PETER DEBETWETER Eigen districtskantoor voor Capelle a/d IJssel Amro Singapore en Tokio officieel geopend K i amro Ij scoop en verder GEEN BANKKANTOOR BROUWERS WAPEN IplïïF" BAI Binnenstad Amroscoop is het personeelblad van de Amro Bank en verschijnt iedere 14 dagen Oplage: 25.000 ex. Adreswijziging opgeven via de D.P.F. Gepensioneerden aan afd. Pensioenen Herengracht 595 1017 CE Amsterdam-C amro scoop Gemeente Amsterdam en Amro akkoord over Drie Punten Plan AMSTERDAM - Het College van B&W van Amsterdam en de Raad van Bestuur van onze bank hebben overeenstemming bereikt over het zogenaamde Drie Punten Plan. Zoals bekend wil dit plan de huidige spreiding over een tiental gebouwen van de hoofdbank Amsterdam op den duur terugbrengen tot drie locaties. De bouwplannen van Amro voorzien in nieuwbouw op drie plaatsen in Amsterdam, namelijk de binnenstad, de Bijlmermeer en Sloterdijk. Het gaat bij deze plannen onder meer om 125.000 m2 nieuw te bouwen kantoorvloeroppervlakte. Daarmee zijn het de grootste bouwplannen in de geschiedenis van Amsterdam waarover met een bedrijf overeen stemming is bereikt. Bij de hoofdbank Amsterdam van onze bank en de Amsterdamse vesti gingen van Pierson. Heldring en Pierson (een 100% dochter van Am ro) werken op dit moment ruim 5200 medewerkers. Het Drie Punten Plan voorziet in de huisvesting van al deze medewerkers en kent daarnaast flexi biliteit voor de toekomst. De bouwplannen die voortvloeien uit het Drie Punten Plan betekenen 3000 a 4000 manjaren werk in de bouw. Daarbij is geen rekening gehouden met de werkgelegenheid die dit be tekent voor de toeleveringsbedrijven. Vanuit de maatschappelijke doel stelling, het bevorderen van het ge bruik maken van openbaar vervoer door werkenden bij het woon-werk- verkeer. zullen Amro en de gemeente Amsterdam gezamenlijk een studie maken over de bevordering van deze doelstelling. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de vak bonden zullen worden uitgenodigd aan deze studie mee te doen. De onderhandelingen over het Drie Punten Plan zijn in januari dit jaar gestart. Tijdens deze onderhandelin gen heeft Amro haar aanvankelijk ingediende plan gewijzigd. Onze bank is tot bijstelling van het Drie Punten Plan gekomen door de haars inziens te grote concentratie in de Kt KENINGHOUD GR tPEN LfGGlMGK N Avcno in Tokio, binnenstad en de noodzakelijke op lossing van de huisvestingsproble men van Pierson. Heldring en Pier son in de Amsterdamse binnenstad. De raamovereenkomst houdt met betrekking tot het Drie Punten Plan het volgende in: In de binnenstad omvat het bouw plan het gehele gebied tussen de Amstel, Paardenstraat, Amstelstraat en Bakkersstraat (het voormalige terrein Brouwerswapen). Het Gou den Hoofd en de Bakkersstraat 3 tot en met 9 zullen bij de plannen wor den betrokken. De bouwplannen zullen in opdracht van de bank door haar projectontwikkelingsbureau ten behoeve van derden worden ontwik keld. Ten aanzien van de bestem- lees verder op pagina 2 "JSUtHÏÏ Mr R. Koole overhandigt de eerste van elf bomen aan de Capelse burgervader CAPELLE AAN DE IJSSEL - Ca pelle, gelegen op de rand van het wat meer industriële gedeelte van het Rijnmondgebied en het zuidelijke deel van de Randstad, ontwikkelt zich als groeikern. De stad zal de komen de jaren uitgroeien tot een plaats met 70.000 inwoners met de daarhij beho rende woon- en werkgelegenheid. Door deze ontwikkelingen werd het voor Amro noodzakelijk Capelle met een eigen districtskantoor uit te breiden. Op 31 augustus vond de of ficiële opening van deze nieuwe ves tiging plaats. „Er zullen zich bedrijven vestigen, voornamelijk met administratief ka rakter. die qua werkgelegenheid zul len aansluiten bij het opleidingsni veau van de Capelse bevolking. De dienstverlenende functie van de handelsbanken brengt met zich mee dat zij zich vestigen waar activiteiten zijn of komen. Bij de beslissing van de Amro Bank om