OD komst Tokyo operationeel AMRO BIJ SLOTDAG TELEAG t amroösscoop en verder PETER DEBETWETER ORK initiatiefnemer „Werkgroep klachtrecht" rf M Wat is een „klacht"? Amroscoop is het personeelblad van de Amro Bank en verschijnt iedere 14 dagen Oplage: 25.000 ex. Adreswijziging opgeven via de D.P.F. Gepensioneerden aan afd. Pensioenen Herengracht 595 1017 CE Amsterdam-C amro scoop Individuele klachtrecht- AMSTERDAM - Er wordt in de bank momenteel hard gesleuteld aan de totstandkoming van een klachtrechtregeling voor individuele me dewerkers. Het bedrijf heeft de realisering van een eigen regeling ter hand genomen, omdat gebleken is dat op bedrijfstakniveau de instelling van een individueel klachtrecht nog wel enige tijd op zich zal laten wachten. Bedoeling is dat de regeling nog dit jaar van kracht wordt. Voordat het echter zover is zal de regeling in de Centrale Ondernemingsraad be sproken dienen te worden. Het betreft namelijk een concernregeling. niet het aangewezen orgaan is voor het behandelen van klachten van in- Het idee een individuele klacht rechtregeling in het leven te roepen is vorig jaar aangezwengeld vanuit de Ondernemingsraad Kantoren. Sim pel uitgangspunt: iedereen bij de bank die meent reden tot klagen te hebben moet zijn klacht kunnen ui ten en onderzocht krijgen zonder dat hij daar nadeel van ondervindt. De gekozen leden van de ORK waren van mening dat er altijd klachten zullen bestaan die niet kunnen wor den opgelost in de lijn. Vanwege het in de lijn voorkomende systeem van wederzijdse beïnvloeding. De be handeling van een klacht vindt dan met op objective maar op subjectieve wijze plaats. Een andere overweging die de geko zen leden uit de Ondernemingsraad Kantoren ertoe bracht een klacht- rechtregeling krachtig voor te staan: een districtsdirecteur of districtsper soneelfunctionaris die qualitate qua misschien als ombudsman zou moe ten kunnen functioneren, kan dit niet, omdat hij enerzijds uitvoerder van het beleid is en anderzijds klachten moet oplossen die uit dat zelfde beleid voortvloeien. Voor wie op dit ogenblik aan de on dernemingsraad denkt als bemidde laar bij mogelijke klachten, dient te bedenken dat de ondernemingsraad trc.-n; tele t' ffiinq dividuele medewerkers. Een collec tieve klacht is natuurlijk iets anders. De OR-Kantoren heeft in zijn ver gadering van 23 april 1978 een „Werkgroep klachtrecht" in het leven geroepen. Die werkgroep, met als leden mevr. Y. E. Winkelman en de heren H. Kasemir, J. H. Eriksson en W. Stolp,' heeft zich in de afgelo pen maanden intensief beziggehou- TOKYO Met ingang van 5 juni is ons nieuwe kan toor in Tokyo operationeel geworden. De al eerder aangekondigde omzetting van onze vertegenwoordi ging in een volledig bankkantoor was daarmee een feit. Als general manager respectievelijk assistant general manager van het kantoor zijn de heren mr F. Mauritz (2e van links op de achterste rij) en W. G. de Groot (3e van links op de achterste rij) benoemd. ROTTERDAM „Internatio naal Handelen" was de cursus die door Teleac vanaf 20 maart 1979 tijdens een aantal televisie-uit zendingen werd gegeven. De cursus ging over het interna- Werkgroep Klachtrecht". V.l.n.r. Kasemir, mevr. Winkelman, Eriksson en Stolp den met problemen als: omschrij ving van de klacht, positie klachten behandelaar c.q. klachtenbegeleider, structuur van het bedrijf, en samen stelling klachtencommissie. Als re sultaat verscheen in september vorig jaar van de werkgroep de nota „In dividueel klachtrecht". Vanaf dat moment heeft het bedrijf met als basis de nota van de werk groep ook intensief gewerkt aan de totstandkoming van de Amro Klachtregeling, waarvoor een tweetal functionarissen en werk groep elkaar regelmatig ontmoeten om over de talrijke problemen die aan een klachtrechtregeling vastzit ten van gedachten te wisselen. De laatste vergadering met de heren K. W. M. Gobas en drs P. J. J. Bremmer van de afdeling Overlegzaken da teert van 20 april, toen in Utrecht een