Nieuw interieur voor Amro Middelburg PETER ÜEBETWETER Drs H. Heemskerk wordt directeur in Dubai en verder 1st QmmEfrl cnnnn Adreswijziging opgeven via uw D.P.F. €111II UvG)dl*(JUIJ Gepensioneerden aan afd. •X v Amroscoop is het personeelblad van de Amro Bank en verschijnt iedere 14 dagen Oplage: 25.000 ex. Adres redactie: Bureau voor Public Relations Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam-C telefoon 020-282423/ 283656/284282 amro Het nieuwe interieur van ons kantoor in Middelburg MIDDELBURG Het interieur van onze bank aan de Markt 7 heeft een ingrijpende verbouwing onder gaan. Vrijdag 27 april heeft burge meester drs P. A. Wolters het ver nieuwde kantoor weer officieel in gebruik gesteld. Ter gelegenheid van dit heuglijk feit overhandigde regio naal directeur mr P. F. L. M. Schuurs de burgervader een cheque ter waarde van tweeduizend gulden. De openingsgift krijgt een sociaal-cultu rele bestemming, nader te bepalen door het college van Burgemeester en Wethouders van Middelburg. De verbouwing is in januari dit jaar van start gegaan en moest in een aantal fasen worden uitgevoerd. De bankzaken gingen namelijk gewoon door. Improvisatievermogen en een grote inzet van het team van mede- werk(st)ers van Amro Middelburg zijn er voor een belangrijk deel de oorzaak van geweest dat de werk zaamheden probleemloos konden verlopen. Onze bank aan de Markt heeft een wijziging van het interieur ondergaan, gebaseerd op de huidige visie van de hoofdbank in Amster- dam over de vormgeving van haar 850 verkooppunten in Nederland. De drie belangrijkste uitgangspun ten daarbij zijn: herkenbaarheid, openheid en toegankelijkheid. In de nieuwe opzet hebben de direc tieleden van het kantoor hun plaats in de cliëntenruimte. Zij worden duidelijk betrokken bij alles wat in de cliëntenhal gebeurt; goed be reikbaar voor de relaties en voor de eigen medewerkers. Dit past geheel Mrf totaal;# wordt scoop Jaarverslag Mahuko behandeld in ORFM AMSTERDAM Voor het eerst was Amroscoop aanwezig bij de Ondernemingsraadsvergadering Financierings Maatschappijen. Zo ook dr H. G. Advokaat, die de heer Talma Stheeman opvolgt in de functie van commissaris van de ORFM. Belangrijkste agendapunten voor deze eerste bijeenkomst van het jaar waren het jaarverslag '78 Mahuko en het lange termijn huisvestings beleid Hoofdbank Amsterdam. jïmroJcantoor opJfyvo ter rein Drs K. Dijk in de huidige structuur en functie van onze bank. Het district Middelburg omvat de Amro vestigingen in Middelburg en Vlissingen, met een totaal perso neelsbestand van 90. Hiervan zijn 43 mensen werkzaam in het kantoor aan de Markt in Middelburg. De leiding van dit nog jonge district be rust bij drs K. Dijk (36 jaar), die ook de leiding heeft van het management team van de bank aan de Markt. De leden van het management team zijn: G. H. Stroucken, Hoofd Zake lijke Relaties; drs A. P. H. de Smit, Hoofd Particuliere Relaties en F. C. M. van Aert, Districts Personeel Functionaris. De leiding van Amro Vlissingen berust bij drs F. Lam mere. Na de opening en een welkom aan de heer Advokaat gaf voorzitter dr E. J. Prins het woord aan de heer Ver meulen, vertegenwoordiger van de FNV-fractie in de raad. „Het is voor onze fractie gebruik geworden om bij de Algemene Beschouwingen, bij het begin van een nieuw ondernemings raadsjaar dus, niet alleen stil te staan bij de problemen en de politiek van alledag," begon Vermeulen zijn commentaar. „Wij willen de gele genheid ook gebruiken om een po ging te wagen ons handelen in een ruimer kader te plaatsen. Om zo een beeld te geven van de ideeën en van de bij