zich hier te vesti gen is duidelijk de groeikern Capelle uitgangspunt geweest. Wij juichen dat alleen maar toe. De keuze van de bank om haar aanwezigheid in Ca pelle uit te breiden met een vestiging in Oostgaarde, is naar mijn mening een zeer goede keuze geweest." Dit waren de woorden van burgemees ters drs L. van Leeuwen aan de vooravond van de opening van het nieuwe districtskantoor in zijn ge meente op vrijdag 31 augustus. Het nieuwe kantoor is gevestigd aan het Hollandsch Diep 1, aan de voet van het winkelcentrum De Terp. De nieuwe vestiging komt in plaats van het kantoor dat aan het Raadhuis plein in Krimpen was gevestigd. Omdat daar te weinig uitbreidings mogelijkheden waren, besloot men tot verhuizing naar Capelle. In het bijzijn van een groot aantal genodigden overhandigde mr R. Koole, lid van de Raad van Bestuur, fer gelegenheid van de officiële in gebruikneming. symbolisch een elf tal bomen aan de eerste burger van Capelle. Voor iedere bank een boom dus.... want het district telt inmiddels elf Amro-vestigingen. Die bomen zullen de eerste aanzet gaan vormen voor het nieuw aan te leggen Schollebos. De overhandi ging had daarom een symbolisch lees verder op pagina 10 Donderdagmorgen 20 september werd de pers op de hoogte gebracht van het definitieve Drie Punten Plan. Tijdens de persconferentie v.l.n.r.: dr H. G. Advokaat en C. J. P. van Westreenen van de Raad van Bestuur als woordvoerders van onze bank, en drs E. Heerma, wethouder van A msterdam. Wanneer onze Raad van Be- stuur-voorzitter zich ijlings moet persen in overhemd, das en kos tuum van een kantoordirecteur, doet zich een ietwat ongebruike lijke situatie voor. Dat kan ge beuren, bij voorbeeld nadat, om tijd te besparen, besloten werd Amro-Singapore en Amro-Tokio in één week officieel te openen: dinsdag 4 september Singapore, donderdag 6 september Tokio - een slordige 6000 kilometer van elkaar verwijderd. Binnen zo'n tempo kan er even iets uit de hand lopen en dat gebeurde dan ook: de leiding van de Amro- delegatie mr Vogelenzang en dr Witteveen arriveerde op woensdag 5 september in het geheel niet in To kio, maar op het eiland Taiwan, „slechts" 2000 km, dus 4 uur vliegen, van Tokio verwijderd. Na de spoed, nu spanning bij de al in Tokio gear riveerde overige leden van de Am- ro-delegatie (Drabbe, De Vos van Steenwijk, Steketee en Barkey Wolf) en de leiding van Amro-Tokio: halen ze het progfamma van morgen, vooral de officiële lunch met vele genodigden? Wat er voor de leiding van de Am- ro-delegatie te doen en te beleven viel, vindt u terug in 't volgende programma (én in de foto's die u op de pagina's 4 en 5 aantreft). Programma Amsterdam-Singapore: 12.000 km vliegen maandag 3 september in Singapore: - overdag ontmoetingen met on dernemers, bankiers en autoritei ten, waaronder een bezoek aan de Minister-President. - 's avonds: opening in de National Art Gallery van Singapore van de expositie „Hedendaagse Neder landse Grafische Kunst", samen gesteld uit werken van de Amro Kunststichting, door het Bureau voor PR verzameld uit vele kan toren die spontaan hiertoe mede werkten, en vervolgens plus do- lees verder op pagina 4 Redactie: Johan B. de Lange, Maike Versteeg en Tonnie Marree. Eindredactie: Robert A. van Dijk. telefoon 020-282423/ 283656/284282 Adres redactie Bureau voor Public Relations Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam-C. Overname van artikelen is na toestemming van de redactie altijd mogelijk. O RH besprak tijdens laatste ver- I gadering oude stijl" Sociaal Jaarverslag 1978. Pag. 3 Alle winnaars van de Reisdien- stenzomeractie treft u onder het motto een rondje Amro theater" aan op de pagina's 6 en 7 't Wad doet je wat. Waad met Amroscoop mee op een heuse wadlooptocht. Pag. 8 Gepensioneerden regio Midden beleefden eerste ontmoetingsdag. Pag9

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Amro Bank - Amroscoop | 1979 | | pagina 1