concept Reglement Amro Klachten regeling kritisch onder de loep werd genomen. Beide partijen zijn het erover eens dat als basis voor de ontworpen re geling moet gelden een zo objectief mogelijke behandeling van klachten. Zowel werkgroep als bedrijf is van mening dat ook bij een klachtenre geling de klager, zijn chef en de per soneelsfunctionaris de eerst aange wezenen zijn om te proberen de geuite onvrede weg te nemen. Al diverse keren is het woord „klacht" gevallen. Wat echter is een klacht? Partijen hebben elkaar ge vonden in de formulering dat een „klacht" ruim geïnterpreteerd dient te worden. De enige beperking die je zou kunnen maken is dat een klacht betrekking moet hebben op de indi viduele werksituatie en/of de ar beidsomstandigheden van de mede werker. Net zoals bij de rechtspraak de hulp kan worden ingeroepen van een ad vocaat, zou, volgens de gespreks partners in Utrecht, een klager zich kunnen laten bijstaan door een klachtenbegeleider dan wel een ver- lees verder op pagina 8 tionaal zaken doen en was be stemd voor werknemers van het midden- en kleinbedrijf. Speciaal voor hen die zich daar al mee be zig hielden, of van plan zijn zich in de toekomst op de internationale markt te oriënteren. Woensdag 6 juni werd door Te leac een zogenaamde slotdag in de Rotterdamse Doelen gehou den. Afdeling Coördinatie Kan toorbegeleiding Buitenlandzaken was er ook. De heer D. J. den Dekker van deze afdeling vertelde ons: „De cursus die Teleac heeft gegeven was een ge beuren waarin de deelnemers op ruime schaal konden kennis maken met de internationale markt via de export en de import. Grote aandacht werd aan een aantal speciale onder werpen besteed. Op het gevaar af niet geheel volledig te zijn, noem ik een paar van die onderwerpen, zoals: de keuze van de markten en de han delskanalen, de samenwerking met de handelspartners, expeditie en transport, de organisatie van de ex port, internationalisatie, de samen werking met de overheid, de over heid als afnemer, de buitenlandse vestiging, medewerkers in het bui tenland, financiering en betalingsre gelingen en informatie als beleids- factor. Toen wij kennis namen van deze cursus hebben wij gevraagd aan de leiding van Teleac of we tijdens deze slotdag ook aanwezig mochten zijn om de deelnemers erop te attenderen dat banken binnen die internationale handel een wel heel bijzondere rol spelen. Dit verzoek resulteerde in een uitnodiging aan alle banken om vandaag hier aanwezig te zijn." Samen met de heren B. Wiebering (afdeling Handelsbemiddeling), G. Roest en H. R. v. d. Hoeven (CKB), zorgde Den Dekker ervoor dat de cursisten door middel van een grote hoeveelheid documentatiemateriaal uitgebreid geïnformeerd konden worden. Den Dekker: „Een aardig detail is wel dat een aantal bezoekers aan onze informatietafel niet wist dat wij ook landenbeschrijvingen uitgaven. In ieder geval moet u het zo zien dat wij hier niet iets staan te verkopen. Wij attenderen de cursisten, van wie blijkt dat daar ook managers van grote bedrijven tussen zitten, erop dat wij bestaan en dat wij heel wat hebben te laten zien op het uitge breide terrein van de internationale handel. En dan vaak nog op terrei nen waar zij ons als organisator be slist niet verwacht hadden. Vanmor- lees verder op pagina 2 Redactie: Johan B. de Lange, 59 n Maike Versteeg en Tonnie Marrée. 1017 CE Amsterdam-C. Eindredactie: Robert A. van Dijk. Overname van artikelen is na telefoon 020-282423/ toestemming van de redactie altijd 283656/284282 mogelijk. Het Sociaal Jaarverslag 1978 ver schijnt één dezer dagen. Op pag. 3 alvast enige indrukken Sociaal beleid Amro uitvoerig be sproken in vergadering OR Kan toren. Pag. 4 Amro Tolkamer is beslist geen doorsnee kantoor. Op pag. 4 wordt uit de doeken gedaan waarom Onze collega Christa van der Lin den werd onlangs Nederlands danskampioene. Haar verhaal vindt u op pag. 8

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Amro Bank - Amroscoop | 1979 | | pagina 1