KIND IN DE ZOEKER amro i scoop en verder su UI IIIU OJwuUUU fpjW Amro dochter PETER DEBETWETER Burgemeester van Gouda start nieuwbouw Bedrijfskosten omlaag door energiebesparing sht r ^GÊzoch' In het kantorennet De jury aan het werk Martine Bijl, Bert Haanstra, Michel van der Plas, Ruud Krol, Guus de Jong, Ria Bremer en Dick Bruna hebben zich onlangs kijkend en keu rend gebogen over niet minder dan vijfduizend foto's en dia's, met als onderwerp Het Kind. Inzendingen voor de fotowedstrijd, die ter gele- giebesparingen en kostenbesparin gen opleveren." De heer P. J. van Winden, hoofd van het Directoraat Onroerend Goed, gevraagd naar zijn visie met betrek king tot de 5% energiebesparing die door de overheid aan ons wordt ver zocht: „Hoe wij nu bezig zijn met de energiebeperkende maatregelen? Los van de gevraagde 5% kan ik u zeggen dat wij binnen onze verant woordelijkheid ontdekt hebben, of liever gezegd wij zijn ons bewust ge worden dat wij in de gebouwen die wij de laatste jaren hebben gesticht, vele elementen aanbrachten die kostbaar waren qua investering en exploitatie. Dit geldt voornamelijk ten aanzien van de klimaatbeheer- lees verder op pagina 6 GOUDA Onder het toeziend oog van Auto Lease directeur J. A. Korver sloeg Gouda's bur gemeester Chr. van Hofwegen op vrijdag 24 augustus de eerste paal voor een nieuw te bouwen be drijfspand voor Amro dochter Auto Lease Holland B.V. De nieuwbouw wordt gesitueerd in Gouda op het industrieterrein Den genheid vanv het Jaar van het Kind werd georganiseerd door Kodak. Minolta, Vivitar, de fotobladen Fo cus en Foto, en onze bank. Voor de prijswinnaars is door de bank een 50-tal Florijnenvloot spaarrekenin gen beschikbaar gesteld, waarvan de twaalf hoofdprijswinnaars een inleg ontvangen van ƒ500,—; de 38 win naars van een eervolle vermelding ontvangen een inleg van 100,—. Op 10 september werd bij Kodak te Odijk een expositie van de 50 win nende foto's geopend, bij gelegen heid waarvan mevrouw J. G. Kraayenveld-Wouters, staatssecreta ris van CRM, de prijzen uitreikte. De expositie zal van half september na haar première op de Feminabeurs te Rotterdam tot mei 1980 bij veer tien Amro-kantoren rouleren. (Zie daarvoor de expositie-agenda in Amroscoop). Van de 12 foto's van de hoofdprijs winnaars wordt een kalender 1980 geproduceerd, die voor ƒ15,— op de tentoonstellingspunten verkrijgbaar is, waarvan 5,— ten goede komt aan de stichting Internationaal Jaar van het Kind. Verwacht wordt, dat via onze kantoren 10.000 exemplaren verkocht zullen worden. Uitert vlak naast het Groothandels centrum Gouda. Auto Lease Hol land B.V. beweegt zich op het terrein van de operationele leasing (verhuur op lange termijn) van personen- en bestelauto's. In Nederland kan Auto Lease Holland B.V. gerekend wor den tot één der grootsten op dit ge bied. Als alles volgens plan verloopt zal de nieuwe vestiging vóór 1981 opera tioneel zijn. Redactie: Johan B. de Lange, Maike Versteeg en Tonnie Marrée. Eindredactie: Robert A. van Dijk, telefoon 020-282423/ 283656/284282 Adres redactie. Bureau voor Public Relations Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam-C. Overname van artikelen is na toestemming van de redactie altijd mogelijk. Kredietbeleid uitvoerig besproken in Ondernemingsraad Kantoren. Pag. 3 Revanche cricketers Lloyds Bank op A mro team. Pag. 3 'Vlieg' er even tussen uit met Amro Reizen. Goedkope aanbiedingen buiten het hoogseizoen in Frankrijk, België, Zweden en Finland. Zie de hartpagi- na's Bridgers Amroba vieren binnenkort gouden jubileum. Pag. 7 Amroscoop is het 1 personeelblad van de Amro Bank en MÊÊÊ^Ê |l >v amm Qnnnn aan afd. Pensioenen ^B Hfttv Herengracht 595 ^B 1017 CE Amsterdam-C Natuurlijke ventilatie heeft de voorkeur Advertenties VoorOK In kleinere kantoren speelt dat hele maal of bijna niet. Daar kunnen ook op andere manieren bijdragen gele verd worden aan energie en kosten besparing." AMSTERDAM In de vorige afle vering over de besparing van energie hadden we het over de hoofdbank vestigingen. Wij besluiten deze serie thans met de visie van onze deskun digen over de klimaatbeheersing in het kantorennet. Ook onze bedrijfs arts dr E. van Westreenen spreekt zich over dit onderwerp uit. den op het gebied van isolatie, dak materialen enz. Een zo op het oog kleine, maar toch wel belangrijke besparing is de start met het aan brengen van kleine ventilatieraam- pjes in de overigens geïsoleerde kas afdelingen van de bijkantoren. Door het aanbrengen van die kleine rendement heel wat. Bij klimaatbe heersing onderscheiden we: natuur lijke ventilatie, mechanische ventila tie, mechanische ventilatie plus koe ling en ten slotte volledige aircondi tioning. Het is een feit dat volledige airconditioning, dat wil zeggen: me chanische ventilatie plus koeling en luchtbevochtiging, een grandioze energieverslinder is. Op grond van dit gegeven, heeft het Binnenlands Bedrijf besloten in principe geen volledige airconditioning toe te pas sen. Het probleem van de klimaatbe heersing in de kantoren is totaal an ders dan bij de hoofdbank. B. J. Christiaanse (Hoofd afdeling Huis vesting Kantoren): „Er is een hele ontwikkeling gaande. Bij onze bank is echt in studie hoe wij bij de bouw van kantoren zoveel mogelijk ener gie en kosten kunnen besparen. Denkt u maar eens aan mogelijkhe- raampjes, waardoor natuurlijke ven tilatie ontstaat, kan per bijkantoor aan investering en apparatuur zo'n 40.000,— worden bespaard. En wanneer we dat omrekenen over al onze bijkantoren, dan betekent dat En hoe zit het met de verlichting van de kantoren? Christiaanse: „Ook daar zijn we hard bezig om voorzieningen te treffen. Daarbij kan gedacht worden aan schëmerschakelaars, waardoor de buitenverlichting en de binnenver- lichting op bepaalde tijden wel of niet ontstoken zijn. Nee, wij lopen be slist niet achter de feiten aan. Alle aspecten worden nauwkeurig en in samenwerking met het Directoraat Onroerend Goed bekeken. Ook bij de nieuwbouw al wordt fundamen teel gekeken naar mogelijkheden die gunstige werkomstandigheden van de medewerkers garanderen, ener-

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Amro Bank - Amroscoop | 1979 | | pagina 1