International Cash Management viert eerste lustrum Opening districtskantoor in teken van Leidse sleutels PETER DEBETWETER amro® scoop en verder... m Operationeel financieel beheer vf'si-Av. tfSKiS#; AMSTERDAM - Iedere onderneming heeft te maken met diverse geldstromen. Gelden die binnenkomen, gelden die uitgegeven worden, uitgeleend, belegd enz. Hoe groter de onderneming, hoe groter ook de aantallen en verschillen in geldstromen, die in het vakjargon met „cash-flow" worden aangeduid. Uiteindelijk streeft iedere ondernemer ernaar dat er meer geld binnenkomt dan eruit gaat. Op zich is dat niet opmerkelijk, maar er zijn bedrijven die op geen enkele wijze zicht hebben op de verschillende in- en uitgaande geld stromen. International Cash Management, een afdeling van Bureau Concern Relaties, houdt zich sedert 1974 bezig met het geven van adviezen aan ondernemingen over hun cash-flow. Afdelingsdirecteur mr A. F. Le Gras (33) vertelt er meer over. „Wij zijn eigenlijk een typische club. Je kunt ons als een soort adviesbu reau omschrijven. Wij houden ons inderdaad bezig met de kringloop van het geld binnen een bedrijf. Er zijn diverse omschrijvingen voor ons werk, dat wij met Cash Management aanduiden. Helaas is er geen goede Nederlandse vertaling voor te vin den, omdat vertalingen vaak niet goed aangeven wat er in het Engels mee wordt bedoeld. Het maakt er het probleem van de juiste interpretatie alleen maar groter door. De letter lijke vertaling geeft aan dat Cash Management zich vooral bezighoudt met het beheer van de gelden die intercity schaaktoernooi,. zich al in het bedrijf bevinden. Maar een bedrijf werkt niet alleen voor vandaag, het werkt ook voor morgen. Het bedrijf verwacht dus ook een 'cash'-positie voor morgen, over morgen en ga zo maar door. Je kunt het hele financiële beheer van een onderneming vertalen naar de geld stromen die in de toekomst te ver wachten zijn, samen met de daaruit voortkomende geldoverschotten of -tekorten. Langs die lijn kun je aan het begrip Cash Management steeds meer een ruimere betekenis geven. Maar meestal ziet men Cash Man agement als: het financiële beheer op een wat kortere termijn. Daarbij wordt over het algemeen een termijn van een jaar aangehouden." Is dat niet een wat al te krappe ter mijn? Men kan toch immers ook wel bepaalde in- of uitgaande geldstromen signaleren die zich over meer dan een jaar uitstrekken? Le Gras: „Ja, dat is zo. Vergeet niet dat wat voor het ene bedrijf als lange termijn geldt weer voor een ander bedrijf als korte termijn geldt. Als je kijkt naar een handelsbedrijf..., dat weet nauwelijks met zekerheid welke transacties er de volgende maand worden gedaan. Een ander voor beeld is een aannemersbedrijf Die werken over het algemeen met wat langer lopende projecten en kunnen over een wat langere termijn wel overzien wat hun cash-flow is." „Als we de definitie van Cash Man agement nu wat gaan verschuiven, en je zegt: dat is het beheer van (toekomstige) geldstromen en al die liquiditeiten (gelden) waarop het bedrijf zich heeft vastgelegd, dan zie je dat we nog een stapje verder kun nen gaan. Je krijgt dan te maken met allerlei zaken die nog niet direct in de bestaande geldstroom zijn opgeno men. Voorbeeld: alle verkopen die al gedaan zijn maar nog geen geld hebben opgeleverd, alle inkopen waarvoor de contracten al getekend zijn maar die nog niet betaald zijn. Alle transacties die met banken al gesloten zijn, maar die nog niet in een feitelijke geldstroom hebben ge resulteerd. Dus wanneer je die defi nitie hanteert en je stelt dat Cash Management zich