatische cheque-toezending in korte tijd al weer een sterke verbetering van onze privérekening. We maken het onze cliënten op die manier steeds mak kelijker. Natuurlijk zullen ook onze gepen sioneerde medewerkers van deze nieuwe service gebruik maken. Als personeelslid kunt u de portvrije en velop vanzelfsprekend ook gaan ge bruiken. maar we rekenen er wel een beetje op dat u in de meeste gevallen uw betalingsopdrachten zult blijven meenemen als u naar uw werk gaat. stond kleurrijk te pronken in de gloedvolle namiddagzon. Jammer dat Amroscoop niet in vierkleu rendruk uitkomt, maar u moet maar van ons aannemen dat het een schitterend gezicht was. Het sein „ready for take off' kon echter niet op het geplande tijdstip gegeven worden; ballonvaarder Hans Zoet achtte de wind te sterk om op te stijgen. Helaas bracht dit met zich mee dat burgemeester Polak, die de eerste vaart mee zou maken ter herdenking van het feit dat honderd jaar geleden de eerste in Nederland vervaardigde gasballon de lucht in ging, de opstijging niet meer kon af wachten. Toen de wind wat ging liggen, rees de ballon boven het Vondelpark uit met aan boord Nini Boesman en Hans Zoet, voor een 35 minuten durende vaart naar Monnickendam. Me vrouw Boesman, die naast honder den vaarten met een gasballon nu lees verder op pagina 8 UI 1 HU k2z OwUUIJ Bureau voor Public Relations Redactie Johan B. de Lange. "oiTc^Amsterdam-C Maike Versteeg en Tonnie Marree. 1017 Amsterdam u Eindredactie: Robert A. van Dijk. Overname van artikelen is na telefoon 020-282423/ toestemming van de redactie altijd 283656/284282 mogelijk. Negen Amro'ers en een Amster damse wethouder geven hun visie op hel Drie Punten Plan. Pag. 4 Uden/ Veghel trotse winnaar Bra bants voetbaltoernooi. Pag. 6 Amro Studiefonds welkome aan vulling op mogelijkheden die over heid biedt. Pag. 5 Gerrie Koelewi/n van Amro Spa kenburg zat 105 uur paal. Het waaromleest u op pag. 7 Amroscoop is het 1 amro s scoop aan afd. Pensioenen Herengracht 595 1017 CE Amsterdam-C.. Drie Punten Plan: voor flmrn ennrme miilnaal De laatste vakantiegangers verlaten Laag-Soeren gezellige week hadden doorgebracht. Ons vakantiecentrum in Laag-Soe ren zal tot eind dit jaar alleen nog worden gebruikt voor cursussen en het landelijke schaak- en bridgetoer- nooi. derkomen zal vinden. Over de wijzi gingen in de oorspronkelijke plan nen en over andere zaken met betrekking tot het Drie Punten Plan. het grootste bouwplan in de geschie denis van Amsterdam waarover met een bedrijf overeenstemming is be reikt. is Amroscoop gaan praten met de heren Van Westreenen en Advo- kaat. LAAG-SOEREN Vanaf vrijdag 21 september is ons vakantieoord Amsterda in Laag-Soeren niet langer vakantieoord. Op die dag namelijk verliet de laatste groep vakantiegan gers dit Veluwse dorpje per bus: ge pensioneerden, die gezamenlijk een A dvokaat hoofdstad over een tiental gebouwen terug te brengen tot drie grote kan toren. Daartoe zou er gebouwd moeten worden in de Bijlmermeer, in Sloterdijk en op de plaats van het voormalige Brouwerswapen aan het Rembrandtsplein. Die bouwplaatsen zijn overeind gebleven, tenminste pOalzitten m Spakenburg. AMSTERDAM - „Voor de bank een belangrijke mijlpaal," zo meende de heer C. J. P. van Wes treenen van onze Raad van Be stuur enkele uren na de perscon ferentie op 20 september, waarop het (vernieuwde) Drie Punten Plan wereldkundig werd gemaakt. „Voor Amro èn de gemeente Am sterdam een historische gebeur tenis," aldus zijn collega van ons hoogste bestuurscollege dr H. G. Advokaat. Van Westreenen en Advokaat vormden samen de delegatie van onze bank die de beslissende be sprekingen met het college van B W van Amsterdam heeft gevoerd. Onderhandelingen die ongeveer ne gen maanden hebben geduurd. In december vorig jaar immers lan ceerde onze bank het plan de huidige spreiding van de hoofdbank in de Van Westreenen wat de Bijlmermeer en Sloterdijk aangaat. De nieuwbouw aan het Rembrandtsplein zal de bank niet zelf gaan gebruiken. Het projectont wikkelingsbureau van Amro zal voor andere bedrijven kleine kantoren met in totaal tussen de 4000 en 5000 vierkante meter vloeroppervlak gaan bouwen, alsmede horeca en/of win kels. en een dertigtal huurwoningen beneden de distributiegrens. Het niet doorgaan van de bouw van een nieuw bankkantoor aan het Rembrandtsplein is één van de twee opvallendste wijzigingen in het 'ou de' Drie Punten Plan. De andere is dat Amro dochter Pierson, Heldring Pierson in het bestaande kantoor aan het Rembrandtsplein/Heren- gracht mogelijk een toekomstig on-

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Amro Bank - Amroscoop | 1979 | | pagina 1