„J23P DEBETWETER vakantie en vakantie is twee Halfjaarcijfers bevredigend amro^scoop en verder 7%- Ir L. W. Koot, Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland: -4f i mP t i Mckergeen £urcktie-eiSen; vandaag" V4kaniie Het begon zo... SVEN Amroscoop is het personeelblad van de Amro Bank en verschijnt iedere 14 dagen Oplage: 25.000 ex. Adreswijziging opgeven via de D.P.F. Gepensioneerden aan afd. Pensioenen Herengracht 595 1017 CE Amsterdam-C amro scoop „Bedrijfskosten omlaag door energiebesparing" (deel 1) AMSTERDAM De discussie is nog altijd gaande, momenteel wellicht meer dan ooit. Het on derwerp is alom bekend: energie besparing. Talloze artikelen in dag- en weekbladen, boeken en brochures hebben al heel wat we tenswaardigheden over dit onder werp over ons uitgestort. Desondanks menen wij er in Am roscoop aandacht voor te moeten vragen. Waarom? Omdat het probleem ons niet alleen in onze privésituatie raakt, maar ook op ons werk. De redactie realiseert zich dat velen vin den „dat het allemaal wel zal mee vallen met die energiecrisis," of „dat er toch wel een oplossing voor de problemen zal worden gevonden." Opmerkingen als „Waarom zullen wij er ons druk over maken? Het gaat toch van de grote hoop?", of „Wat doet het bedrijf er zelf aan?" worden dagelijks gehoord. Amroscoop wil hierop ingaan door aandacht te be steden aan enkele aspecten van de energieschaarste en de besparings mogelijkheden. In deze aflevering eerst iets over het voorspel en over SVEN (Stichting Voorlichting Energiebesparing Ne derland). In de volgende Amroscoop kunt u lezen dat ook onze bank met de problematiek bezig is. In 1972 werd menigeen wakker ge schud door het rapport van de Club van Rome. Een groep particulieren uit de hele wereld uitte haar grote bezorgdheid over de toenemende dreiging van de vele met elkaar ver bonden ontwikkelingen waarvoor de mensheid zich geplaatst ziet. Het rapport Signaleerde onder meer de problemen die veroorzaakt wor den door de toenemende bevol kingsgroei en de voorzienbare gren zen van de wereldreserves aan grondstoffen, die ons aan energie helpen. Het naarstig zoeken naar nieuwe energiebronnen en energie vormen ontslaat ons niet van de verplichting het gebruik van energie drastisch te beperken. Of beter gezegd, wij moeten ons ont houden van energieverspilling. Het is echt nog niet de bedoeling dat we in het donker gaan zitten. Maar minder dan we momenteel verbrui ken kan echt wel. In 1973 werden door de overheid verschillende maatregelen getroffen en werd op de bevolking een beroep gedaan om zuiniger met energie te zijn. Ook binnen onze bank werd een circulaire verspreid waarin gevraagd werd zorgvuldiger met energie om te gaan. Op 31 augustus 1976 werd door de toenmalige minister van Economi sche Zaken R. F. M. Lubbers de Een glunderende Melkhuisje-winnaar Taroczv ontvangt de beker van pre mier Van Agt. Meer over het tennis-evenement in Hilversum op pagina j. Stichting Voorlichting Energiebe sparing Nederland opgericht, die sindsdien meer en meer bekendheid verwierf onder de naam SVEN. Het doel van de stichting: bevorde ring van energiebesparing. Zij tracht dit te bereiken door voorlichting en adviezen aan het bedrijfsleven en Er zijn van die mensen. Die de platgetreden toeristenpa den wel voor gezien houden en voor wie 'vakantie' sy noniem is aan 'avontuur'. Geen zee is hen te hoog, geen oord te afgelegen, geen sport te dol. Deze mensen hebben wij ook vast in ons midden. Bij deze roepen wij de vakan tie-avonturiers op, collega's van hun verhalen te laten meegenieten. Amroscoop biedt zich aan als medium en verwacht graag uw maar dan wel héél uitzon derlijke verhaal van niet meer dan twee getikte vel letjes. En, bedenkt u even: uw bruisende, boeiende, bi zarre bijdrage is natuurlijk niet compleet zonder foto's! particulieren te geven. Ir L. W. Koot, die bij SVEN techni- lees verder op pagina 5 AMSTERDAM In het afgelopen halljaar hebben de Amro-activitei- ten zich bevredigend ontwikkeld. De geconsolideerde nettowinst over het eerste halfjaar 1979 bedraagt 120,3 miljoen tegen 104,4 miljoen in de overeenkomstige periode van 1978: een stijging van 15,2 procent. De baten zijn ten opzichte van het eerste halfjaar 1978 gestegen van ƒ955,4 miljoen tot ƒ1.074,8 miljoen 12,5 procent). De stijging van de kosten bleef daarbij achter (+10,3 procent): deze namen toe van ƒ703,8 miljoen tot ƒ776,2 miljoen. Hierdoor groeide de brutowinst met ƒ47 mil joen 18,7 procent) tot ƒ298,6 mil joen. Toevoeging aan de Voorziening voor Algemene Risico's bedroeg ƒ90 mil joen tegen ƒ72,5 miljoen in de over eenkomstige periode van het vorig jaar. Ten opzichte van de helft van de Toevoeging in het jaar 1978 be loopt de stijging 16,1 procent. De voorziening voor Belastingen is ge stegen van ƒ74,7 miljoen in het eer ste halfjaar 1978 tot ƒ88,3 miljoen in de eerste zes maanden van dit jaar. De geconsolideerde maandstaat sluit per ultimo juni 1979 met een telling van ƒ74,9 miljard, een toeneming van 17,5 procent ten opzichte van ultimo 1978. Op basis van de resultaten is besloten het halfjaardividend vast te stellen op ƒ2,40 per gewoon aandeel van ƒ20,— nominaal. Dit dividend zal naar keuze van de houder geheel in contanten ontvan gen kunnen worden, dan wel voor ƒ1.20 in contanten en voor ƒ0,50 in gewone aandelen ten laste van de agioreserve. welke aandelen gerech tigd zullen zijn tot het slotdividend over het boekjaar 1979 en tot het di vidend over volgende boekjaren. De betaling zal plaatsvinden vanaf 22 augustus tegen inlevering van de dividendbewijzen 43 en 44. In 1978 werd een gelijk halfjaardivi dend uitgekeerd met een gelijke keuzemogelijkheid. Redactie: Johan B. de Lange, Maike Versteeg en Tonnie Marrée Eindredactie: Robert Avan Dijk. telefoon 020-282423/ 283656/284282 Adres redactie: Bureau voor Public Relations Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam-C. Overname van artikelen is na toestemming van de redactie altijd mogelijk. Chef d'èquipe roeien Paul Dekker over de kansen bij de Olympische Spelen. Pag. 3 Zondagsschilder C. Troostheide exposeert reisimpressies in A Ikmaar. Pag. 4 Een impressie van het internationale tennistoernooi van Nederland op pag. 3 Een onofficiële jubileumviering op pag. 7

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Amro Bank - Amroscoop | 1979 | | pagina 1