ons achterliggende denkbeel den die onze opstelling in de raad vaak bepalen." Wat het jaarverslag zelf betreft, sig naleerde de fractie de verheugende ontwikkeling dat dit jaar niet alleen was volstaan met een verantwoor ding van het gevoerde beleid en zijn resultaten, maar dat tevens was aan gegeven hoe de Mahuko-toekomst moet worden ingeschat en welke prioriteiten daarbij zijn gesteld. Deze en een aantal andere zaken werden illustratief geacht voor het beter functioneren van de onderne mingsraad en de groeiende ver standhouding tussen raad en leiding. Dit nam echter niet weg dat er enige kritische vraagpunten overeind bleven staan, overwegend betrek king hebbend op de maatschappe lijke verantwoordelijkheid van Amro c.q. Mahuko. Refererend aan de opschudding rond Amro's betrekkingen met Zuid-Afrika en Argentinië legde de fractie aan Advokaat een drietal vragen voor, over de ethiek van het zaken doen met Arabische landen en de inmiddels beruchte „niet-Jood- verklaring". Advokaat antwoordde hierop dat dit weliswaar een zaak was die iedereen aanging, maar dat het niettemin tot de taak van de COR behoorde Amro's standpunt in deze te formuleren. Een tweede vraagpunt was de over- creditering. „Een heleboel mensen zijn er wel vóór dat er wat aan ge daan moet worden, maar niet achter wat 't werkelijk betekent", aldus Advokaat. „De kredietrestrictie is door De Nederlandsche Bank inge steld om een halt toe te roepen aan het groeiend aantal consumptieve kredieten, dat voor het merendeel aan importartikelen wordt besteed. Daarom zullen woninghypotheken waarschijnlijk buiten deze restrictie vallen; deze brengen immers de be talingsbalans niet in gevaar." Waar aan Prins nog toevoegde: „Onze continuïteit wordt overigens ge zien onze planning en marktpositie door de beperkende maatregelen allerminst in gevaar gebracht. De Mahuko-planning is praktisch inge steld op de maximaal geoorloofde groei van 15%." De vergadering toonde zich onaan genaam verrast door het voortijdige vertrek van de heer Advokaat een uur na aanvang. „Het is de eerste keer dat ik bij een ondernemings raadsvergadering aanwezig ben en ik was tot mijn spijt onvoldoende op de hoogte van de gang van zaken. Ik kan u verzekeren dat ik er de vol gende keer rekening mee zal houden in mijn agenda, dat deze bijeenkom sten meer tijd vragen dan ik in mijn onschuld had gedacht", excuseerde zich de vertrekkende commissaris. Van de Commissie Financieel Be drijfsorganisatorische Aangelegen heden (FBA) kwam commentaar op lees verder op pagina 6 Karakteristiek stadsbeeld van Dubai AMSTERDAM In verband met het vertrek van de heer A. Gillies is drs H. Heemskerk met ingang van 22 mei aanstaaftide benoemd tot direc teur van ons kantoor in Dubai. Drs Heemskerk die in 1976 en 1977 als vertegenwoordiger van onze bank in Tokio werkzaam was, is momen teel afdelingsdirecteur op de afdeling Buitenlandse Banken en Bedrijven. Drs H. Heemskerk Pensioenen, Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam-C. Redactie: Johan B. de Lange, Overname van artikelen is na Maike Versteeg en Tonnie Marree. toestemming van de redactie altijd Eindredactie: Robert A. van Dijk. mogelijk. Wacht u eens even, waar moet u naar toe?" Op pag. 3 een interview met S. Kolder, de „portier die zich nooit vergist". Amro in Navo-kringen. Een kijkje in Brunssum. Pag. 5 A. H. Verhagen (Delft) over zijn ups en downs tijdens '40 jaar bankPag. 7 Prof. mr W. J. Slagter geeft zijn visie op de nieuwe Wet op de on dernemingsraden. Pag. 4

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Amro Bank - Amroscoop | 1979 | | pagina 1