richt op alles lees verder op pagina 4 Wethouder mr Fase ontsluit met een kopie van de sleutel die ooit toegang gaf tot de kruitkamer van Slot Loevestijn de poort naar het nieuwe districtskantoor. Directeur Van de Koppel schijnt te denken: „Ben benieuwd of 't haar lukt! LEIDEN, 18 mei - „Er worden wat banken geopend, vandaag de dag," zo begon wethouder mr J. G. Fase-Dubbelboer - met een variant op de NS-slogan haar openingstoespraak. „Voor mij mag het dan als wethouder van Economische Zaken vandaag de eerste keer zijn dat ik een bank mag openen," vervolgde zij, „mijn beide ambtsvoorgangers in Lei den hebben er in hun ambtsperio de heel wat routine in opgedaan. Het gaat dus kennelijk goed met de banken in Leiden. Omdat ban ken belangrijke pijlers zijn onder ons economisch en financieel systeem, zijn er vandaag, nu de Amro-Bank een nieuw districts kantoor in gebruik neemt, meer dere redenen om de vlag uit te steken. De zeven vestigingen van de Amro- bank in Leiden betekenen namelijk niet alleen dat het deze bank goed gaat. Ze betekenen ook dat de inwo ners en bezoekers van Leiden kenne lijk grote behoefte hebben aan het totale dienstenpakket dat een mo derne bank te bieden heeft." Voor de officiële opening van het nieuwe districtskantoor hadden zich 250 genodigden en een gedeelte van het personeel verzameld in een grote tent achter het pand aan de Sta tionsstraat. De overige medewerkers zelfs een feesttent heeft haar be grenzingen konden het gebeuren met oog en oor volgen middels een closed circuit tv-systeem, voor de ge legenheid ter beschikking gesteld door een bekende fabrikant in het Zuiden des Lands. Het was overigens voor 't eerst in de Amro-geschiedenis dat er voor een opening gebruik werd gemaakt van een tent en dat bleek een prima idee; een plaatselijke bloemist legde er alle eer in met zijn bloemstukken tegen het canvas en een plaatselijk zonne tje zette de tent in een feestelijke gloed. Een sleutelpositie in het openingsge- beuren werd zonder meer ingeno men door de firma Lips, die de attri buten voor het thema van deze dag had aangedragen: een serie doeken die de hele geschiedenis van het sluiten in beeld brengt. Te beginnen bij de holbewoner die zijn bezittin gen in een kuil verstopt en afdekt Het management-team van Leiden. V.l.n.r. Chr. Th. v. Puffelen, H. W. v. Berg, mrH. E. T. Mooi, A. v. d. Koppel (zittend) en drs H. J. Voorhuis. met een kei. In de cliëntenruimte van het kantoor is tot 21 juni een over zichtstentoonstelling van 4000 jaar sloten en sleutels te zien wij komen daar in een van onze volgende num mers nog uitgebreid op terug. Historie en actualiteit wisselden el kaar af in de openingstoespraken. Directeur A. van de Koppel schetste lees verder op pagina 4 Redactie: Johan B. de Lange, Maike Versteeg en Tonnie Marrée. Eindredactie: Robert A. van Dijk telefoon 020-282423/ 283656/284282 Adres redactie: Bureau voor Public Relations Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam-C. Overname van artikelen is na toestemming van de redactie altijd mogelijk. Zilveren Ookmeermolen Voetbaltoer nooi. Pag. 7. Een O. R. Kommissie die een bedrijfs organisatorisch onderzoek verricht - wat krijgen we nu? Pag. 5. COR en Bedrijf zijn het eens over nieuwe pensioenregeling. Pag. 7. Amroscoop is het personeelblad van de Amro Bank en verschijnt iedere 14 dagen Oplage: 25.000 ex. Adreswijziging opgeven via de D.P.F. Gepensioneerden aan afd. Pensioenen Herengracht 595 1017 CE Amsterdam-C. amro o scoop ■rp,

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Amro Bank - Amroscoop | 1979 | | pagina 1